Wyszukiwarka:
OGŁOSZENIE nr 92 / 2019
titleName

OGŁOSZENIE nr 92 / 2019

OGŁOSZENIE nr 92 / 2019

WÓJTA GMINY ZBICZNO

z dnia 2 października 2019 r.

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie

Zgodnie z art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek firmy PV 120 Sp. z o.o. z dnia 15.07.2019 r. znak: GKB-I.6220.3.2019 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa w obrębie Żmijewko elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym z przyłączem energetycznym i stacją transformatorową na działce nr 30 w miejscowości Żmijewko, obręb Żmijewko, gmina Zbiczno”.

Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od zakończenia 14 dniowego terminu podania treści obwieszczenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zbiczno oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Sołectwa Zbiczno.

Strony postępowania mogą zapoznać się z całością zebranych przez organ dowodów i materiałów w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie, pokój nr 10, w godzinach od 7.15 do 15.00.

Sporządził:

Marek Betlejewski

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zbiczno

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

02 Październik, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Gminy Zbiczno

ID Ogłoszenia:

12832