Wyszukiwarka:
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI
titleName

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 61/2020 Wójta Gminy Orchowo z dnia 8 września 2020 roku.

Orchowo, 08.09.2020r.

GNiZK.6845.41.2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.), art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 z późn. zm.), oraz w wykonaniu uchwały nr XVII/117/08 Rady Gminy Orchowo z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Orchowo (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2008 roku, nr 60 poz. 1196 ze zm.),

WÓJT GMINY ORCHOWO OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę nieruchomości gruntowych:

Lp

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Pow. działki

w ha,

Opis nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Informacja o przeznaczeniu

Cena wywoławcza

Termin przetargu

Wadium i termin jego wpłaty

Wartość minimalnego postąpienia

1.

Część działki

nr ew. 813

miejscowość

Orchowo

Obręb ewidencyjny 0006 Orchowo

KW KN1S/00018008/3

0,3500ha

Działka rolna. Przeznaczenie rolnicze.

Grunty:

RIIIA – 0,2500 ha

RIVA – 0,1000 ha

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 813 znajduje się w jednej strefie: „ I – strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej”. Nieruchomość objęta jest zespołem stanowisk archeologicznych. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 31.08.2023r.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 340,00 zł = cena wywoławcza

08.10.2020r. (czwartek)

godz. 11.00

68,00 zł

płatne do 30.09.2020r. włącznie.

3,40 zł

2.

Część działki

nr ew. 152

miejscowość

Orchowo

Obręb ewidencyjny 0006 Orchowo

KW KN1S/00018008/3

0,0500ha

Działka rolna Przeznaczenie rolnicze.

Grunty:

RIIIB – 0,0500 ha

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 152 znajduje się w jednej strefie: „II- rolno-przyrodnicza, tereny użytkowane rolniczo, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej”. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 31.08.2023r.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 25,00 zł = cena wywoławcza

08.10.2020r. (czwartek)

godz. 11.30

5,00 zł

płatne do 30.09.2020r. włącznie.

0,25 zł

3.

Część działki

nr ew. 152

miejscowość

Orchowo

Obręb ewidencyjny 0006 Orchowo

KW KN1S/00018008/3

0,0500ha

Działka rolna Przeznaczenie rolnicze.

Grunty:

RIIIB – 0,0500 ha

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 152 znajduje się w jednej strefie: „II- rolno-przyrodnicza, tereny użytkowane rolniczo, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej”. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 31.08.2023r.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 25,00 zł = cena wywoławcza

08.10.2020r. (czwartek)

godz. 12.00

5,00 zł

płatne do 30.09.2020r. włącznie.

0,25 zł

4.

Działka nr ew. 571

miejscowość

Orchowo

Obręb ewidencyjny 0006 Orchowo

KW

KN1S/00018008/3

0,8600ha

Działka rolna Przeznaczenie rolnicze.

Grunty:

RIIIB – 0,8600 ha

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 571 znajduje się w jednej strefie: „ I – strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej”. Nieruchomość objęta jest zespołem stanowisk archeologicznych. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 31.08.2023r.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 860,00 zł = cena wywoławcza

08.10.2020r. (czwartek)

godz. 12.30

172,00 zł

płatne do 30.09.2020r. włącznie.

8,60 zł

5.

Działka nr ew. 572

miejscowość

Orchowo

Obręb ewidencyjny 0006 Orchowo

KW

KN1S/00018008/3

0,8700ha

Działka rolna Przeznaczenie rolnicze.

Grunty:

RIIIB – 0,8700 ha

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 572 znajduje się w jednej strefie: „ I – strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej”. Nieruchomość objęta jest zespołem stanowisk archeologicznych. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 31.08.2023r.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 870,00 zł = cena wywoławcza

08.10.2020r. (czwartek)

godz. 13.00

174,00 zł

płatne do 30.09.2020r. włącznie.

8,70 zł

6.

Działka nr ew. 64

miejscowość

Myślątkowo

Obręb ewidencyjny 0005 Myślątkowo

KW

KN1S/00040016/

1,8100ha

Działka rolna Przeznaczenie rolnicze.

Grunty:

N – 1,8100 ha

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 64 oznaczona jest jako wody. Działka znajduje się na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 31.08.2023r.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 144,80 zł = cena wywoławcza

08.10.2020r. (czwartek)

godz. 13.30

28,96 zł

płatne do 30.09.2020r. włącznie.

1,45 zł

7.

Działka nr ew. 87/2

miejscowość

Gałczynek

Obręb ewidencyjny 0002 Gałczynek

KW

KN1S/00039668/0

2,3545ha

Działka rolna Przeznaczenie pod lokalizację pasiek.

Grunty:

RIVA – 1,2727 ha

RIVB – 0,6662 ha

RV – 0,4156 ha

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 87/2 znajduje się w jednej strefie: „II-Strefa rolno-przyrodnicza, tereny użytkowane rolniczo, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej”. Działka znajduje się na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy), Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz na obszarze Natura 2000 PLH300026 Pojezierze Gnieźnieńskie . Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 31.08.2023r.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 1.952,81 zł = cena wywoławcza

08.10.2020r. (czwartek)

godz. 14.00

390,56 zł

płatne do 30.09.2020r. włącznie.

19,53 zł

Osoba przystępująca do przetargu nie może mieć zaległości w płatnościach zobowiązań względem Gminy Orchowo.

Przetargi odbędą się dnia 8 października 2020 roku, na Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6; 62-436 Orchowo

w godzinach od 11.00 do 14.00

W przetargu na dzierżawę działki mogą brać udział osoby fizyczne, które:

  • wpłacą wadium nie później niż do dnia 30 września 2020 roku /włącznie/ w kasie Urzędu Gminy Orchowo lub na konto

24 8543 0000 2003 3000 0101 0002 /decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Gminy.

  • stawią się osobiście na przetargu lub przedłożą pełnomocnictwo.

  • przedłożą dokument tożsamości.

  • przedłożą oryginalny dowód wpłaty wadium.

Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami. (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.). Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu. Przetarg uważa się za ważny, jeżeli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Po zamknięciu licytacji Komisja Przetargowa sporządzi protokół z przetargu, który będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy dzierżawy. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umowy dzierżawy w wyznaczonym terminie;

Czynsz dzierżawny płatny będzie w jednej racie w wysokości wynikającej z umowy. Termin płatności czynszu: do dnia 31 października każdego roku.

Cena uzyskana z licytacji w przetargu będzie stanowiła roczną stawkę czynszu za dzierżawę gruntu.

Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji o wskaźniki zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” – nie częściej niż raz w roku kalendarzowym na zasadach określonych w art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.). Zmiana czynszu związana z waloryzacją dokonywana będzie w terminie do 31 marca roku kalendarzowego i nie wymaga formy aneksu do umowy jak również pisemnego powiadamiania dzierżawcy.

Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia obciążeń publiczno – prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy (zwłaszcza podatek rolny, koszty ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy oraz inne opłaty związane z eksploatacją przedmiotu dzierżawy).

Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Orchowo (pokój nr 8) lub pod nr tel. (63) 26 84 090 wew. 31 a także na stronach internetowych www.orchowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: orchowo.nowoczesnagmina.pl

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 08.09.2020r.

Wywiesiła/sporządziła: Paulina Szmyt

Wójt Gminy Orchowo

/-/ Jacek Misztal

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Orchowo

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

08 Wrzesień, 2020

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Gminy Orchowo

ID Ogłoszenia:

16868