Wyszukiwarka:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
titleName

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Końskie, dnia 10.05.2019 r.

Znak: GN.6840.30.2017.ES

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr XII/67/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Końskich przy ul. Wjazdowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 264/2
o powierzchni 0,3463 ha, dla której Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1K/00007942/0.

 

Cena nieruchomości wynosi 104.000,00 zł.

Wadium 10.400,00 zł

 

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość położona w Końskich przy
ulicy Wjazdowej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 264/2
o powierzchni 0,3463 ha, dla której Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1K/00007942/0. Działka zlokalizowana jest w peryferyjnej lokalizacji miasta Końskie, w obrębie 0001, w rejonie ulicy Wjazdowej, przy ulicy Stanisława Staszica. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się działki niezabudowane, ulica Stanisława Staszica od strony wschodniej, stacja transformatorowa na zachód od sprzedawanej działki. W niewielkiej odległości zabudowa produkcyjno – usługowa. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta. Nie posiada żadnego uzbrojenia. Nie jest ogrodzona, ani zagospodarowana. Jest ona w całości porośnięta samosiewkami drzew i krzewów.

Nieruchomość znajduje się w obszarze, w którym brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie uchwalonym uchwalą
Nr XXXVI/348/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2017 r. działka znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę produkcyjną.

W księdze wieczystej KI1K/00007942/0, w dziale III – Prawa, roszczenia i ograniczenia, wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe: służebność przesyłu na rzecz działki nr 754/3.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości  odbędzie się dnia  13 czerwca 2019 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Końskich, przy ul. Partyzantów 1, pokój nr 18

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

– wpłacenie wadium w wysokości 10 400,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy czterysta złotych 00/100). Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta
i Gminy Końskie nr 40 1240 4416 1111 0000 4953 6333 do dnia 9 czerwca 2019 roku,
przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto urzędu. Wadium ma być wniesione w pieniądzu (PLN).

 • okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta, na które ewentualnie zostanie zwrócone wadium,
 • okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:
 1. podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
 2. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
 3. w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – poza przypadkami wyżej wskazanymi konieczne jest okazanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
 4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 5. Wpłacone wadium podlega:
 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wylicytowania nieruchomości przez nabywcę z chwilą zapłaty całości kwoty,
 • przepadkowi w razie, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
 • zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. Kandydat na nabywcę obowiązany jest uiścić wylicytowaną kwotę na konto Urzędu Miasta i Gminy w Końskich nr 07 1240 5006 1111 0010 1843 0049 do dnia zawarcia umowy kupna – sprzedaży.
 3. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem granic nieruchomości – okazanie odbywa się na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
 4. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości w całości obciążają kupującego.
 5. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 6. Kandydat na nabywcę zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, które zostaną uznane przez notariusza za niezbędne do zawarcia umowy notarialnej.
 7. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Końskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu podając ten fakt niezwłocznie do publicznej wiadomości.
 8. Przetarg odbywa się na warunkach wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
 9. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). W przypadku, gdy nabycie nieruchomości nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, nabywca będący cudzoziemcem będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że taka zgoda nie jest wymagana.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomościach i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 27, tel. 41 372-32-49 wew. 127.

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Końskie

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

10 Maj, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Końskie

ID Ogłoszenia:

11295