Wyszukiwarka:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
titleName

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Znak: GN.6840.1.2018.IG                                                                                                                                                Końskie, dn. 26.07.2019 rok

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr XII/67/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonych na terenach przemysłowych stanowiących własność Gminy Końskie. Pierwszy przetarg odbył się dnia 29 maja 2019 roku.

 

Do sprzedaży zostały przeznaczone następujące niezabudowane nieruchomości:

 

Lp.

 

Nr działki

 

Powierzchnia
w hektarach

 

Położenie

 

Cena wywoławcza
w złotych brutto

 

 

Wadium

w złotych

 

Charakterystyka nieruchomości 

 

1

 

1251,

6252,

6253,

6256

 

2,2511

0,0154

0,2481

0,2060

 

łączna

powierzchnia

2,7206

 

Kornica obręb  0018,

Końskie obręb 0001,

Końskie obręb 0001,

Końskie obręb 0001

 

1.009.600,00

 

 

 

 

 

 

100.000,00

Kształt nieruchomości zbliżony do trójkąta. Teren płaski. Wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega napowietrzna linia energetyczna. Obszar działki zakrzewiony
i zadrzewiony. Zachodnia granica nieruchomości o długości ok 40 m. przylega do ul. Wjazdowej, drogi asfaltowej urządzonej, od strony północnej przylega do drogi gruntowej, nieurządzonej.
 

2

 

1252,

6254,

6257

 

 

1,3759

0,1243

0,0600

 

łączna

powierzchnia

1,5602

 

Kornica obręb 0018,

Końskie obręb 0001,

Końskie obręb 0001

 

547.200,00

 

50.000,00

 

Kształt nieruchomości zbliżony do prostokąta. Teren płaski. Obszar działki zakrzewiony i zadrzewiony. Od strony północnej nieruchomość przylega do drogi gruntowej, nieurządzonej. Droga ta łączy się z ul. Przemysłową i ul. Wjazdową, ale obecnie brak jest zjazdu z tych ulic.

 

 

3

 

1253,

6255,

6258

 

 

1,4655

0,0346

0,0103

 

łączna

powierzchnia

1,5104

 

Kornica obręb 0018,

Końskie obręb 0001,

Końskie obręb 0001

 

560.500,00

 

50.000,00

Kształt nieruchomości w północnej części zbliżony do prostokąta a w południowej części zbliżony do trójkąta. Teren płaski. Obszar działki zakrzewiony i zadrzewiony. Od strony wschodniej nieruchomość graniczy z pasem ul. Przemysłowej od strony północnej przylega do drogi gruntowej, nieurządzonej.

 

Cena działek zawiera 23% podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów  i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

Dla w/w działek Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1K/00034048/1.

Sieci uzbrojenia terenu: energia elektryczna, wodociąg i kanalizacja sanitarna biegną wzdłuż ulicy Wjazdowej.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/296/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz części sołectwa Kornica teren, na którym znajdują się przedmiotowe nieruchomości jest przeznaczony pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz zabudowę usługową.

Powyższe nieruchomości powstały w wyniku scalenia i podziału nieruchomości na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz części sołectwa Kornica zatwierdzonego Uchwałą nr XI/94/2015 Rady Miejskiej
w Końskich z 17 lipca 2015 roku.

Działki będące przedmiotem przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w rozporządzaniu nimi.

 

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbędzie się dnia 9 października 2019 roku               o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, przy ul. Partyzantów 1, pokój nr 18

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. wpłacenie wadium, wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Końskie nr 40 1240 4416 1111 0000 4953 6333 do dnia 3 października 2019 roku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto urzędu. Wadium ma być wniesione w pieniądzu (PLN),
  2. okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta, na które ewentualnie zostanie zwrócone wadium,
  3. okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:
  1. podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
  2. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
  3. w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – poza przypadkami wyżej wskazanymi konieczne jest okazanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić  mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wpłacone wadium podlega:

  1. zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wylicytowania nieruchomości,
  2. przepadkowi w razie, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
  3. zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Kandydat na nabywcę obowiązany jest uiścić wylicytowaną kwotę na konto Urzędu Miasta  i Gminy w Końskich nr 07 1240 5006 1111 0010 1843 0049 do dnia zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem granic nieruchomości – okazanie odbywa się na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości w całości obciążają kupującego.

Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy w Końskich.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Końskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu podając ten fakt niezwłocznie do publicznej wiadomości.

Organizator przetargu nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników w związku z uczestnictwem w przetargu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 16, tel. 41 372-32-49 wew. 116.

 

Wywieszono dnia …………… 2019 r.

Zdjęto dnia ……………  2019 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Końskie

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

26 Lipiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Końskie

ID Ogłoszenia:

12208