Wyszukiwarka:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
titleName

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Znak: GN.6840.14.2020.IG Końskie, dnia 20.10.2020 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr XII/67/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Końskich stanowiących własność Gminy Końskie. Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 2 września 2020 roku.

Do sprzedaży zostały przeznaczone następujące nieruchomości:

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr działek

Pow. działek

Cena wywoławcza

nieruchomości
w złotych

Wadium

w złotych

Opis nieruchomości

1.

Końskie, obręb 2

ul. Jana Długosza

6270/2

0,1787 ha

187.000,00

15.000,00

Działka od wschodu i zachodu przylega do działek budowlanych niezabudowanych, od północy
do terenu nieurządzonego, a od południa do ulicy.
Ma kształt wieloboku w ogólnym zarysie zbliżonym do trapezu. Działka posiada bezpośredni dostęp
do mediów.

2.

Końskie, obręb 2

ul. Jana Długosza

6271/4

0,1768 ha

143.000,00

15.000,00

Działka od południowego-wschodu i północnego-zachodu przylega do działek budowlanych niezabudowanych, od północnego-wschodu do terenu nieurządzonego, a od południowego-zachodu do ulicy. Ma kształt zbliżony do trapezu. Działka posiada bezpośredni dostęp do mediów. Północno-wschodnia część działki na powierzchni 176 m², to teren podmokły, trudny do zagospodarowania.

3.

Końskie, obręb 2

ul. Jana Długosza

6271/6

0,1960 ha

159.000,00

15.000,00

Działka od południa i północy przylega do działek budowlanych niezabudowanych, od północnego-wschodu do terenu nieurządzonego, a od południowego-zachodu do ulicy. Ma kształt zbliżony do trapezu. Działka posiada bezpośredni dostęp do mediów. Północno-wschodnia część działki na powierzchni 807 m², to teren podmokły, trudny do zagospodarowania.

4.

Końskie, obręb 2

ul. Jana Długosza

6271/8

0,1818 ha

147.000,00

15.000,00

Działka od południa i północy przylega do działek budowlanych niezabudowanych, od wschodu do terenu nieurządzonego, a od zachodu do ulicy. Ma kształt zbliżony do trapezu. Działka posiada bezpośredni dostęp do mediów. We wschodniej część na powierzchni 770 m², działka jest podmokła, trudna do zagospodarowania.

5.

Końskie, obręb 2

ul. Jana Długosza

6271/10

0,1564 ha

164.000,00

15.000,00

Działka znajduje się na skraju osiedla po północnej. Od północy i wschodu przylega do działek budowlanych niezabudowanych, od zachodu do ulicy, a od południa do drogi lokalnej. Ma kształt czworoboku. Działka posiada bezpośredni dostęp
do mediów.

6.

Końskie, obręb 2

ul. Jana Długosza

6272/15

0,1322 ha

123.000,00

15.000,00

Działka położona jest w obszarze znajdującym się po południowej stronie ul. Jana Długosza. Dojazd do działki od ulicy Długosza stanowi droga wewnętrzna gruntowa, nieurządzona, do której działka przylega od strony zachodniej. W ogólnym zarysie posiada kształt prostokąta. Teren działki porośnięty młodymi sosnami wyrosłymi z samosiewu. Od północy i wschodu przylega do działek budowlanych niezabudowanych. Działka posiada bezpośredni dostęp do mediów.

7.

Końskie, obręb 2
ul. Wincentego Kadłubka

6274/1

0,1372 ha

144.000,00

15.000,00

Działka od strony północnej i wschodniej przylega
do ul. Wincentego Kadłubka. Ma kształt zbliżony do prostokąta. Teren płaski. Działka posiada bezpośredni dostęp do mediów.

8.

Końskie, obręb 2
ul. Wincentego Kadłubka

6274/3

0,1724 ha

181.000,00

15.000,00

Działka przylega do ul. Wincentego Kadłubka od strony południowo-wschodniej od południowego-zachodu przylega do działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym a z pozostałych stron do działek niezabudowanych. Posiada kształt zbliżony do trapezu. Posiada dostęp do mediów.

9.

Końskie, obręb 2
ul. Wincentego Kadłubka

6275/3

0,1583 ha

166.000,00

15.000,00

Działka przylega do ul. Wincentego Kadłubka od strony północnej, z pozostałych stron do działek niezabudowanych. Ma kształt prostokąta. Działka posiada bezpośredni dostęp do mediów.

10.

Końskie, obręb 2
ul. Wincentego Kadłubka

6275/4

0,1495 ha

157.000,00

15.000,00

Działka przylega do ul. Wincentego Kadłubka od strony północnej, z pozostałych stron do działek niezabudowanych. Ma kształt prostokąta. Działka posiada bezpośredni dostęp do mediów.

11.

Końskie, obręb 2
ul. Wincentego Kadłubka

6275/5

0,1649 ha

173.000,00

15.000,00

Działka przylega do ulicy Jana Długosza. Posiada kształt prostokąta. Teren płaski. Po stronie południowej działki występuje zabudowa mieszkaniowa skupiona przy
ul. Kard. Wyszyńskiego, z pozostałych stron są nieruchomości niezabudowane. Działka posiada bezpośredni dostęp do mediów.

12.

Końskie, obręb 2
ul. Wincentego Kadłubka

6275/6

0,1430 ha

150.000,00

15.000,00

Działka przylega do ulicy Jana Długosza.
W ogólnym zarysie posiada kształt prostokąta. Teren płaski. Po stronie południowej działki występuje zabudowa mieszkaniowa skupiona przy
ul. Kard. Wyszyńskiego, z pozostałych stron są nieruchomości niezabudowane. Działka posiada bezpośredni dostęp do mediów.

Cena działek zawiera 23% podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).

Dla w/w działek Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1K/00029124/0.

Wszystkie działki stanowią użytek Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Przedmiotowe działki wchodzą w skład nowopowstającego osiedla domów jednorodzinnych. Osiedle posiada sieć asfaltowych ulic i jest wyposażone w sieci uzbrojenia terenu: energię elektryczną, wodociąg, kanalizację sanitarną i deszczową. Gazociąg znajduje się
w pasie drogi – ulicy Jana Długosza i ul. Biskupa Antoniego Pawłowskiego.

Dla obszaru w którym położone są nieruchomości, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Izabelowskiej, Browarnej, cieku wodnego od Wincentowa, ulicy Południowej po granice administracyjne miasta uchwalony uchwałą Nr XLIV/420/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. (Dz. Urzęd. woj. świętokrzyskiego poz. 426 z dnia 26.01.2018 r.). Zgodnie z w/w planem przedmiotowe działki położone są w terenach oznaczonych symbolami: 1MN, 3MN, 4MN, 5MN i 6MN dla których plan ustala: – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, – przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe. Dopuszcza się też: budynki gospodarcze i altany, garaże, wiaty do 50m², zieleń urządzoną, terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne.

Wszystkie działki przeznaczone do sprzedaży leżą w granicach strefy Parku Kulturowego Miasta Końskie.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości

odbędzie się dnia 25 listopada2020 roku o godz. 10:00

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, przy ul. Partyzantów 1, pokój nr 18

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. wpłacenie wadium, wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Końskie nr 40 1240 4416 1111 0000 4953 6333 do dnia 19 listopada 2020 roku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto urzędu. Wadium ma być wniesione w pieniądzu (PLN). Wpłacone wadium w w/w kwocie uprawnia do licytacji każdej działki przeznaczonej do sprzedaży w niniejszym ogłoszeniu,

  2. okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta, na które ewentualnie zostanie zwrócone wadium,

  3. okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

  1. podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

  2. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,

  3. w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – poza przypadkami wyżej wskazanymi konieczne jest okazanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.

3. Wpłacone wadium podlega:

  • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wylicytowania nieruchomości,

  • przepadkowi w razie, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,

  • zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

5. Kandydat na nabywcę obowiązany jest uiścić wylicytowaną kwotę na konto Urzędu Miasta i Gminy w Końskich nr 07 1240 5006 1111 0010 1843 0049 do dnia zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

6. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem granic nieruchomości – okazanie odbywa się na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości w całości obciążają kupującego.

7. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

9. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 j.t.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

10. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy w Końskich.

11. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Końskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu podając ten fakt niezwłocznie do publicznej wiadomości.

12. Organizator przetargu nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników w związku z uczestnictwem w przetargu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, tel. 41/372-32-49 wew. 117.

Wywieszono dn. 22.10.2020 r.

Zdjęto dn. …….………….2020 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Końskie

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

22 Październik, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Końskie

ID Ogłoszenia:

17485