Wyszukiwarka:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
titleName

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Znak: GN.6840.4.2020.IG Końskie, dn. 20.10.2020 rok

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr XII/67/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonych na terenach przemysłowych stanowiących własność Gminy Końskie. Pierwszy przetargu został przeprowadzony w dniu 24 czerwca 2020 roku, drugi przetarg odbył się 16 września 2020 roku.

Do sprzedaży zostały przeznaczone następujące niezabudowane nieruchomości:

Lp.

Nr działki

Powierzchnia
w hektarach

Położenie

Cena wywoławcza
w złotych brutto

Wadium

W złotych

Charakterystyka nieruchomości

1.

1278

0,2000

Kornica, obręb 0018

75.700,00

8.000,00

Działka o kształcie prostokąta o szerokości około 33,00 m
i długości około 61,00 m. Położona przy ul. Hutniczej (droga gruntowa, nieurządzona). Teren działki zakrzewiony
i zadrzewiony roślinnością wyrosłą z samosiewu.

2.

1280

0,2000

Kornica, obręb 0018

75.700,00

8.000,00

Działka o kształcie prostokąta o szerokości około 33,00 m
i długości około 61,00 m. Położona przy ul. Hutniczej (droga gruntowa, nieurządzona). Teren działki zakrzewiony
i zadrzewiony roślinnością wyrosłą z samosiewu.

3.

1281

0,2000

Kornica, obręb 0018

75.700,00

8.000,00

Działka o kształcie prostokąta o szerokości około 33,00 m
i długości około 61,00 m. Położona przy ul. Hutniczej (droga gruntowa, nieurządzona). Teren działki zakrzewiony
i zadrzewiony roślinnością wyrosłą z samosiewu.

4.

1284

0,2000

Kornica, obręb 0018

75.700,00

8.000,00

Działka o kształcie prostokąta o szerokości około 33,00 m
i długości około 61,00 m Położona przy ul. Hutniczej (droga gruntowa, nieurządzona). Teren działki zakrzewiony
i zadrzewiony roślinnością wyrosłą z samosiewu.

5.

1285

0,2000

Kornica, obręb 0018

75.700,00

8.000,00

Działka o kształcie prostokąta o szerokości około 33,00 m
i długości około 61,00 m. położona przy ul. Hutniczej (droga gruntowa, nieurządzona). Teren działki zakrzewiony
i zadrzewiony roślinnością wyrosłą z samosiewu.

Cena działek zawiera 23% podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).

Dla wszystkich w/w działek Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1K/00034048/1.

Powyższe nieruchomości powstały w wyniku scalenia i podziału nieruchomości na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz części sołectwa Kornica zatwierdzonego Uchwałą nr XI/94/2015 Rady Miejskiej
w Końskich z 17 lipca 2015 roku.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/296/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz części sołectwa Kornica teren, na którym znajdują się przedmiotowe nieruchomości jest przeznaczony pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz zabudowę usługową.

Uzbrojenie terenu – wzdłuż ul., Przemysłowej i ul. Kuźniczej przebiegają: energia elektryczna, wodociąg i kanalizacja sanitarna.

Działki będące przedmiotem przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w rozporządzaniu nimi.

W granicach działki nr 1278 znajduje się część stanowiska archeologicznego Nr 36 – strefa arch. ochrony biernej (ślady osadnictwa, osady, cmentarzyska, stanowiska produkcyjne).

W granicach działki nr 1284 znajduje się część stanowiska archeologicznego Nr 37 – strefa arch. ochrony biernej (ślady osadnictwa, osady, cmentarzyska, stanowiska produkcyjne).

W odniesieniu do stanowisk archeologicznych plan wskazuje:

 1. w celu ochrony wartości naukowych i poznawczych zabytków archeologicznych, oznaczonych na rysunku planu, ustala się następujące wymagania:

 1. wyklucza się przekształcenie bądź użytkowanie stref archeologicznej ochrony biernej w ich granicach, które mogłyby powodować degradację ich wartości naukowej i kulturowej (do tych działań należą w szczególności prace związane z wybiórką piasku i analogiczne formy zmiany ukształtowania terenu),

 2. w obrębie stref zlokalizowanych na gruntach rolnych dopuszcza się dalsze rolnicze ich użytkowanie, pod warunkiem nie dopuszczenia do dewastacji terenu strefy,

 3. podejmowanie prac ziemnych i budowlanych oraz działań zmierzających do zmiany dotychczasowego zagospodarowania w granicach tych stref wymaga uzyskania szczegółowych ustaleń konserwatorskich oraz zapewnienia warunków dla przeprowadzenia badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbędzie się dnia 26 listopada 2020 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, przy ul. Partyzantów 1, pokój nr 18

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. wpłacenie wadium, wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Końskie nr 40 1240 4416 1111 0000 4953 6333 do dnia 20 listopada 2020 roku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto urzędu. Wadium ma być wniesione w pieniądzu (PLN). Wpłacone wadium w w/w kwocie uprawnia do licytacji każdej działki przeznaczonej do sprzedaży,

 2. okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta, na które ewentualnie zostanie zwrócone wadium,

 3. okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

 1. podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

 2. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,

 3. w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – poza przypadkami wyżej wskazanymi konieczne jest okazanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.

3. Wpłacone wadium podlega:

 1. zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wylicytowania nieruchomości,

 2. przepadkowi w razie, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,

 3. zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

5. Kandydat na nabywcę obowiązany jest uiścić wylicytowaną kwotę na konto Urzędu Miasta i Gminy w Końskich nr 07 1240 5006 1111 0010 1843 0049 do dnia zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

6. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem granic nieruchomości – okazanie odbywa się na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości w całości obciążają kupującego.

7. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

9. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

10. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy w Końskich.

11. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Końskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu podając ten fakt niezwłocznie do publicznej wiadomości.

12. Organizator przetargu nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników w związku z uczestnictwem w przetargu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 17, tel. 41 372-32-49 wew. 117.

Wywieszono dnia 22.10.2020 r.

Zdjęto dnia ………..….. 2020 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Końskie

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

22 Październik, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Końskie

ID Ogłoszenia:

17487