Wyszukiwarka:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
titleName

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

K O Ń S K I E

26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1, tel. ( 41 ) 372 32 49, fax ( 41 ) 372 29 55

e-mail: sekretariat@umkonskie.pl; www.umkonskie.pl

 

Końskie, dn. 30.09.2021 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr XII/67/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości wraz ze sprzedażą znajdującego się na gruncie budynku.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, zabudowana stanowiąca własność Gminy Końskie, położona w Końskich, przy ul. Zamkowej 20, obręb 0005, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 6208/1 o pow. 0,1272 ha, dla której Sąd Rejonowy w Końskich, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1K/00002081/1.

Cena wywoławcza netto nieruchomości w złotych – 332.000,00 złotych w tym:

 • grunt: 245.600,00 złotych

 • budynek: 86.400,00 złotych

Wadium w złotych – 35.000,00 złotych

Charakterystyka nieruchomości:

Nieruchomość, zabudowana jest budynkiem usługowo-mieszkalnym o powierzchni zabudowy 252,60 m² i powierzchni użytkowej 351,60 m². Data wybudowania nie jest znana, prawdopodobnie był to około 1933 rok. Budynek jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem gospodarczym, dachem dwuspadowym. Budynek był użytkowany w części na lokale usługowe, w części na mieszkania. Z uwagi na zły stan techniczny został wyłączony z użytkowania w całości na podstawie ostatecznej decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Końskich, znak: PINB.5162.14.13 z dnia 30.10.2013 r. Konieczny jest kapitalny remont i modernizacja. Teren wokół budynku w całości urządzony, po północnej stronie budynku znajduje się parking.

Oddanie w użytkowanie wieczyste działki nastąpi wraz z ustanowieniem nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu pasem gruntu o szerokości 4 metrów i długości 33 metrów, na rzecz każdoczesnego właściciela i współwłaściciela działki ewidencyjnej nr 4825/36, zgodnie z załączonym rysunkiem.

Działka nr 6208/1 o powierzchni 1272 m² ma kształt wieloboku nieforemnego, teren płaski. Od strony wschodniej przylega do ul. Zamkowej, z pozostałych stron do działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Teren nieruchomości uzbrojony w energię elektryczną, wodę i kanalizację sanitarną.

Budynek wpisany jest do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, ale nie jest wpisany indywidualnie do rejestru zabytków. Wszelkie dalsze działania związane z budynkiem będą musiały być uzgadniane ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Ks. Granata, Strażackiej, Kazanowskiej i Piłsudskiego, uchwalonego uchwałą Nr XLVI/332/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 44 poz. 318 z dnia 8 lutego 2010 r.) w/w nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolem 5U, przeznaczonych pod zabudowę usługową.

Działka będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w rozporządzaniu nią.

Według ewidencji gruntów przedmiotowa działka stanowi użytek B – tereny mieszkaniowe.

Wysokość stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 20% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu + 23% podatku VAT.

Wysokość stawki procentowej opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – 3% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu + 23% podatku VAT.

Sposób zagospodarowania – wynikający z przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Termin zagospodarowania nieruchomości – termin rozpoczęcia robót remontowych w istniejącym budynku – dwa lata od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste; termin oddania budynku do użytkowania – pięć lat od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Termin może być

przedłużony na wniosek użytkownika wieczystego, jeżeli nie mógł być dotrzymany z przyczyn niezależnych od użytkownika.

W razie niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowej mogą być ustalone, zgodnie z art. 63 ustawy o gospodarce nieruchomościami, dodatkowe opłaty roczne obciążające użytkownika wieczystego. Wysokość dodatkowej opłaty rocznej wynosi 10% wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień ustalenia opłaty za pierwszy rok, po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania, ustalonego w umowie lub decyzji. Za każdy następny rok opłata podlega zwiększeniu o dalsze 10% tej wartości.

Termin wniesienia pierwszej opłaty – najpóźniej do dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Termin wnoszenia opłat rocznych – do dnia 31 marca każdego roku poczynając od roku następnego po roku, w który nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste.

Zasady aktualizacji opłat rocznych – aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości następować będzie nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.

Sprzedający zastrzega sobie prawo żądania rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu, jeżeli użytkownik wieczysty będzie korzystał z tej nieruchomości w sposób sprzeczny z ustalonym w umowie, a w szczególności jeżeli nie zrealizuje inwestycji w ustalonym terminie.

W razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego na skutek upływu okresu ustalonego w umowie albo na skutek rozwiązania umowy przed upływem tego okresu, użytkownikowi wieczystemu przysługuje wynagrodzenie za wzniesione przez niego lub nabyte na własność budynki i inne urządzenia. Wynagrodzenie powinno być równe wartości tych budynków i urządzeń określonej na dzień wygaśnięcia użytkowania wieczystego. Za budynki
i inne urządzenia wzniesione wbrew postanowieniom umowy wynagrodzenie nie przysługuje.

W razie rozwiązania umowy zwraca się sumę opłat rocznych wniesionych z tego tytułu za niewykorzystany okres użytkowania wieczystego. Opłaty podlegają waloryzacji. Maksymalna wysokość kwoty podlegającej zwrotowi nie może przekraczać wartości prawa użytkowania wieczystego określonej na dzień rozwiązania umowy.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie przedmiotowej nieruchomości w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat wraz ze sprzedażą znajdującego się na gruncie budynku

odbędzie się dnia 3 listopada 2021 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich przy ul. Partyzantów 1, pokój nr 23

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. wpłacenie wadium, wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Końskie nr 40 1240 4416 1111 0000 4953 6333 do dnia 28 października 2021 roku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto urzędu. Wadium ma być wniesione w pieniądzu (PLN),

 2. okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta, na które ewentualnie zostanie zwrócone wadium,

 3. okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

 1. podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

 2. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,

 3. w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – poza przypadkami wyżej wskazanymi konieczne jest okazanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

3. Wpłacone wadium podlega:

 1. zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wylicytowania nieruchomości,

 2. przepadkowi w razie, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,

 3. zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

5. Kandydat na nabywcę obowiązany jest uiścić wylicytowaną kwotę na konto Urzędu Miasta
i Gminy w Końskich nr 07 1240 5006 1111 0010 1843 0049 do dnia zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

6. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem granic nieruchomości – okazanie odbywa się na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Wszelkie koszty związane
z
przeniesieniem praw do nieruchomości w całości obciążają kupującego.

7. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.).

9. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

10. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy w Końskich.

11. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Końskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu podając ten fakt niezwłocznie do publicznej wiadomości.

12. Organizator przetargu nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników w związku
z uczestnictwem w przetargu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 17, tel. 41 372-32-49 wew. 117.

Wywieszono dn. ………… 2021 roku

Zdjęto dn. ……………… 2021 roku

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Końskie

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

01 Październik, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Końskie

ID Ogłoszenia:

21541