Wyszukiwarka:
 OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU     Wójt  Gminy  Wierzbica
titleName

 OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU     Wójt  Gminy  Wierzbica

   OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

    Wójt  Gminy  Wierzbica

Na podst. art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz.1490 ze zm.)

 

 

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego M2 nr 17 położonego w Wierzbicy przy ulicy Ignacego Krasickiego 14 o pow. 30  m² wraz z przypisanym do lokalu udziałem wynoszącym 300/12011 w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali  wraz z takim samym udziałem  we własności   działki nr 2083/4

 

cena wywoławcza  41.599,00 zł            wadium    4.160,00 zł   

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość ujęta w wykazie gruntów, który wisiał w siedzibie Urzędu w dniach: 20.05.2019 r.  do 9.06.2019 roku. Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się 26.08.2019 roku.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. Wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy w Wierzbicy nr 02 9132 0001 0100 1919 2000 0060 do dnia 31.10.2019 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Wierzbica.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni po  zakończeniu przetargu.

2.Złożenie pisemnego oświadczenia bezpośrednio przed przystąpieniem do przetargu do komisji przetargowej o:

-zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń

-wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

3.Okazanie dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium

4.W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego , lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami

5.W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego

Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo do złożenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu .

Wadium przepada, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

Przetarg odbędzie się  5.11.2019 roku o godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy w sali konferencyjnej.

Szczegółowe informacje w przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie w pokoju nr 21.

 

 

 

Wierzbica 2019-09-24                                                                Wójt Gminy Wierzbica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Wierzbica

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

24 Wrzesień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Wierzbica

ID Ogłoszenia:

12735