Wyszukiwarka:
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
titleName

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowo-zachodniej, centralnej i południowo-wschodniej części obrębu geodezyjnego Krzeszyce, gmina Krzeszyce.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krzeszyce Uchwała Nr VIII/40/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowo-zachodniej, centralnej i południowo-wschodniej części obrębu geodezyjnego Krzeszyce, gmina Krzeszyce.

Przedmiotem planu jest  określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu objętego uchwałą.

Obszar składa się z trzech niegraniczących ze sobą terenów, zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Krzeszyce:

 • teren I – usytuowany w południowo-zachodniej części miejscowości, obejmuje działki o nr ewid.: 791/3, 766/3 i 892/19, o łącznej powierzchni 46,22 ha;
 • teren II – usytuowany w centralnej części miejscowości, obejmuje działkę nr ewid. 482/13, o powierzchni 4,3834 ha;
 • teren III – usytuowany w południowo-wschodniej części miejscowości, obejmuje działki o nr ewid.: 412/3, 441/3, 441/2, 442/5 i 442/7, o łącznej powierzchni 6,12 ha.

Wnioski należy składać na piśmie, skierowanym do Wójta Gminy Krzeszyce, w siedzibie Urzędu Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce (email: a.prusinowska@krzeszyce.pl) w terminie do dnia 30.11.2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę wnioskodawcy, jego adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

          Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r., poz. 700 z późn. zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Wójt Gminy Krzeszyce

Stanisław Peczkajtis

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących \ prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Krzeszyce z siedzibą  przy ulicy Skwierzyńskiej 16, 66-435 Krzeszyce.
 2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy w Krzeszycach, a także przysługujących uprawnień, może udzielić Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Krzeszycach za pomocą adresu iod@itmediagroup.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu przeprowadzenia procedury konsultacyjnej i opiniodawczej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych w południowo-zachodniej, centralnej i południowo-wschodniej części obrębu geodezyjnego Krzeszyce, gmina Krzeszyce. Jako niezbędne do przeprowadzenia przetargu ewentualnie wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  2. Jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
  3. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminą Krzeszyce przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Urząd Gminy Krzeszyce.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
  7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
  10. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Krzeszyce

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

27 Wrzesień, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Gminy Krzeszyce

ID Ogłoszenia:

12790