Wyszukiwarka:
OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
titleName

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

Moryń, dnia 26 września 2019 r.

 

GMOŚ.6840.3.2018/2019

 

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

 

Ogłaszam na dzień 28 listopada 2019 r. na godz. 10-tą IV rokowania na sprzedaż 23 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie.

 

 1. 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości:

 

Do sprzedaży przeznaczono działki: nr 471 o pow. 1026m2, nr 471 o pow. 1026m2, nr 472               o pow. 1053m2, nr 473 o pow. 1055m2, nr 474 o pow. 1054m2, nr 475 o pow. 1159m2, nr 478               o pow. 1168m2, nr 479 o pow. 1050m2, nr 480 o pow. 1050m2, nr 481 o pow. 1050m2, nr 482 o pow. 1397m2, nr 484   o pow. 927m2, nr 485 o pow. 1025m2, nr 491 o pow. 1132m2, nr 492 o pow. 1120m2, nr 493 o pow. 1078m2, nr 494 o pow. 1542m2, nr 495 o pow. 1520m2, nr 497 o pow. 1783m2, nr 476   o pow. 175m2, nr 486 o pow. 4902m2, nr 496 o pow. 317m2, nr 477 o pow. 28m2, nr 498 o pow.30 m2 położone w obrębie 2 miasta Moryń, sklasyfikowane jako użytki rolne i nieużytki.

 

Nieruchomości oznaczone są w Księgach Wieczystych Nr SZ1Y00005081/2, Nr SZ1Y/00033628/4,

Nr SZ1Y/00033633/2.

 

 1. Opis nieruchomości:

 

W/w działki stanowią nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajdują się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej.

Sąsiedztwo nieruchomości stanowią:

– od strony zachodniej i północnej – niezabudowane, aktualnie użytkowane rolniczo, tereny sportu i rekreacji oraz zabudowa sportowo-rekreacyjna (lokalny stadion sportowy),

– od strony wschodniej i południowej – zabudowa mieszkaniowa wielo- i jednorodzinna.

Nieruchomości w ujęciu kompleksowym (całość gospodarcza – pole inwestycyjne) posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej, z wyznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego wjazdem z drogi powiatowej. Ulica Odrzańska na tym odcinku jest oświetlona, ma nawierzchnię asfaltową z jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej. Dojazd ocenia się jako dobry. Lokalizację ogólną ocenia się jako dość dobrą.

Kształt kompleksu dość  regularny, teren z lekkim spadkiem.

Teren nie jest zagospodarowany , nieogrodzony z zakrzywieniami i zadrzewieniami.

Obszar uzbrojony jest w  sieć elektroenergetyczną. W zasięgu (wzdłuż powiatowego odcinaka ul. Odrzańskiej) poprowadzone są odcinki sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Wzdłuż wojewódzkiego odcinka ulicy Odrzańskiej poprowadzona jest dodatkowo sieć kanalizacji deszczowej i sieć telekomunikacyjna.

Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako dobry.

 

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Jako podstawową funkcję przeznaczenia terenu ustalono  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z niepublicznymi terenami zieleni urządzonej z komunikacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną. Dopuszcza się usługi wbudowane o powierzchni nie zmieniającej funkcji mieszkaniowej terenu.

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowiązują ustalenia:

–   zabudowa wolnostojąca,

–   maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0m od poziomu terenu,

–  powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20%  powierzchni działki i być mniejsza niż        1  10%,

– udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 60% powierzchni  d działki.

Nieruchomości położone są na obszarze, dla którego obowiązuje „Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego miasta Moryń  dla działek 452/1, 452/2, 453/1, 453/2, 454/2, 455 i 451 położonych w obrębie 2 miasta Moryń”.

Nieruchomości znajdują się w jednostkach planistycznych oznaczonych jako:

– 1MN, 2MN, 4MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej –17działek,

– 5ZP – tereny zieleni urządzonej o charakterze niepublicznym,

– 6KDW – droga niepubliczna,

– 7KD – ciąg pieszojezdny,

– 8 KX – ciąg pieszy,

– 9KPpKPd – tereny przepompowni ścieków i wód opadowych,

– 10E- tereny stacji Transformatorowej 15/0,4kV.

 

 1. obciążenia nieruchomości i zobowiązania:

 

Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

 

 1. Termin i miejsce rokowań:

 

28 listopada  2019 r. o godzinie 10.00 – , w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

 

 1. Terminy niedoszłych do skutku przetargów:

 

8 maja 2018r, 24 lipca 2018, 30 października  2018r, 29 stycznia 2019 r. – I rokowania,

10 maja 2019 r. – II rokowania, 13 sierpnia 2019 r. – III rokowania

 

 1. Cena nieruchomości:

 

Cena wywoławcza do rokowań wynosi  – 700.000,00 zł plus obowiązujący podatek VAT.

 

 

 

 

 1. Wysokość zaliczki, forma, termin i miejsce jej wniesienia:

 

– wysokość zaliczki  – 35.000,00 zł,

– forma wniesienia zaliczki – w pieniądzu,

– płatne w terminie do 22 listopada 2019 r. w Banku Spółdzielczym w Chojnie Odział Terenowy                           w Moryniu Nr 91937010460300064820030003, kopię dowodu wpłaty zaliczki  należy dołączyć do oferty. Osobom ustanowionym jako Nabywca nieruchomości wpłacona zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności za nieruchomość. W przypadku uchylenia się przez osobę, która wygrała rokowania i uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży wpłacona zaliczka przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, których nie ustanowiono nabywcami nieruchomości zaliczka będzie zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań, po potraceniu kosztów manipulacyjnych                            w wysokości 10 zł.

 

W rokowaniach mogą wziąć udział osoby i podmioty, które do dnia 22 listopada 2019 r.                                     w sekretariacie Urzędu Miejskiego, pokój nr 10 złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach,                   w zaklejonych kopertach  z napisem „ Rokowania na sprzedaż działek w Moryniu, ul. Odrzańska” .

 

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

 

 1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot.
 2. Datę sporządzenia zgłoszenia.

 

 1. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
 2. Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

 

 1. Proponowany  sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

 

Nabywcy mogą zapoznać się z warunkami rokowań w terminie do 22 listopada 2019 r. pokój  nr 2 Urzędu Miejskiego w Moryniu, Plac Wolności 1.

 

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Nabywca na własny koszt usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.

 

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem rokowań uczestnik może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku rokowań.

 

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA ROKOWAŃ Z PODANIEM PRZYCZYNY.

 

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 3, tel. 91 466 79 55 lub 91 466 79 51. Informacja o przetargu znajduje się na stronach internetowych www.moryn.pl, bip.moryn.pl, infopublikator.pl, na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Moryń.

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Moryń

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

26 Wrzesień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Masta Moryń

ID Ogłoszenia:

12777