Wyszukiwarka:
OGŁOSZENIE o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Wilkowice przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony do lat 3.
titleName

OGŁOSZENIE o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Wilkowice przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony do lat 3.

OGŁOSZENIE

o wywieszeniu wykazu

nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Wilkowice przeznaczonej do oddania
w najem na czas oznaczony do lat 3.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2020, poz. 713), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020, poz. 65 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XLVI/342/2006 Rady Gminy Wilkowice z dnia 01 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż
3 lata, zmienionej Uchwałą Nr XLV/378/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/342/2006 Rady Gminy Wilkowice z dnia 01 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz Zarządzenia nr 10/2021 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie: przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Klimczoka 105 w Bystrej na prowadzenie działalności gospodarczej pod usługi fryzjersko -kosmetyczne.

zawiadamiam o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Wilkowice przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony do lat 3, w dniach od 21.01.2021 r. do 11.02.2021 r. w budynku Urzędu Gminy Wilkowice ul. Wyzwolenia 25, na stronie internetowej Gminy Wilkowice www.wilkowice.pl – BIP – Ogłoszenia oraz w gazecie internetowej – www.infopublikator.pl

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji, Urbanistyki i Gospodarowania Nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Wilkowicach – pok. 103,

I piętro tut. Urzędu, tel. 33 499-00-77 wew. 74

MG.7123.006.2021

MG.ZD.001.2021

ZARZĄDZENIE NR 10/2021

WÓJTA GMINY WILKOWICE

z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie: przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Klimczoka 105 w Bystrej na prowadzenie działalności gospodarczej pod usługi fryzjersko -kosmetyczne.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2020, poz. 713 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1990 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XLVI/342/2006 Rady Gminy Wilkowice z dnia 01 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej Uchwałą Nr XLV/378/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/342/2006 Rady Gminy Wilkowice z dnia 01 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,

zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do oddania w najem lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 45 m2 z wejściem po schodach, położony na parterze w budynku dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym znajdującym się w Bystrej przy ul. Klimczoka 105 na działce numer 951 stanowiącej własność Gminy Wilkowice . Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BB1B/00025711/5.

§ 2. Podać do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wilkowice przy ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice, informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowicach
a także na stronie internetowej tut. Urzędu. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania
w najem stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Mienia Gminnego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wilkowice

Nr 10/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.

Wójt Gminy Wilkowice

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Wilkowice przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony do lat 3

Lp.

Oznaczenie nieruchomości
wg Ewidencji Gruntów i Budynków

Powierzchnia działki i lokalu

(m2)

Opis działki

Przeznaczenie terenu i sposób zagospodarowania

Forma przekazania

Cena opłat
z tytułu najmu nieruchomości

Termin zagospodarowania nieruchomości (okres najmu)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Dz. 951

Obręb: Bystra Krakowska,

Jednostka Ewidencyjna: Wilkowice

dla której Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi

księgę wieczystą BB1B/00025711/5

Pow. działki 1426 m2

Pow. użyt. lokalu 45 m2

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy z wejściem po schodach, położony na parterze w budynku dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym znajdującym się w Bystrej przy ul. Klimczoka 105. Budynek częściowo zajmowany jest przez Ochotniczą Straż Pożarną w Bystrej i Bibliotekę Publiczną. W otoczeniu znajdują się zabudowania mieszkalne jednorodzinne. Lokal posiada media – prąd, woda, kanalizacja. Stan techniczny lokalu wymaga adaptacji/przystosowania przez najemcę. Działka posiada dostęp do drogi publicznej ul. Klimczoka. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części Bystrej i Mesznej od ul. Szczyrkowskiej w kierunku zachodnim do granic Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, przyjętym przez Radę Gminy Wilkowice Uchwałą
Nr XLV/451/2010 z dnia 17 września 2010 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 241, poz. 3668 z dnia 15 listopada 2010 r.(po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach sygn. akt II SA/GI 173/11 z dnia 16 czerwca 2011 r.). Działka znajduje się na terenach oznaczonych symbolem UP 7 (podstawowe przeznaczenie dla zabudowy usługowej o charakterze publicznym)

Oddanie
w najem z przeznaczeniem na prowadzenie działalności

gospodarczej pod usługi fryzjersko -kosmetyczne.

800,00 zł (netto) + należny podatek VAT/miesiąc zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu oddania w najem – płatne do 10 dnia każdego miesiąca na podstawie faktur wystawianych przez Gminę Wilkowice. Stawka czynszu ulega raz w roku waloryzacji
o wskaźnik inflacji, podawany przez Prezesa Urzędu Statystycznego.
Powyższa stawka nie zawiera opłat za media oraz podatku od nieruchomości.

Do lat 3.

Uwaga: Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Wilkowice ul. Wyzwolenia 25, na stronie internetowej Gminy Wilkowice www.wilkowice.pl – BIP – Ogłoszenia oraz w gazecie internetowej – www.infopublikator.pl

od dnia 21.01.2021 r. do dnia 11.02.2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji, Urbanistyki i Gospodarowania Nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Wilkowicach – pok. 103,

I piętro tut. Urzędu,
tel. 33 499-00-77 wew. 74

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Wilkowice

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

21 Styczeń, 2021

Typ:

Wynajem

Instytucja:         

Urząd Gminy Wilkowice

ID Ogłoszenia:

18408