Wyszukiwarka:
OGŁOSZENIE  O  ZAMIARZE  OGRANICZENIA  SPOSOBU KORZYSTANIA  Z  NIERUCHOMOŚCI
titleName

OGŁOSZENIE  O  ZAMIARZE  OGRANICZENIA  SPOSOBU KORZYSTANIA  Z  NIERUCHOMOŚCI

STAROSTA ŚWIDNICKI

58-100 Świdnica, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7

tel. 074 / 85 00 400, fax 074 / 853 09 27

e-mail: starostwo@powiat.swidnica.pl www.swidnica.pl

Świdnica, dnia 14 listopada 2018 r.

GN.6853.4.2018

OGŁOSZENIE  O  ZAMIARZE  OGRANICZENIA  SPOSOBU KORZYSTANIA
Z  NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie art. 124 ust. 1 i 2 oraz art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 121 ze zm.)

Starosta Świdnicki

podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości – o nieuregulowanym stanie prawnym – położonej w gminie Dobromierz, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 554/3 o pow. 0,6100 ha, obręb Roztoka,
AM – 2. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr SW1S/00011791/7, w której jako współwłaściciele figurują zmarli Feliks Maczkowski i Helena Maczkowska.

Ograniczenie korzystania z ww. nieruchomości wynika z realizacji inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV S-215.

Z uwagi na powyższe, Starosta Świdnicki wzywa osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do siedziby Starostwa Powiatowego w Świdnicy,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszych nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń we wsi Roztoka, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świdnicy, w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz, a także publikuje się w prasie
o zasięgu ogólnopolskim, umieszcza się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Świdnicy
i Urzędu Gminy Dobromierz na okres 2 miesięcy.

Otrzymują:

  1. Urząd Gminy Dobromierz (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz publikacji w BIP Urzędu Gminy Dobromierz);

  2. Starostwo Powiatowe w Świdnicy (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń, publikacji w BIP Starostwa Powiatowego w Świdnicy oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim);

  3. Sołtys wsi Roztoka (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Roztoce);

  4. Pełnomocnik TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie;

  5. a/a.

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Świdnica

GPS:

50.850103911432, 16.475764370234

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

14 Listopad, 2018

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Świdnicy

ID Ogłoszenia:

9861