Wyszukiwarka:
Ogłoszenie Starosty Kraśnickiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
titleName

Ogłoszenie Starosty Kraśnickiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

O G Ł O S Z E N I E   S T A R O S T Y   K R A Ś N I C K I E G O

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym

 Działając na podstawie art. 113 ust. 5, 6, i 7 art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.), dalej – ustawa o gospodarce nieruchomościami,

 

S t a r o s t a   K r a ś n i c k i

wykonując zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości informację
o zamiarze wszczęcia, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z części nw. nieruchomości gruntowej położonej w powiecie kraśnickim:

 

  • na terenie gminy Szastarka, tj.:

 

  1. działki nr ewid. 333, Szastarka gmina, obręb Polichna Trzecia, powierzchnia przeznaczona do ograniczenia: 0,0008 ha;

 na potrzeby realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

  • Przebudowie linii napowietrznej 15 kV Janów – Budzyń, odgałęzienie Szastarka od słupa nr 177 do słupa 21 na linię kablową, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Szastarka.

Powyższa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kraśniku ul. Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik, piętro IV pok. 413, tel. (81) 825 53 45 w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w celu wykazania przysługujących im praw.

 

 P O U C Z E N I E

 Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wskazanej powyżej nieruchomości nie zgłoszą się do tut. urzędu, Starosta Kraśnicki będzie uprawniony do wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia korzystania z tej nieruchomości, w myśl art. 124 oraz 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, z pominięciem ich jako stron postępowania.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kraśnik

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

26 Październik, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Kraśniku

ID Ogłoszenia:

17522