Wyszukiwarka:
Ogłoszenie Starosty Suskiego o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, położonej w Lachowicach
titleName

Ogłoszenie Starosty Suskiego o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, położonej w Lachowicach

Sucha Beskidzka, dnia 08 stycznia 2021 roku

Ogłoszenie Starosty Suskiego

o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu

korzystania z nieruchomości, położonej w Lachowicach

działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm. ), Starosta Suski informuje o zamiarze wszczęcia postępowania z wniosku TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie w przedmiocie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako:

działka ewidencyjna nr 3612 o pow. 0,1115 ha, położonej w Lachowicach, gmina Stryszawa.

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr KR1B/00040947/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych, w której jako współwłaściciel figuruje m.in. osoba zmarła, tj.: Władysław Janik s. Piotra i Wiktorii, po którym nie zostali ustaleni spadkobiercy.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, iż przedmiotowa działka stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Wnioskodawca TAURON Dystrybucja S.A. wystąpił o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości poprzez zezwolenie na założenie
i przeprowadzenie
napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV, w ramach realizacji projektu pod nazwą pn.: „Poprawa bezpieczeństwa zasilania obszaru Żywiecczyzny. Budowa linii napowietrznej dwutorowej 110 kV, wraz z budową GPZ Jeleśnia oraz rozbudową stacji GPZ Sucha i GPZ Zabłocie”.

W związku z powyższym wzywam osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, do zgłaszania się
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, Sucha Beskidzka, w terminie
dwóch miesięcy licząc od daty obwieszczenia niniejszego ogłoszenia, celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowej nieruchomości. Po upływie wskazanego powyżej terminu zostanie wszczęte postępowanie o ograniczenie sposobu korzystania z w/w nieruchomości.

Brak zgłoszenia się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do w/w nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako stron postępowania.

STAROSTA SUSKI

mgr Józef Bałos

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Sucha Beskidzka

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

11 Styczeń, 2021

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

ID Ogłoszenia:

18290