Wyszukiwarka:
Ogłoszenie Starosty Suskiego o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości
titleName

Ogłoszenie Starosty Suskiego o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

Sucha Beskidzka, dnia 18 grudnia 2020 roku

Ogłoszenie Starosty Suskiego

o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu

korzystania z nieruchomości

działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1990. ), Starosta Suski informuje o zamiarze wszczęcia postępowania z wniosku TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie w przedmiocie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako:

działki ewidencyjne nr 2245/1 o pow. 0,6024 ha i nr 5025 o pow. 0,1375 ha, położonej w Lachowicach.

Na podstawie prawomocnych postanowień sądowych, w rejestrze gruntów i budynków, jako współwłaściciele w/w nieruchomości figurują m.in. osoby zmarłe, tj.: Alfreda Pająk c. Michała i Michaliny, Antoni Pająk s. Stanisława i Władysław Pająk s. Stanisława, po których nie zostali ustaleni spadkobiercy. Według rejestru pisanego założonego w 1968 r. w pozycji rejestrowej 411 figurowała działka nr 2245. Zmiana oznaczenia i powierzchni działki nr 2245 na działkę nr 2245/1 nastąpiła na podstawie decyzji nr: Dec.GKG.7420/115/85. Dokument ten stanowi integralną część operatu technicznego z kontroli terenowej obrębu Lachowice, wpisanego do zasobu geodezyjnego za numerem 269/16/7/86.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, iż przedmiotowe działki stanowią nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Wnioskodawca TAURON Dystrybucja S.A. wystąpił o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości poprzez zezwolenie na założenie i przeprowadzenie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV, w związku z realizacją inwestycji pn.: „Zadanie nr 2 – GPZ Sucha – Stryszawa odg. Hucisko – Ośrodek – Etap I – projekt budowlano – wykonawczy”.

W związku z powyższym wzywam osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, do zgłaszania się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, Sucha Beskidzka, w terminie dwóch miesięcy licząc od daty obwieszczenia niniejszego ogłoszenia, celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowej nieruchomości. Po upływie wskazanego powyżej terminu zostanie wszczęte postępowanie o ograniczenie sposobu korzystania z w/w nieruchomości.

Brak zgłoszenia się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do w/w nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako stron postępowania.

Starosta Suski

mgr Józef Bałos

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Sucha Beskidzka

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

22 Grudzień, 2020

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

ID Ogłoszenia:

18130