Wyszukiwarka:
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego, położonych w Gminie Żyrzyn, w obrębach ewidencyjnych Osiny i Wola Osińska, zajętych pod dawną drogę powiatową nr 2506L, przeznaczonej do dokonania darowizny na rzecz Gminy Żyrzyn
titleName

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego, położonych w Gminie Żyrzyn, w obrębach ewidencyjnych Osiny i Wola Osińska, zajętych pod dawną drogę powiatową nr 2506L, przeznaczonej do dokonania darowizny na rzecz Gminy Żyrzyn

ZN.6840.1.8.2019.AGKA

Załącznik do Uchwały Nr 504 /2020

Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 10 listopada 2020 r.

Ogłoszenie

Zarządu Powiatu Puławskiego

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego, położonych w Gminie Żyrzyn, w obrębach ewidencyjnych Osiny i Wola Osińska, zajętych pod dawną drogę powiatową nr 2506L, przeznaczonej do dokonania darowizny na rzecz Gminy Żyrzyn.

Adres nieruchomości

Gmina Żyrzyn, obręb 0007 Osiny oraz obręb 0012 Wola Osińska

Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków

Działki oznaczone nr:

  1. 332 o pow. 1,8400 ha, 2107/1 o pow. 0,0001 ha, 2108/1 o pow. 0,0002 ha, 2109/1 o pow. 0,0003 ha, 2110/1 o pow. 0,0004 ha, 2111/1 o pow. 0,0005 ha, 2112/4 o pow. 0,0009 ha, 2172/1 o pow. 0,0010 ha, 2173/1 o pow. 0,0010 ha, 2174/1 o pow. 0,0009 ha, 2175/1 o pow. 0,0008 ha, 2176/1 o pow. 0,0009 ha, 2177/1 o pow. 0,0004 ha, 2178/1 o pow. 0,0005 ha, 2179/1 o pow. 0,0011 ha, 2180/1 o pow. 0,0014 ha, 2181/5 o pow. 0,0014 ha, 2182/3 o pow. 0,0017 ha, 2183/1 o pow. 0,0019 ha, 2184/1 o pow. 0,0020 ha, 2185/1 o pow. 0,0021 ha, 2186/1 o pow. 0,0023 ha, 2187/1 o pow. 0,0023 ha, 2188/1 o pow. 0,0025 ha, 2189/1 o pow. 0,0012 ha, 2190/1 o pow. 0,0024 ha, 2191/1 o pow. 0,0016 ha, 2192/1 o pow. 0,0008 ha, 2193/1 o pow. 0,0002 ha, 2205 o pow. 1,4800 ha, 2256/1 o pow. 0,0001 ha, 2257/1 o pow. 0,0003 ha, 2258/1 o pow. 0,0005 ha, 2259/1 o pow. 0,0014 ha, 2260/1 o pow. 0,0018 ha, 2261/1 o pow. 0,0076 ha, 2262/1 o pow. 0,0086 ha, 2263/1 o pow. 0,0093 ha, 2264/1 o pow. 0,0093 ha, 2265/1 o pow. 0,0107 ha, 2266/1 o pow. 0,0056 ha, 2267/1 o pow. 0,0056 ha, 2268/1 o pow. 0,0110 ha, 2269/1 o pow. 0,0117 ha, 2270/2 o pow. 0,0110 ha, 2271/1 o pow. 0,0116 ha, 2272/1 o pow. 0,0119 ha, 2273/1 o pow. 0,0114 ha, 2274/1 o pow. 0,0116 ha, 2275/1 o pow. 0,0116 ha, 2276/1 o pow. 0,0115 ha, 2277/1 o pow. 0,0106 ha, 2278/1 o pow. 0,0061 ha, 2279/1 o pow. 0,0168 ha, 2280/1 o pow. 0,0130 ha, 2281/1 o pow. 0,0127 ha, 2282/1o pow. 0,0147 ha, 2283/1 o pow. 0,0148 ha, 2284/1 o pow. 0,0160 ha, 2285/1 o pow.0,0153 ha, 2286/1 o pow. 0,0180 ha, 2287/1 o pow. 0,0083 ha, 2288/1 o pow. 0,0095 ha, 2289/1 o pow. 0,0200 ha, 2290/1 o pow. 0,0208 ha, 2291/1 o pow. 0,0176 ha, 2292/1 o pow. 0,0023 ha, 2580/1 o pow. 0,0012 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 0007 – Osiny, dla których w Sądzie Rejonowym w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LU1P/00077439/1;

oraz

  1. 582/1 o pow. 0,0171 ha i 585/3 o pow. 0,6264 ha, położonych w obrębie nr 0012 – Wola Osińska, dla których w Sądzie Rejonowym w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LU1P/00078556/4, położone są w Gminie Żyrzyn.

Wyżej wymienione działki w ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowane są symbolem dr – drogi.

Opis nieruchomości

Działki zabudowane drogą oraz infrastrukturą jej towarzyszącą

Przeznaczenie nieruchomości i sposób

zagospodarowania

Zgodnie z zapisami miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyrzyn, uchwalony przez Radę Gminy Żyrzyn Uchwałą Nr XIII/69/2003
z dnia 29 grudnia 2003 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 39 poz. 861 z dnia 10 marca 2004 r., ww. działki, położone w obrębach Osiny i Wola Osińska, zlokalizowane są w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KP-L – leżą w obszarze trasy komunikacyjnej z podstawowym przeznaczeniem pod drogę powiatową.

Nieruchomość zostanie przekazana Gminie Żyrzyn z przeznaczeniem na realizację celu publicznego – utrzymanie i prowadzenie publicznej drogi gminnej.

Forma i tryb zbycia

Zbycie nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym w drodze umowy darowizny.

Wartość nieruchomości

744 277,00 zł

Informacje dodatkowe

  1. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani innymi ciężarami i ograniczeniami.

  2. Nabywca poniesie koszty notarialne i sądowe, których wysokości określi notariusz.

  3. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

  4. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.

  5. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.

  6. Termin wnoszenia opłat – nie dotyczy.

  7. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.

Informacje dodatkowe:

Powyższy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w dniu 10 listopada 2020 r. na okres 21 dni, a ponadto opublikowany w prasie oraz na stronie Starostwa Powiatowego w Puławach w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65
z późn. zm.) upływa z dniem 22 grudnia 2020 r.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, pok. 103, tel. (81) 886 – 11 – 62.

Uchwała Nr 504-2020 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 10.11.2020

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Puławy

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

10 Listopad, 2020

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Puławach

ID Ogłoszenia:

17726