Wyszukiwarka:
OLSZANKA

Przywidz, dnia 08.07.2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. l, art.38, art. 39 ust. 1, art. 40 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. 2014 r., poz.1490) – WÓJT GMINY PRZYWIDZ OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Przywidz.

 

WÓJT GMINY PRZYWIDZ

 

uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń dnia 08.07.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu został wywieszony na okres 30 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego licytacji ustnej obejmujący działki:

 

L.p. Nr ew. działki Powierzchnia Miejscowość Nr KW Cena wywoławcza brutto Wadium Minimalna wysokość postąpienia
m2
1. 46/3 600 OLSZANKA GD1G/00046301/7 22 000,00 2 200,00 250,00
2. 46/4 600 OLSZANKA 22 000,00 2 200,00 250,00
3. 47 700 OLSZANKA 25 500,00 2 550,00 300,00

 

I . OPIS NIERUCHOMOŚCI

 

  1. Oznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego / Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego

 

Nieruchomość – dz. 46/3 – położona jest na terenie nieobjętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XVIII/140/2004 Rady Gminy Przywidz z dnia 3 grudnia 2004 roku z późniejszymi zmianami, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym, jako: Tereny rolnicze.

Dla działki Wójt Gminy Przywidz dnia 11 lutego 2019 roku wydał Decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną.

 

Nieruchomość – dz. 46/4 – położona jest na terenie nieobjętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XVIII/140/2004 Rady Gminy Przywidz z dnia 3 grudnia 2004 roku z późniejszymi zmianami nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym, jako: Tereny rolnicze.

Dla działki Wójt Gminy Przywidz dnia 11 lutego 2019 roku wydał Decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną.

 

Nieruchomość – dz. 47 – położona jest na terenie nieobjętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XVIII/140/2004 Rady Gminy Przywidz z dnia 3 grudnia 2004 roku z późniejszymi zmianami nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym, jako: Tereny rolnicze.

Dla działki Wójt Gminy Przywidz dnia 11 lutego 2019 roku wydał Decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną.

 

 

 

  1. Stan techniczno – użytkowy:

 

  1. Działka

 

Nr 46/3
Obszar 600 m2
Kształt Regularny czworokąta.
Rzeźba terenu Płaska
Ogrodzenie Brak
Dojazd

 

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej
ul. Pomarańczowej dz. nr 45
Nawierzchnia drogi publicznej  

Nieutwardzona

 

Sąsiedztwo

 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolne tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, tereny rolnicze.

 

Nr 46/4
Obszar 600 m2
Kształt Regularny czworokąta.
Rzeźba terenu Płaska
Ogrodzenie Brak
Dojazd

 

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej
ul. Pomarańczowej dz. nr 45
Nawierzchnia drogi publicznej  

Nieutwardzona

 

Sąsiedztwo

 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolne tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, tereny rolnicze.
Nr 47
Obszar 700 m2
Kształt Regularny czworokąta.
Rzeźba terenu Płaska
Ogrodzenie Brak
Dojazd

 

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej
ul. Pomarańczowej dz. nr 45
Nawierzchnia drogi publicznej Nieutwardzona
Sąsiedztwo

 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolne tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, tereny rolnicze.

 

Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej

 

Nieruchomość 46/3 posiada przyłącza:
Wodociągowe Nie
Kanalizacyjne Nie
Energetyczne Nie
Gazowe Nie

 

Nieruchomość 46/4 posiada przyłącza:
Wodociągowe Nie
Kanalizacyjne Nie
Energetyczne Nie
Gazowe Nie

 

Nieruchomość 47 posiada przyłącza:
Wodociągowe Nie
Kanalizacyjne Nie
Energetyczne Nie
Gazowe Nie

 

 

 

 

Stan zagospodarowania

 

46/3  

Działka nieogrodzona o płaskim ukształtowaniu terenu

 

46/4  

Działka nieogrodzona o płaskim ukształtowaniu terenu

 

47  

Działka nieogrodzona o płaskim ukształtowaniu terenu

 

 

 

 

II. Działki nie są obciążone i są wolne od praw osób trzecich.

 

III.  Cena wywoławcza działek zawiera podatek VAT w wysokości 23 % .

Przetarg na ww. działki odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Przywidzu, w kolejności podanej jak niżej, w dniu:

 

Data przetargu Godzina przetargu Nr działki Położenie Data wpłaty wadium
08.08.2019 r. 1030 46/3 OLSZANKA 05.08.2019 r.
1100 46/4
1130 47

 

IV. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w terminie

wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.

Wadium należy wnieś w pieniądzu w wysokościach i terminie podanym w tabeli powyżej „Data wpływu wadium” dla danej działki.

Konto Urzędu Gminy Przywidz nr  65833500030112371220000002 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Gdański.

 

V. Uczestnicy przed otwarciem przetargu okazują: dowód tożsamości, oświadczenie małżonka wyrażającego zgodę na nabycie nieruchomości, dowód wniesienia wadium; ponadto osoby biorące udział w przetargu winny posiadać kopię dowodu osobistego współmałżonka, nr PESEL obojga małżonków – celem spisania danych niezbędnych do zawarcia Aktu Notarialnego w przypadku wygrania przetargu.

 

Osoby prawne: wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie do udziału w przetargu.

 

VI. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić zaoferowaną w przetargu cenę ( po uwzględnieniu wadium) w terminie 5 dni od daty doręczenia zawiadomienia (pisemnie bądź informacji telefonicznej) o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej  na 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego.

 

VII.      Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca działki.

 

VIII.    Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w  miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

IX. W uzasadnionym przypadku Wójt Gminy może odwołać ww. przetargi, o czym poinformuje publicznie.

 

X. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni robocze od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

XI. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1380 z późn. zm.).

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został również umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Przywidz www.przywidz.pl

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 058/ 682 59 92,682 59 93 lub w pokoju nr 15,16 (II piętro) Urzędu Gminy w Przywidzu

 

 

 

 

WÓJT GMINY PRZYWIDZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Urzędu Gminy w okresie:

Od 08.07.2019  r. do 07.08.2019 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Przywidz

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

08 Lipiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Przywidz

ID Ogłoszenia:

11955