Wyszukiwarka:
Ośrodek wczasowy w Karpaczu na sprzedaż
titleName

Ośrodek wczasowy w Karpaczu na sprzedaż

Starosta Jeleniogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza  pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Karpaczu przy ul. Nadrzecznej nr 1, w granicach działki nr 316/4 o pow. 0,6375 ha, obręb 0002,
Kw. nr JG1J/00000440/4

Nieruchomość zabudowana jest  budynkiem wczasowym o charakterze wypoczynkowym o powierzchni użytkowej 2315,39 m2 wraz z łącznikiem i budynkiem kuchni oraz jadalni (zabudowania tworzą zwarty kompleks). Od strony północnej do zabudowań przylega obszerny parking utwardzony nawierzchnią betonową. W sąsiedztwie zlokalizowany jest budynek trafostacji oraz murowana osłona śmietnika. Północna część działki zagospodarowana jest jako teren zielony, z murkiem oporowym i utwardzoną ścieżką. Część południowa znacznie wypiętrzona w stosunku do zabudowań,  również stanowi teren zielony  z pojedynczymi drzewami i krzewami ozdobnymi. 

Dane techniczne:

powierzchnia zabudowy – 971,70 m2

powierzchnia użytkowa (bez strychu) – 2154,12 m2

kubatura – 9396,00 m3

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacza uchwalonym uchwałą Nr XXI/128/03 z dnia 11.12.2003 r. działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:

–  w znacznej części UT1 – o funkcji podstawowej  tereny usług turystycznych i komercyjnych;

–  w części na terenie TE – o funkcji podstawowej tereny infrastruktury technicznej – tereny urządzeń elektroenergetycznych.

Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze nakazał Starostwu Powiatowemu w Jeleniej Górze wykonanie w ustalonych terminach określonych obowiązków, pod względem technicznego zabezpieczenia przeciwpożarowego. W związku z brakiem środków finansowych na wykonanie zaleceń prace te nie zostały wykonane w całości. Wykonano instalację hydrantów wewnętrznych w budynku oraz ekspertyzę techniczną do stanu ochrony przeciwpożarowej.

Cena wywoławcza – 4.500.000,00 zł. Wadium – 225.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 06.09.2019 r. o godz. 1100.

Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do dnia 03.09.2019 r. na konto
nr 79 1560 0013 2972 6951 8000 0008 Getin Noble Bank S.A. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na w/w konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 

Osoby, o których mowa w art. 2 w związku z art. 14 ust 4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej /Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1418 ze zm./ zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią w terminie do dnia 03.09.2019 r. kserokopie potwierdzone za zgodność
z oryginałem zaświadczeń lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Zaliczenie wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej dokonuje się w wysokości równej 20 % wartości tych nieruchomości.

Oryginał w/w dokumentów należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.

Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis  z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

Przetargi organizowane przez Starostę Jeleniogórskiego dostępne są w internecie pod adresem www.powiat.jeleniogorski.pl pod hasłem: przetargi.

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych nr 15 pokój nr 229.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w oznaczonym dniu i godzinie w wyznaczonej kancelarii notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Podchorążych nr 15, pokój nr 202 lub telefonicznie (75) 64 73 222, 228.

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Nadrzeczna 1, Karpacz

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

05 Lipiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze

ID Ogłoszenia:

11926