Wyszukiwarka:
P r z e t a r g i    u s t n e    n i e o g r a n i c z o n e na sprzedaż nieruchomości położonych w Kamieńcu, Barnisławiu i Warzymicach
titleName

P r z e t a r g i    u s t n e    n i e o g r a n i c z o n e na sprzedaż nieruchomości położonych w Kamieńcu, Barnisławiu i Warzymicach

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

WÓJT   GMINY   KOŁBASKOWO

o g ł a s z a    p r z e t a r g i    u s t n e    n i e o g r a n i c z o n e

na sprzedaż nieruchomości położonych w Kamieńcu, Barnisławiu i Warzymicach

 

Lp. Położenie nierucho-mości Nr działki (obręb) KW Pow. [ha] Przeznaczenie nieruchomości  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania Cena wywoławcza nierucho-

mości netto (PLN)

Wadium

(PLN)

1. Kamieniec 114/15 (0004)

SZ2S/00011351/4

0,9611 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 9.U/P – teren zabudowy usługowo – produkcyjnej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest symbolem klasoużytku RIVa, tj. grunty orne. 878.600,00 87.860,00
2.

Kamieniec

114/29 (0004)

SZ2S/00011351/4

1,0096 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 9.U/P – teren zabudowy usługowo – produkcyjnej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest symbolem klasoużytku RIVa, tj. grunty orne. 621.500,00 62.150,00
3.

Kamieniec

114/32 (0004)

SZ2S/00011351/4

1,0115 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 9.U/P – teren zabudowy usługowo – produkcyjnej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest symbolem klasoużytku RIVa, tj. grunty orne. 623.000,00 62.300,00
4.

Kamieniec

114/33 (0004)

SZ2S/00011351/4

1,1022 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 9.U/P – teren zabudowy usługowo – produkcyjnej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest symbolem klasoużytku RIVa, tj. grunty orne. 678.500,00 67.850,00
5.

Kamieniec

114/34 (0004)

SZ2S/00011351/4

1,0322 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 9.U/P – teren zabudowy usługowo – produkcyjnej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest symbolem klasoużytku RIVa, tj. grunty orne. 635.500,00 63.550,00
6.

Barnisław

271/2 (0001)

SZ2S/00003916/4

0,5950 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem U/P.3 – teren zabudowy usługowej, magazynowej i składów, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest symbolem klasoużytku N, tj. nieużytki, dr, tj. drogi, RIVa i RV, tj. grunty orne 489.000,00 48.900,00
7.

Barnisław

271/5 (0001)

SZ2S/00003916/4

6,6277 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem U/P.5 – teren zabudowy usługowej, magazynowej i składów oraz E.22 – teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyki, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest symbolem klasoużytku N, tj. nieużytki, dr, tj. drogi, RIVa, RIVb i RV, tj. grunty orne 5.171.000,00 517.100,00
8.

Barnisław

271/9 (0001)

SZ2S/00003916/4

11,4030 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem U/P.4 – teren zabudowy usługowej, magazynowej i składów oraz E.21 – teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyki, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest symbolem klasoużytku N, tj. nieużytki, dr, tj. drogi, LsV, tj. lasy, RIVa, RIVb i RV, tj. grunty orne 8.895.000,00 889.500,00
9.

Barnisław

271/12 (0001)

SZ2S/00003916/4

0,8693 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem U.7 – teren zabudowy usługowej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest symbolem klasoużytku dr, tj. drogi, RIVa i RV, tj. grunty orne 757.000,00 75.700,00
10.

Barnisław

271/13 (0001)

SZ2S/00003916/4

1,9206 Nieruchomość zabudowana budynkiem w budowie przeznaczonym do rozbiórki, w miejscowym planie oznaczona symbolem U.6 – teren zabudowy usługowej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest symbolem klasoużytku RIVa i RV, tj. grunty orne 1.634.000,00 163.400,00
11.

Warzymice

209/62 (0021)

SZ2S/00000959/6

0,8605 Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie oznaczona symbolem 2.U – teren zabudowy usługowej, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest symbolem klasoużytku RIVa, tj. grunty orne 838.600,00 83.860,00

 

Przetargi odbędą się w sali nr 8 (parter wejście A) Urzędu Gminy Kołbaskowo – Kołbaskowo nr 106 w dniu 25.11.2019r., w tym:

godz. 10.00 – poz. 1, godz. 10.30 – poz. 2, godz. 11.00 – poz. 3, godz. 11.30 – poz. 4, godz. 12.00 – poz. 5, godz. 12.30 – poz. 6, godz. 13.00 – poz. 7, godz. 13.30 – poz. 8,                        godz. 14.00 – poz. 9, godz. 14.30 – poz. 10, godz. 15.00 – poz. 11.

Przetarg przeprowadza się na każdą nieruchomość oddzielnie. Do ceny nieruchomości netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej przepisami obowiązującymi w dniu przetargu. Cena nieruchomości brutto ustalona w przetargu płatna jest przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium w pieniądzu (PLN) przelewem na rachunek bankowy Gminy Kołbaskowo: Bank PeKaO S.A. II/O Szczecin numer: 95 1240 3927 1111 0000 4099 1928, najpóźniej w terminie do dnia 18.11.2019r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy Kołbaskowo).

 

Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości. Nieruchomości można oglądać w miejscu lokalizacji po uprzednim umówieniu się z przedstawicielem sprzedającego. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Gminy w Kołbaskowie w godzinach pracy urzędu (informacji udziela Klementyna Lipińska – podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami – pok. nr 5, tel.: 91 88 49 035, adres e-mail: lipinska@kolbaskowo.pl).

Pełna treść ogłoszenia o przetargach opublikowana zostanie na stronach internetowych:

– Gminy Kołbaskowo www.kolbaskowo.pl,

– Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kołbaskowo http://bip.kolbaskowo.pl/ w zakładce „sprzedaż 2019”

oraz wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kołbaskowo (parter wejście B) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na okres 2 miesięcy, licząc od dnia 24.09.2019r. Wójt Gminy Kołbaskowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadnionych przyczyn.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kołbaskowo

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

24 Wrzesień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

UG w Kołbaskowie

ID Ogłoszenia:

12730