Wyszukiwarka:
PIERWSZE USNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE
titleName

PIERWSZE USNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE

Załącznik do zarządzenia Nr 173/2019                                                              Burmistrza Maszewa z dnia 19 sierpnia 2019 r.

 

BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA

 

PIERWSZE USNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH USYTUOWANYCH W MASZEWIE, OBRĘB MASZEWO – 3, POMIĘDZY ULICAMI STEFANA ŻEROMSKIEGO ORAZ JANUSZA KORCZAKA.

 

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnych nieograniczonych przetargów są, jak poniżej podano w zestawieniu nieruchomość usytuowane w obrębie Maszewo – 3, miasto Maszewo.  

 

        Lp. Adres działki / nieruchomości Nr działki Pow. działki

w m2

Nr KW Minimalne postapienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych Cena wywoławcza łączna PLN + pod. VAT 23% Wadium płatne w pieniądzu PLN (5% ceny wywoławczej) Uwagi – informacje dodatkowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

 

Maszewo,

obr. 3

 

64/3

64/7

1.046,00

   690,00

SZ1O/00028663/6 550,00zł  

54.775,00zł

  

2.738,75zł   dz. Nr 64/7 zostanie zbyta

w udz. do 1046/2842 cz. wraz z dz. Nr 64/3, jako dojazdowa (sprzedaż łączna)

2. Maszewo,

obr. 3

64/4

64/7

   1.041,00

      690,00

SZ1O/00028663/6  

 

480,00zł

 

47.890,00zł

  

2.394,50zł dz. Nr 64/7 zostanie zbyta

w udz. do 1041/2842 cz. wraz z dz. Nr 64/4, jako  dojazdowa (sprzedaż łączna)

3. Maszewo,

obr. 3

 

64/5

64/7

755,00

 690,00

SZ1O/00028663/6  

 

360,00zł

 

35.915,00zł

  

1.795,75zł dz. Nr 64/7 zostanie zbyta

w udz. do 755/2842 cz. wraz z dz. Nr 64/5, jako  dojazdowa (sprzedaż łączna)

 

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w wyznaczonym terminie wniosą wadium w pieniądzu PLN i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

 

 

 

 1. w przypadku osób fizycznych: dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium;
 2. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej;
 3. w przypadku osób prawnych: odpis aktualny (nie starszy miesiąc) z Krajowego Rejestru Sądowego, uchwałę wyrażającą zgodę na nabycie nieruchomości, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot i oryginał dowodu wpłaty wadium;
 4. pełnomocnicy winni przedstawić poświadczone pełnomocnictwo. Odnosi się to również do współmałżonków, zgodnie z art.37 ust.1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, gdzie zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania m.in. czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków.

     Drugi małżonek może udzielić swej zgody: przed dokonaniem czynności, jednocześnie z tą czynnością, bądź w przypadku umów po jej dokonaniu. Brak potwierdzenia czynności prawnej powoduje, iż umowa jest bezwzględnie nieważna od samego początku. Z kolei złożenie potwierdzenia powoduje, iż umowa jest ważna od samego początku. Mając na uwadze powyższy przepis, organizator przetargu wymaga, aby w przypadku uczestnictwa tylko jednego ze współmałżonków – przedłożył on pisemne oświadczenie woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub żeby małżonek uczestniczący w przetargu złożył oświadczenie woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego. 

    Jeśli małżonek nie spełnił powyższego warunku, to nie zostanie on dopuszczony do brania udziału
w przetargu. Co do zasady wadium powinno być wpłacone przez obojga małżonków. Wpłata wadium tylko przez jedno z małżonków może być w danych okolicznościach, potraktowana, jako zamiar nabycia nieruchomości do majątku osobistego jednego małżonka. Gdy tylko jedno z małżonków uiści wadium, organizator przetargu uznać może, że chce nabyć nieruchomość do majątku osobistego, na co musi być wyrażona zgoda przed drugiego współmałżonka.

     W przypadku małżonków do uczestnictwa w przetargu, konieczna jest obecność obojga małżonków, lub jednego z nich pod warunkiem przedłożenia zgody małżonki/a na uczestnictwo
w przetargu w formie pisemnego oświadczenia.

     Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia
24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2017r., poz.2278) Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

     Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upłynął z dniem dniu 16 lipca 2019 r. (włącznie).

 

     Nabywca przejmie nieruchomość w stanie istniejącym, a stan jest mu znany i nie wnsi dodatkowych żądań ani uwag.  

 

     Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją, odnośnie danej nieruchomości oraz z warunkami przetargu, podanymi w niniejszym ogłoszeniu.

 

 1. Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 27 września 2019 r.: o godz. 1000 dla dz. Nr 64/3 z udziałem w dz. Nr 64/7; o godz. 1040 dla dz. Nr 64/4 z udziałem w dz. Nr 64/7; o godz. 1020 dla dz. Nr 64/5 z udziałem w dz. Nr 64/7, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Maszewie przy ul. Plac Wolności Nr 2.

 

 1. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest niezależnie od wylicytowanej kwoty za nieruchomość ponieść koszty zawarcia umowy kupna sprzedaży tj. aktu notarialnego oraz zmian w księdze wieczystej.
 2. Sprzedawana nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 3. Wylicytowana kwota w przetargu zostanie podniesiona o obowiązujący podatek VAT tj. 23%.
 4. Krótki opis: kształt dziłek zbliżony do prostokąta, teren działek płaski, nasłoneczniony. Sąsiedztwo działek stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 5. Wskazania granic geodezyjnych nabywanej nieruchomości dokona nabywca w dogodnym dla siebie terminie na własny koszt. Sprzedawca okazuje jedynie, położenie nieruchomości bez udziału geodety w terenie i bez obowiązku wskazania granic szczegółowych.
 6. Zgodnie ze „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo” uchwalonego przez Radę Gminy Maszewo uchwałą Nr III/14/02 z 30 grudnia 2002r. ze zm. teren, na którym ulopkowane są przedmiotowe nieruchomość oznaczony jest, jako: komleksy glebowe (sugerowane, preferowane obszary zabudowy mieszkaniowej z funkcjami uzupełniającymi).
 7. Gmina Maszewo na datę wyceny nie posiada uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Powołując się na z art.154 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz.2204 z późn. zm.): „w przypadku braku planu miejscowego, przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”.
 8. Dla zbywanych działek nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Sprzedawca nieruchomości gruntowych opisanych w ogłoszeniu przetargowym nie gwarantuje możliwości dowolnej inwestycji na jej terenie. W celu uzyskania wiedzy odnośnie realizacji konkretnej na niej zabudowy nabywca we własnym zakresie musi uzyskać wpomnianą powyżej decyzję, co pozwoli na sprawdzenie możliwości i warunków powstania planowanej inwestycji/
 9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, jak podano wyżej w tabeli na rachunek Banku Spółdzielczego O/Maszewo Nr 26 9375 1054 6800 0231 3000 0040, tak aby najpóźniej do dnia 23 września 2019 roku (włącznie) przedmiotowe wadium zostało odnotowane na ww. rachunku.
 10. Termin ten ma umożliwić komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wniesienia wadium (§4 ust.6 Rozporządzenia Rady Ministrów
  z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Dz. U. z 2014r. poz.1490). Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu niezwłocznie oddane, po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
 11. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy kupna-sprzedaży
  (w formie aktu notarialnego) w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
 12. Uwaga: nabywca/y zakupionej działki na koszt własny dokona przyłączenia jej do istniejącej infrastruktury technicznej usytuowanej w okolicy za zgodą gestorów sieci, a także zobowiązany jest do poniesienia nakładów finansowych na sporządzenie stosownej dokumentacji prawno-

projektowej w tym celu. Natomiast w przypadku braku infrastruktury np. mediów nabywca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów celem jej powstania i przyłączenia.

 1. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych, przedmiotu/ów, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest zabytkiem, nabywca jest zobowiązany zabezpieczyć go wraz

 
z miejscem znaleziska i niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora   Zabytków w Szczecinie, a jeżeli nie jest to możliwe Burmistrza Maszewa.

 1. Kupujący zobowiązany jest do wpłaty odpowiedniej kwoty tytułem zakupu na konto Gminy Maszewo z wyprzedzeniem, aby do dnia podpisania aktu notarialnego wymagane środki finansowe odnotowane zostały na rachunku Gminy Maszewo.
 2. Termin zawarcia umowy kupna-sprzedaży zostanie uzgodniony z nabywcą w dniu po przeprowadzonym przetargu, bądź w ciągu 21 dni od daty jego przeprowadzenia.

 

            Dodatkowych informacji na temat w/w nieruchomości można uzyskać osobiści
w Urzędzie   Miejskim w Maszewie (pok. Nr 7) w godzinach urzędowania lub telefonicznie: 91/ 402-33-92.

 

 

            Burmistrz Maszewa – z uzasadnionych przyczyn –  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

                    

 

 

Dane kontaktowe

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

27 Sierpień, 2019

Typ:

Instytucja:         

Urząd Miejski w Maszewie

ID Ogłoszenia:

12486