Wyszukiwarka:
Pierwszy (I) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostrów Lubelski
titleName

Pierwszy (I) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostrów Lubelski

GN.6840.6.4.2018 Ostrów Lubelski, dnia 03 grudnia 2018 r.

OGŁOSZENIE

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 r. (Dz. U z 2014 r. poz. 1490).

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego

ogłasza pierwszy (I) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostrów Lubelski

L. p.

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza prawa własności

1

LU1A/00042850/9

Działka nr: 1227

Powierzchnia: 0,0700 ha

Województwo: lubelskie

Powiat: lubartowski

Jednostka ewidencyjna: 060810_5 Ostrów Lubelski

Obręb: 0002 Jamy

Jednostka rejestrowa: G.88

Ark. mapy: 3

Nieruchomość niezabudowana.

Położona przy drodze o nawierzchni utwardzonej.

Kształt foremny (szer. średnia ok 23 m), teren płaski.

Teren porośnięty trawą i niewielka ilością samosiewu od strony drogi.

Uzbrojenie techniczne – brak dostępu.

Klasa bonitacyjna: RIVb- 0,07 ha.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w terenach upraw polowych i ogrodniczych o symbolu planu B25R.

Sposób zagospodarowania – zgodny z przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży – sprzedaż prawa własności nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Obciążenia, zobowiązania nieruchomości – nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani innymi prawami osób trzecich w tym w szczególności nie jest dzierżawiona oraz nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią. Nieruchomość nie jest objęta hipoteką.

2000,00 zł.

(słownie: dwa tysiące złotych)

Zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174).

Wysokość wadium: 200,00 zł

(słownie: dwieście złotych)

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 04 stycznia 2019 r. (piątek) o godz. 9:00

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim przy ul. Partyzantów 1, 21-110 Ostrów Lubelski, pokój nr 3 (parter).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim nr: 11 8707 1032 0400 0811 2004 0003 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie Oddział w Ostrowie Lubelskim do dnia 30 grudnia 2018 r.

Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę zaksięgowania pieniędzy na ww. rachunek. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży (m. in. koszty notarialne, sądowe, skarbowe, podatki) ponosi w całości nabywca.

Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie i miejscu wyznaczonym przez Burmistrza Ostrowa Lubelskiego spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim na okres od dnia 03 grudnia 2018 r. do 03 stycznia 2019 r., zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim http://umigostrowlubelski.bip.lubelskie.pl oraz informację o wywieszeniu tego ogłoszenia podano w Dzienniku infopublikator.pl. i gazecie lokalnej „Wspólnota lubartowska”.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Lubelskim przy ul. Partyzantów 1, pokój nr 3 (parter), tel. 81 85 20 003 wew. 26.

Wywieszono, dnia 03 grudnia 2018 r.

Zdjęto, dnia …………………………

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzędzie Miejskim w Ostrowie Lubelskim jest: Burmistrz Ostrowa Lubelskiego, ul. Partyzantów 1, 21-110 Ostrów Lubelski

1. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zrealizowania przetargu.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 37 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) a także Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 r. (Dz. U z 2014 r. poz. 1490).

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

-organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa

-inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Ostrowie Lubelskim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim.

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/18

Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dnia 03 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego

Regulamin

przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

I Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady przygotowania, organizacji i przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu publicznego, zwanego dalej przetargiem, na sprzedaż stanowiącej własność Gminy Ostrów Lubelski nieruchomości gruntowej o numerze działki nr 1227 o pow. 0,0700 ha położonej w miejscowości Jamy gm. Ostrów Lubelski, obręb ewidencyjny 0002 Jamy.

 2. Data przetargu: 04 stycznia 2019 r. godz. 9:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim przy ul. Partyzantów 1, 21-110 Ostrów Lubelski, pokój nr 3 (parter).

II Podstawa prawna przeprowadzenia przetargu

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.).

 3. Zarządzenie nr 390/18 Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Ostrów Lubelski, położonej w miejscowości Jamy oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1227.

III Przedmiot przetargu

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę oznaczoną nr 1227 o pow. 0,0700 ha dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystej prowadzi księgę wieczystą KW nr LU1A/00042850/9.

 2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrów Lubelski zatwierdzonym uchwałą Nr XXXII/151/2005 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 10.11.2005 r. działka nr 1227 położona jest w terenach upraw polowych i ogrodniczych o symbolu planu B25R.

 3. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani innymi prawami osób trzecich, w tym w szczególności nie jest dzierżawiona oraz nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią. Nieruchomość nie jest objęta hipoteką.

 4. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków. Ewentualne wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej.

 5. Uczestnicy przetargu zobowiązani są we własnym zakresie uzyskać informacje dotyczące możliwości zagospodarowania nieruchomości, w szczególności możliwości przyłączenia mediów tj. sieci: wodno-kanalizacyjnej, energetycznej i wodociągowej oraz wszelkiej niezbędnej dokumentacji.

 6. Cena wywoławcza nieruchomości została określona w ogłoszeniu o przetargu. Zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174).

 7. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 23 listopada 2018 r.

IV Organizacja przetargu

 1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja Przetargowa zwana dalej komisją, wyznaczona zarządzeniem Burmistrza Ostrowa Lubelskiego.

 2. Przetarg ma charakter ustny nieograniczony (licytacja).

 3. Osoby przestępujące do przetargu zobowiązane do złożenia oświadczenia:

a. o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania, stanem prawnym zbywanej nieruchomości oraz regulaminem przetargu i przyjęciem jego postanowień bez zastrzeżeń,

b. o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.

V Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu

 1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną – osobiście lub przez pełnomocników.

 2. Pełnomocnictwa składane w przetargu winny mieć formę aktu notarialnego.

 3. Przetarg odbywa się w obecności uczestników przetargu, w terminie i miejscu podanym w ogłoszeniu o przetargu.

 4. W przetargu mogą brać udział osoby opisane w regulaminie które wniosą wadium w wysokości, formie i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

 5. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga małżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba, że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

VI Wadium

 1. Wadium winno być wniesione w formie pieniężnej.

 2. Wadium należy wpłacić w wysokości i terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu na rachunek Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim ul. Partyzantów 1, nr rachunku: 11 8707 1032 0400 0811 2004 0003 w BS Lubartów Oddział Ostrów Lubelski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2018 r.

 3. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika/uczestników przetargu oraz działkę której wpłata dotyczy.

 4. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę zaksięgowania pieniędzy na ww. rachunek Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim.

 5. Komisja sprawdza, nie później niż 3 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, czy dokonano wpłaty wadium.

 6. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą obowiązany jest on zapłacić. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie trzech dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu na wskazane przez te osoby konto.

 7. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli uczestniki, który przetarg wygrał uchylił się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej tj.:

a. nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora przetargu w stosownym zawiadomieniu;

b. nie dokona zapłaty ceny nabycia nieruchomości w wyznaczonym terminie.

VII Przebieg przetargu

 1. Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny.

 2. Komisja przeprowadza czynności sprawdzające i dopuszcza uczestników do przetargu.

 3. Wchodząc do sali, w której odbędzie się licytacja, każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji:

a. dokument (dowód osobisty lub paszport) potwierdzający tożsamość;

b. pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby;

 1. w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa i upoważnienia do reprezentowania podmiotu oraz dokumenty potwierdzające tożsamość osoby reprezentującej podmiot (osobę prawną);

d. oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania, stanem prawnym zbywanej nieruchomości oraz regulaminem przetargu i przyjęciem jego postanowień bez zastrzeżeń,

e. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.

 1. Komisja dopuszcza do licytacji tylko te osoby, które wniosły wadium oraz złożyły dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

 2. Uczestnik przetargu który spóźni się na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do przetargu.

 3. Przewodniczący komisji informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

 4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, jednak nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 5. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny wywoławczej, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 7. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg a następnie ogłasza imię i nazwisko (nazwę lub firmę) osoby która wygrała przetarg.

 8. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

VIII Protokół z przetargu

 1. Po zamknięciu licytacji przewodniczący komisji przetargowej sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu. protokół powinien zawierać informacje zgodne z § 10 ust 1 rozporządzenia.

 2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują: Przewodniczący i członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości.

 3. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla organizatora przetargu a jeden dla osoby która wygrała przetarg.

 4. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego.

IX Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu

 1. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Ostrowa Lubelskiego, który wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

 2. Skargę rozpatruje się w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

 3. Burmistrz Ostrowa Lubelskiego może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg alb uznać skargę za niezasadną.

 4. Po rozpatrzeniu skargi Burmistrz Ostrowa Lubelskiego zawiadamia skarżącego, zaś informację o sposobie rozstrzygnięcia skargi wywiesza się niezwłocznie, na okres 7 dni, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim.

X Zawiadomienie o wyniku przetargu

 1. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną – organ zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia, podaje do publicznej wiadomości, na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu.

XI Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Burmistrz Ostrowa Lubelskiego w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu, zawiadamia pisemnie nabywcę nieruchomości ustalonego w wyniku przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni licząc od dnia doręczenia zawiadomienia.

 2. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest nie później niż 3 dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości kwotę równa cenie nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium. Za datę wpływu uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim nr: 65 8707 1032 0400 0811 2004 0001 BS Lubartów Oddział Ostrów Lubelski.

 3. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwionej przyczyny do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Ostrowa Lubelskiego może odstąpić od zawarcia umowy a wypłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 4. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży (m. in. koszty notarialne, sądowe, skarbowe, podatki) ponosi w całości nabywca.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Ostrów Lubelski

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

03 Grudzień, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim

ID Ogłoszenia:

10047