Wyszukiwarka:
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Miasteczku Śląskim
titleName

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Miasteczku Śląskim

Data wywieszenia ogłoszenia

19 listopada 2020 roku

BURMISTRZ MIASTA

MIASTECZKO ŚLĄSKIE

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Miasteczku Śląskim

L.p

Nr

działki

Pow.

w ha

Nr

KW

Obręb, k.m.

Cena

wywoławcza

w zł

Wadium

w zł

Minimalne postąpienie

1.

101/25

0.7639

GL1T/00031265/0

Miasteczko Śląskie

k.m. 7 Żyglinek

121.500,00

12.150,00

1220,00

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2020 r. poz. 106 z późn.zm.).

Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nieujawnionych w księdze wieczystej
a także jakichkolwiek zobowiązań.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Na terenie działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XLI/373/18 z dnia 20 września 2018 r. roku w sprawie „uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasteczko Śląskie” działka przeznaczona jest pod tereny otwarte o charakterze rolniczym – symbol OR.

Opis nieruchomości:

Działka położona jest na południowo – zachodnich obrzeżach strefy centralnej Miasteczka Śląskiego
w rejonie ul. Tetmajera. Ulica Tetmajera łączy „starą” część Miasteczka z ulicą Stacyjną w dzielnicy Żyglin. Najbliższe otoczenie stanowią tereny użytkowane rolniczo, nieużytki i tereny zadrzewień. Nieco dalej położona jest zabudowa mieszkaniowa. Odległość od obszarów zabudowanych wynosi około 400 m.
W odległości ok 100m realizowanych jest również kilka budynków mieszkalnych. Odległość od centrum miasta wynosi ok 900 m. Brak sieci uzbrojenia w zasięgu. Nawierzchnia ulicy Tetmajera w części zabudowanej utwardzona – nawierzchnia z trylinki. Bezpośredni dojazd droga gruntową (na długości ok 400 m.). Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Rzeźba terenu mało zróżnicowana, warunki gruntowe przeciętne. Działka jest niezabudowana i nieogrodzona. Teren porośnięty roślinnością trawiastą, częściowo zadrzewiony i zakrzewiony (pojedyncze młode drzewa i krzewy).

Przetarg odbędzie się w dniu 11 stycznia 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Miasteczku Śląskim, Rynek 8, pokój 3 o godz
. 12.00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości jak wyżej
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 stycznia 2021 roku włącznie
, na rachunek Urzędu Miejskiego
w Miasteczku Śląskim:
ING Bank Śląski S.A. Katowice Oddział Miasteczko Śląskie na konto Nr 42 1050 1386 1000 0002 0086 1235.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tutejszego Urzędu, potwierdzony wyciągiem bankowym. W tytule przelewu należy podać numery działek, na które wpłacane jest wadium.

Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu.

Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu, przelewem na wskazane konto.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu;

 • pisemną informację o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,

 • aktualne odpisy z CEIDG lub z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) – przez osoby, które chcą nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;

 • pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winny przedstawić notarialnie poświadczone pełnomocnictwo;

 • pisemne oświadczenie, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna;

 • pisemną zgodę drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w przetargu, w przypadku jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej);

 • pisemną informację o ustanowionej rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana
  przez jednego z małżonków;

 • pisemne oświadczenie, ze nabycie nieruchomości następuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;

 • pisemną informację, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;

 • oryginał dowodu wpłaty wadium.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż kwota wyżej podana.

Wylicytowana cena sprzedaży płatna jest w całości przelewem na wskazane w protokole uzgodnień konto gminy i winna być odnotowana na rachunku gminy najpóźniej na dzień zawarcia umowy notarialnej.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia gruntu.

Cudzoziemcy do zawarcia umowy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra do spraw wewnętrznych na nabycie wyżej wymienionej nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Po zawarciu aktu notarialnego, nabywca zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia
w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta Miasteczko Śląskie na okres 7 dni.

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku poz. 65 z późn.zm.). Bliższych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, pokój 27, tel. 393-80-38, 393-80-27. Ogłoszenie o przetargu na stronie internetowej: www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl i www.miasteczko-slaskie.pl .

klauzula RODO

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Miasteczko Śląskie

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

19 Listopad, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim

ID Ogłoszenia:

17807