Wyszukiwarka:
Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Zbąszynek.
titleName

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Zbąszynek.

Burmistrz Zbąszynka

o g ł a s z a

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony

na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Zbąszynek.

Przedmiotem przetargu jest

pomieszczenie nr 4 o pow. użytkowej 9,45 m2 w budynku gospodarczym,

w Zbąszynku przy ul. Bydgoskiej w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 943.

Zgodnie z ustaleniami nieobowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Zbąszynek nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej.

Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie

w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZG1S/00028282/1.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

C e n a w y w o ł a w c z a miesięcznego czynszu za najem
ustalona została w wysokości 23,63 zł /słownie: złotych dwadzieścia trzy i sześćdziesiąt trzy grosze/

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) do kwoty miesięcznego czynszu doliczony zostanie należny podatek VAT (aktualnie w wysokości 23 %).

Czynsz z tytułu najmu płatny jest z góry do 10 każdego miesiąca

do Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszynku,

na konto Banku Spółdzielczego w Siedlcu Filia w Zbąszynku nr 61 9660 0007 0010 1781 2000 0010.

Zmiana wysokości miesięcznego czynszu może nastąpić z chwilą ustalenia nowych stawek czynszowych,

na mienie stanowiące zasób gminy w drodze 3 miesięcznego pisemnego wypowiedzenia wysokości czynszu
i propozycji nowej stawki.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 4,70 zł
(słownie: złotych cztery i siedemdziesiąt groszy).
oraz okazanie dowodu wpłaty w przypadku osób fizycznych okazanie dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych i  jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów

aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Ustalone wadium należy wpłacić w pieniądzu w (zł), w terminie do 02 października 2020 r.,

w Kasie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku lub na konto Gminy Zbąszynek
prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060,
z dopiskiem „ wadium na najem pomieszczenia nr 4 w budynku gospodarczym na działce nr 943 w Zbąszynku”.

Decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto gminy tj. najpóźniej do 02 października 2020 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet pierwszego czynszu za najem.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się najemcy od zawarcia umowy najmu.

Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą do 09 października 2020 r.

Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu.

Przetarg odbędzie się 06 października 2020 r. o godzinie 1100

w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej

z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 01 września 2020 r. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 14 lub telefonicznie pod nr 68 38 49 140 wew. 37.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych RODO oraz w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Zbąszynku oraz na stronie internetowej urzędu http://bip.zbaszynek.pl

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zbąszynek

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

02 Wrzesień, 2020

Typ:

Wynajem

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

16841