Wyszukiwarka:
Pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony do mieszkańców Gminy Rymań
titleName

Pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony do mieszkańców Gminy Rymań

OGŁOSZENIE O PRZETARGU    

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz Uchwały Nr VI/60/19 i Nr VI/61/19 Rady Gminy Rymań z dnia    26 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rymań  na okres dłuższy niż trzy lata

 

                                                           Wójt Gminy Rymań

ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony do mieszkańców Gminy Rymań, na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymań, położonych w obrębach ewidencyjnych Dębica i Drozdowo, na okres 5 lat:

     1) część działki nr 262/27 o powierzchni 25 m², położona w Drozdowie, gm. Rymań, KW KO1L/00027343/6 w tym: Bz – 25 m².

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 100,00 zł, +VAT  Wadium: 10 zł.           

2) część działki nr 262/27 o powierzchni 1,80 ha, położona w Drozdowie, gm. Rymań, KW KO1L/00027343/6  w tym: Bz– 1,80 ha.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego:  422,16 zł – VAT zwolniony. Wadium: 80 zł.

3) działka nr 119/3 o powierzchni 0,75 ha, położona w Dębicy, gm. Rymań, KW KO1L/00021101/6 w tym: RIVb – 0,12 ha, RV 0,63 ha.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 79,40 zł – VAT zwolniony. Wadium: 10 zł.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania  ww. nieruchomości – istniejące użytki rolne i tereny zielone w części użytkowane rolniczo.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2019 r. o godzinie 1000, 1015,  1030 (wg kolejności na ogłoszeniu)  w siedzibie Urzędu Gminy Rymań na Sali Konferencyjnej.

Warunki przetargu:

  • okazanie dowodu tożsamości,
  • okazanie dowodu wpłaty wadium
  • stosowne pełnomocnictwa, w przypadku ustanowienia pełnomocnika uczestnika przetargu, poświadczone co najmniej przez Urząd Gminy.

Wpłaty wadium należy dokonać w terminie do dnia 12 września 2019 r. włącznie przelewem bankowym środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Gminy Rymań w Pomorskim PBS Oddział/Rymań nr 50858110430600035820000014.

Dzierżawcą gruntów zostanie osoba, która zaoferuje najwyższą stawkę czynszu dzierżawnego.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.

Urząd Gminy Rymań zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.                  

Informacje szczegółowe można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rymaniu, pokój nr 10 lub pod telefonem 94 35 34 801.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rymań na okres od dnia 12 sierpnia 2019 r. do 11 września 2019 r., zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Rymań bip.ryman.pl, rozesłane do sołtysów, ponadto informację o wywieszeniu tego ogłoszenia podano w Dzienniku infopublikator.pl.

 

 

Rymań, dnia 12 sierpnia 2019 r.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Dębica i Drozdowo

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

12 Sierpień, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Gminy Rymań

ID Ogłoszenia:

12353