Wyszukiwarka:
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego
titleName

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego

 

Powiat Otwocki

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Komunardów 10, 05 – 402 Otwock
tel. 0-22 788-15-34 wew. 361

 www.powiat-otwocki.pl  

nieruchomosci@powiat-otwocki.pl

GN.6840.P.3.2014                                                                                                                         

 

Zarząd Powiatu w Otwocku

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości

stanowiącej własność Powiatu Otwockiego

 

Położenie Nr działki,  powierzchnia oraz obręb ewidencyjny Nr księgi wieczystej Cena wywoławcza

(zwiera podatek VAT w wysokości 23%)

Wysokość wadium
Gmina Otwock

miejscowość Otwock

dz. nr 8/3

o powierzchni

1943 m²

z obrębu 2 w Otwocku

WA1O/00039027/3 528 900 zł 52 890 zł

 Opis i przeznaczenie nieruchomości:

 Przedmiotowa działka stanowi własność Powiatu Otwockiego. Położona jest w Otwocku przy ul. Mickiewicza róg ul. Koszykowej. W ewidencji gruntów i budynków została oznaczona numerem 8/3 o pow. 1943 m2 z obr. 2.  Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi na niej księgę wieczystą o numerze WA1O/00039027/3.

Kształt działki jest korzystny zbliżony do regularnego prostokąta, który jednym z dłuższych boków przylega do ul. Koszykowej a jednym z krótszych do ul. Mickiewicza. Teren działki jest równy, częściowo zadrzewiony. W ciągu ul. Mickiewicza znajdują się media tj. energia elektryczna, sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Sieć gazowa znajduje się w odległości ok. 200m.

Działka jest objęta zapisami Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru przyległego do rzeki Świder na terenie miasta Otwocka – etap I zatwierdzony uchwałą Nr XXI/205/2000 Rady Miasta Otwock z dnia 23 maja 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 82 z dnia 27 lipca 2000 r. poz. 828). Szczegółowe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące dz. ew. nr 8/3 z obrębu 2 w Otwocku określają ją jako położoną na terenie oznaczonym symbolem MU2 – tereny mieszkaniowo-usługowe położonym poza granicami rezerwatu „Świder” i poza granicami Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – na rysunku Planu działka ta jest zlokalizowana na terenie oznaczonym symbolem MU2 – tereny mieszkaniowo usługowe których funkcją podstawową jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza z dopuszczeniem usług wbudowanych o uciążliwości nie wykraczającej poza granice własnej działki oraz zabudowa wolnostojącymi budynkami użyteczności publicznej. Powierzchnia użytkowa przeznaczona pod usługi wbudowane w budynek mieszkalny nie może przekroczyć 40% powierzchni użytkowej całego budynku. Działka ma uwzględnić minimum 60% powierzchni biologicznie czynnej, a maksymalna wysokość budynków nie może przekraczać 10 m od poziomu istniejącego terenu do kalenicy dachu z ustaleniem różnicy poziomów istniejącego terenu i poziomu podłogi parteru budynku, który nie może przekraczać 1m. Wydanie pozwolenia na budowę musi być poprzedzone wykonaniem szczegółowej inwentaryzacji drzewostanu na koszt inwestora i zaopiniowaniem wstępnego projektu zagospodarowania terenu przez gminny organ ochrony  środowiska. Z uwagi na to, że nieruchomość znajduje się w strefie archeologicznej, to istnieje obowiązek uzgadniania z właściwym Konserwatorem Zabytków wszelkich zmian związanych z użytkowaniem terenu i planowanych inwestycji kubaturowych.

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 11 października 2019 r.  o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13 – pokój nr 121 (sala konferencyjna).

       Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości podanej w tabeli należy wpłacić najpóźniej do dnia 8 października 2019 r. na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w Otwocku ul. Górna 13 nr 40 8023 0009 2001 0000 0967 0046.

                Sprzedaż nieruchomości nastąpi według stanu granic ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków.

                Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy lub nie stawienia się bez usprawiedliwienia w terminie i miejscu zawarcia umowy, o którym wcześniej zostanie powiadomiona przez organizatora przetargu. Zwrot wadium uczestnikowi, który przetargu nie wygrał, następuje niezwłocznie nie później niż w ciągu trzech dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Ogłoszenie o przetargu podano na stronie internetowej: www.bip.powiat-otwocki.pl w zakładce Nieruchomości jak również wywieszono na tablicy ogłoszeń  tut. Starostwa przy ul. Górnej 13 oraz przy ul. Komunardów 10 oraz zamieszczono na stronie ogólnopolskiego dziennika internetowego www.infopublikator.pl

Dodatkowych informacji na temat przedstawionej nieruchomości oraz warunków przetargu uzyskać można w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Otwocku – Świdrze, ul. Komunardów 10, wejście D, pok. 25, 27 tel.: 788-15-34 w. 361, 365.

 

 

                                                                                                                                                         z up. Starosty

                                                                                                                 Krzysztof Kłósek

                                                                                                                Wicestarosta

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Otwock

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

05 Sierpień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Otwocku

ID Ogłoszenia:

12271