Wyszukiwarka:
Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
titleName

Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Brwinów, dnia 19.06.2019 r.

I N F O R M A C J A

W Y K A Z

BURMISTRZ GMINY BRWINÓW

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 Przedmiotem sprzedaży będą niezabudowane działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi: 35/5 o powierzchni 0,0018 ha, 35/7 o powierzchni 0,0134 ha, 34/2 o powierzchni 0,0018 ha, z obrębu 012 miasto Brwinów, położone w Brwinowie przy ulicy Grodziskiej i Kolejowej, w powiecie pruszkowskim, w województwie mazowieckim, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr WA1P/00049425/7.

Cena nieruchomości: 31 000 złotych brutto

(słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych)

Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług VAT (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174, ze zm. ) obowiązujące w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

Na dzień publikacji niniejszego wykazu sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działki gruntu zlokalizowane są w Brwinowie przy ulicach Grodziskiej i Kolejowej.

Mają kształty zbliżone do prostokąta. Szerokość działek ew. nr 35/5 i 34/2 wynosi ok. 1 metra, zaś szerokość działki ew. nr 35/7 wynosi ok. 3,5 metra. Są niezabudowane i zagospodarowane zielenią i tworzą obecnie całość użytkową z nieruchomością sąsiednią, będącą własnością osoby fizycznej. Nie stanowią samodzielnych działek budowlanych.

Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i gminy Brwinów (uchwalonym uchwałą Nr 159-III Rady Miejskiej w Brwinowie, z dnia  14 kwietnia 2000 roku), przedmiotowe działki znajdują się na terenie opisanym jako: tereny urbanizowane – obszary o wiodącej funkcji mieszkaniowej: strefa mieszkaniowa zainwestowana. Teren położony w granicach strefy ochrony konserwatorskiej oraz w zewnętrznej strefie ochrony ujęcia wód „Sochaczewska”.

Dla terenu nie został wyznaczony w drodze uchwały, obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, ani też nie został sporządzony gminny program rewitalizacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 października 2015roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2018r. poz. 1398, ze zm.).

Nieruchomość będzie przedmiotem sprzedaży w drodze bezprzetargowej w trybie art. 37 ust. 2 pkt.6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zm.).

Termin składania wniosków przez osoby, którym zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowych działek gruntu, upływa w dniu 5 sierpnia 2019 roku. Wnioski o nabycie przedmiotowych  należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, przy ulicy Grodziskiej 12, w Biurze Obsługi Interesantów, w dniach od poniedziałku do piątku i w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, przy ulicy Grodziskiej 12 lub telefonicznie po numerem (22) 738 26 94.

Niniejszy wykaz został w dniach 24 czerwca 2019 roku do 15 lipca 2019 roku opublikowany na stronach internetowych: www.brwinow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brwinów – www.bip.brwinow.pl i wywieszony na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brwinów.

Informację o wywieszeniu niniejszego wykazu opublikowano w dzienniku internetowym Infopublikator.pl – www.infopublikator.pl, w dniu 24 czerwca 2019 roku.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Brwinów

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

24 Czerwiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Brwinów

ID Ogłoszenia:

11795