Wyszukiwarka:
Prezydent Miasta Łomża ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
titleName

Prezydent Miasta Łomża ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

WGN.6840.3.6.2019                                                                                                                                             Łomża, 23 sierpnia 2019 r.

 

O G Ł O S Z E N I E
 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r, poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 3, § 6, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) i uchwały Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 sierpnia 2015 r. nr 83/XIII/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży, przy ul. Spokojnej

Prezydent Miasta Łomża ogłasza:
drugi przetarg ustny nieograniczony

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łomży przy ul. Spokojnej 96, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 22386 o pow. 0,0109 ha i nr 22388 o pow. 0,0612 ha, objętej księgą wieczystą nr LM1L/0002024/8.

Lp Nr działki Powierzchnia Cena wywoławcza netto Wadium
1 22386, 22388 0,0721 ha 107 588,00 zł +23 % VAT 11 000,00 zł

2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z zielenią towarzyszącą i urządzeniami rekreacyjnymi.
3. Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich i ma dostęp do drogi publicznej.
4. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, w sali nr 201A – II piętro, o godz. 10.00, w dniu 27 września 2019 roku. Poprzedni przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się 19 czerwca 2019 roku.
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz ważnego dowodu tożsamości oferenta, w przypadku udziału osób prawnych – aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwo do reprezentowania firmy, w przypadku udziału osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – dowód osobisty oraz wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (ostatni miesiąc).
6. Wadium w wysokości 11 000,00 zł uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 24 września 2019 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łomży Nr 71 1560 0013 2294 6771 7000 0014, Stary Rynek 14, 18 – 400 Łomża (liczy się data zaksięgowania na koncie Urzędu Miejskiego).
7. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
9. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
10. O miejscu i terminie zwarcia umowy, Nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku niestawienia się Nabywcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy. W takim przypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
11. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe, geodezyjne (wraz usunięciem z działki ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją) ponosi Nabywca.
12. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

INFORMACJE DODATKOWE:
a. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
b. W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, co do którego wymagane będzie uzyskanie zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych, nie uzyskanie zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia jako nabywcy, skutkować będzie przepadkiem wpłaconego wadium.
c. Nabywca przed przystąpieniem do zagospodarowania nieruchomości zobowiązany jest do uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń wymaganych przepisami prawa.
d. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany wpłacić cenę zbycia nieruchomości, kwotę osiągniętą w przetargu powiększoną o należny VAT, na konto Urzędu Miejskiego w Łomży Nr 23 1560 0013 2294 6771 7000 0005, przed podpisaniem aktu notarialnego.
e. Nabywca pokryje koszty aktu notarialnego w dniu jego zawarcia.
f. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży oraz opublikowane na stronie www.lomza.pl/bip i www.lomza.pl
g. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o nieruchomościach i warunkach przetargu w Urzędzie Miejskim w Łomży, Wydział Gospodarowania Nieruchomościami pokój 211, tel. 86 215-68-24.
h. Prezydent Miasta ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Akceptował/opracował/sprawę prowadzi: Paulina Gałązka – zastępca naczelnika – Wydział Gospodarowania Nieruchomościami – tel.86 215 68 24

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Spokojna 96,Łomża

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

23 Sierpień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Łomży

ID Ogłoszenia:

12460