Wyszukiwarka:
Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Tadeusza Kawki nr 7
titleName

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Tadeusza Kawki nr 7

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

 na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Tadeusza Kawki nr 7, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 279/3, w obr. 12, użytek – Bi, o powierzchni – 1630 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta PT1T/00065913/5.

 Przetarg odbędzie się w dniu 20 stycznia 2021 roku o godz. 1100 w sali nr 22 (I piętro budynku A) w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim ul. P.O.W. 10/16.

Cena wyjściowa do przetargu ustalona została na kwotę 700 000,00 zł w tym VAT zw. (słownie: siedemset tysięcy złotych). Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

Wylicytowana cena nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium płatna jest w pełnej wysokości przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta. Zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa Mazowieckiego znajduje się ona w jednostce I-U/M – strefa mieszkaniowo – usługowa, tereny zabudowy mieszkaniowej i usług. Dla przedmiotowej nieruchomości wydane zostały w 2010 i 2013 roku decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/185/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2019 r. o zmianie Uchwały nr XXXVII/337/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki i została objęta granicami obszaru zdegradowanego.

Zgodnie z ewidencją gruntów i rejestrem budynków nieruchomość zabudowana budynkiem niemieszkalnym trzykondygnacyjnym, murowanym, o pow. zabudowy 549 m2 (nr ewid. budynku 789).

Nieruchomość zabudowana położona w strefie centralnej miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy śródmiejskiej mieszkalno – usługowej, oświatowej oraz Poczty Polskiej.

Działka o kształcie zbliżonym do wydłużonego trójkąta przylegającego najdłuższym bokiem o długości ok. 100 m do ul. Tadeusza Kawki, przeciętna szerokość działki ok. 25 m. W części południowej teren częściowo utwardzony, brak ogrodzenia frontowego, z pojedynczymi drzewami i krzewami.

Nieruchomość zabudowana trzykondygnacyjnym murowanym budynkiem dawnych warsztatów szkolnych, zgodnie z operatem szacunkowym o pow. zabudowy 555,56 m2, pow. użytkowej 1024,05 m2, kubaturze 3504,11 m3. Budynek jest niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym wykonany w technologii mieszanej. Fundamenty murowane z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo – wapiennej. Ściany konstrukcyjne murowane z cegły ceramicznej pełnej, ściany działowe o konstrukcji lekkiej. Stropy drewniane, belkowe, w części południowo-wschodniej stropy ceramiczne na belkach stalowych (Kleina). Dach o konstrukcji drewnianej kryty papą, pokrycie miejscowo uszkodzone. Budynek od wielu lat nieużytkowany. Instalacje w budynku: wodno – kanalizacyjna, elektryczna oraz c.o. Instalacje niekompletne, bez osprzętu. Stolarka okienna w złym stanie – braki szklenia, uszkodzone ramy. Zgodnie z opinią rzeczoznawcy stan techniczny elementów konstrukcyjnych określa się jako mierny, stan techniczny elementów wykończeniowych jako zły. Otwory drzwiowe i okienne w poziomie parteru zabezpieczone płytami OSB. Na terenie nieruchomości znajdują się dwie studzienki kanalizacyjne, przez środkową jej część przebiega sieć kanalizacji sanitarnej o śr. 150 mm oraz nieczynne przyłącze ciepłownicze.

Nieruchomość zlokalizowana w terenie posiadającym następujące uzbrojenie: sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i ciepłowniczą. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z drogi asfaltowej – drogi gminnej – ul. Tadeusza Kawki.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami ani prawami osób trzecich, jak również nie występują w stosunku do niej żadne ograniczenia w rozporządzaniu oraz wolna jest od zobowiązań i nie jest prowadzona z niej żadna egzekucja.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości ustalony został od 18 września 2020 roku do 30 października 2020 roku.

Ogłoszenie oraz regulamin przetargu, który jest integralną częścią ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, na stronach bip.tomaszow.miasta.pl – w zakładce nieruchomości przeznaczone do zbycia (sprzedaż, użytkowanie wieczyste) – zbycie – aktualne ogłoszenia o przetargach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

 Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 70 000,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek bankowy Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki Nr 58 1050 1461 1000 0023 6464 4415 najpóźniej do dnia 13 stycznia 2021 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania wyżej wskazanego rachunku bankowego.

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię/imiona i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji przetargowej:

  1. dowód wniesienia wadium,

2.w przypadku osób fizycznych:

– dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport),

– pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej,
do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem notarialnym małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,

– w przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez pełnomocnika wymagane jest pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do wzięcia udziału w przetargu i do zawarcia umowy sprzedaży.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo przedkładają aktualny wypis internetowy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  1. w przypadku osób prawnych – aktualną informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu
    z Rejestru Przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1500 z późn. zm.) lub aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot,
  2. w przypadku cudzoziemców – promesę dot. uzyskania zezwolenia wynikającego
    z przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi i ulega przepadkowi na rzecz budżetu miasta, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz., pokój 41 A, tel. (44) 724-23-11 wew. 645.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia przy zaistnieniu okoliczności powodujących uniemożliwienie zawarcia umowy.

Mapa ul. Tadeusza Kawki nr 7

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

T.Kawki, Tomaszów Mazowiecki

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

09 Listopad, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

ID Ogłoszenia:

17691