Wyszukiwarka:
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łomży przy ul. Meblowej
titleName

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łomży przy ul. Meblowej

WGN.6840.3.7.2019                                                                           Łomża, 27  maja 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r, poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 3, § 6, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) i uchwały Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 listopada 2016 r. nr 276/XXXII/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży, przy ul. Meblowej.

Prezydent Miasta Łomża ogłasza:

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łomży przy ul. Meblowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 30428/2 o pow. 1,2359 ha (KW nr LM1L/00028092/3), nr 30429/2 o pow. 0,3397 ha i nr 30430/2 o pow. 0,1983 ha (KW nr LM1L/00001778/1).

 

Lp Nr działki Powierzchnia Cena wywoławcza netto Wadium
1 30428/2
30429/2
30430/2
1,7739 ha 1 777 625,00 zł + 23 % VAT 178 000,00 zł
 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Łomża, nieruchomość położona na terenie oznaczonym symbolem 2.1 PU – przeznaczonym pod zabudowę produkcyjno-techniczną i usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.
 2. Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich i ma dostęp do drogi publicznej.
 3. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, w sali nr 201A – II piętro, o godz. 10.00, w dniu 2 sierpnia 2019 roku.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz ważnego dowodu tożsamości oferenta, w przypadku udziału osób prawnych – aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwo do reprezentowania firmy, w przypadku udziału osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – dowód osobisty oraz wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (ostatni miesiąc).
 5. Wadium w wysokości 178 000,00 zł uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 30 lipca 2019 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łomży Nr 71 1560 0013 2294 6771 7000 0014, Stary Rynek 14, 18 – 400 Łomża (liczy się data zaksięgowania na koncie Urzędu Miejskiego).
 6. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
 7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 8. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
 9. O miejscu i terminie zwarcia umowy, Nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku niestawienia się Nabywcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy. W takim przypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe, geodezyjne (wraz usunięciem z działki ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją) ponosi Nabywca.
 11. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 2. W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, co do którego wymagane będzie uzyskanie zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych, nie uzyskanie zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia jako nabywcy, skutkować będzie przepadkiem wpłaconego wadium.
 3. Nabywca przed przystąpieniem do zagospodarowania nieruchomości zobowiązany jest do uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń wymaganych przepisami prawa.
 4. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany wpłacić cenę zbycia nieruchomości, kwotę osiągniętą w przetargu powiększoną o należny VAT, na konto Urzędu Miejskiego w Łomży Nr 23 1560 0013 2294 6771 7000 0005, przed podpisaniem aktu notarialnego.
 5. Nabywca pokryje koszty aktu notarialnego w dniu jego zawarcia.
 6. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży oraz opublikowane na stronie www.lomza.pl/bip i www.lomza.pl
 7. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o nieruchomościach i warunkach przetargu w Urzędzie Miejskim w Łomży, Wydział Gospodarowania Nieruchomościami pokój 211, tel. 86 215-68-24.
 8. Prezydent Miasta ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

 

 

 

 

 

Akceptował: Henryka Pezowicz – naczelnik – Wydział Gospodarowania Nieruchomościami – tel. 86 215 68 19

Opracował/sprawę prowadzi: Paulina Gałązka – zastępca naczelnika – WGN – tel.86 215 68 24

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Łomża

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

27 Maj, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Łomży

ID Ogłoszenia:

11512