Wyszukiwarka:
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Łomży w rejonie ulic Geodetów, Żabiej i Kolejowej
titleName

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Łomży w rejonie ulic Geodetów, Żabiej i Kolejowej

PREZYDENT

MIASTA ŁOMŻA

WGN.6840.3.1.2020 Łomża, 6 listopada 2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 65 z późn. zm.) oraz § 3, § 6, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) i uchwały Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 kwietnia 2020 r. nr 249/XXIV/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża, położonych w Łomży, w rejonie ulicy Żabiej

Prezydent Miasta Łomża ogłasza:

pierwszy (I) przetarg ustny nieograniczony

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Łomży w rejonie ulic Geodetów, Żabiej i Kolejowej, stanowiących własność Miasta Łomża, wymienionych w poniższym wykazie:

Lp

Nr działki

Powierzchnia

Księga wieczysta

Cena wywoławcza netto

Wadium

1

23896

0,1515 ha

LM1L/00082102/3

212 100 zł

21 210 zł

2

23897

0,1423 ha

LM1L/00082068/2

199 220 zł

19 922 zł

3

23898

0,1877 ha

LM1L/00082393/9

262 780 zł

26 278 zł

4

23899

0,2102 ha

LM1L/00083621/4

294 280 zł

29 428 zł

5

23910

0,0400 ha

LM1L/00082188/9

60 000 zł

6 000 zł

6

23913

0,0712 ha

LM1L/00082268/4

106 800 zł

10 680 zł

7

23914 i 23915

dz. 23914 – 0,0750 ha,

dz. 23915 – 0,0750 ha

dz. 23914 – LM1L/00082165/2,

dz. 23915 – LM1L/00082106/1

210 000 zł

21 000 zł

8

23922

0,1047 ha

LM1L/00082104/7

146 580 zł

14 658 zł

9

23934

0,1286 ha

LM1L/00082068/2

180 040 zł

18 004 zł

2. Na nieruchomościach objętych przetargiem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Rady Miejskiej Łomży nr 152/XXV/00 z dnia 23 marca 2000 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży w części dotyczącej kwartału terenu położonego w dzielnicy przemysłowo – składowej – rejon. ul. Żabiej. Zgodnie z miejscowym planem nieruchomości oznaczone jako działki ewidencyjne o numerach 23896, 23897, 23898 i 23899 położone są na terenach zabudowy usługowej oraz drobnej wytwórczości, działki ewidencyjne o numerach 23910, 23913, 23914, 23915, 23922 i 23934 położone są na terenach działalności gospodarczej z przeznaczeniem podstawowym: funkcje usługowe, produkcyjne, drobnej wytwórczości, przedsiębiorstwa budowlane i gospodarki komunalnej, składy hurtowe, bazy.

3. Przedmiotowe nieruchomości wolne są od obciążeń i praw osób trzecich i mają dostęp do drogi publicznej.

4. Przetargi na poszczególne nieruchomości odbędą się w następującej kolejności:

a) Przetargi dotyczące działek ewidencyjnych o numerach 23896, 23897, 23898 i 23899 odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, w sali nr 213 – II piętro (sala konferencyjna), począwszy od godz. 10.00, w dniu 7 grudnia 2020 roku.

b) Przetargi dotyczące działek ewidencyjnych o numerach 23910, 23913, 23914 i 23915, 23922, 23934 odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, w sali nr 213 – II piętro (sala konferencyjna), począwszy od godz. 12.00, w dniu 7 grudnia 2020 roku.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz ważnego dowodu tożsamości oferenta w postaci dowodu osobistego lub paszportu, w przypadku udziału osób prawnych – aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwo do reprezentowania firmy, w przypadku udziału osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – dowód osobisty oraz wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (ostatni miesiąc).

6. Wadia na poszczególne działki w wysokościach wskazanych w wykazie uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 3 grudnia 2020 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łomży Nr 71 1560 0013 2294 6771 7000 0014, Stary Rynek 14, 18 – 400 Łomża (liczy się data zaksięgowania na koncie Urzędu Miejskiego). W tytule przelewu należy podać numer działki, której dotyczy wpłacane wadium.

7. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

9. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

10. O miejscu i terminie zwarcia umowy, Nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku niestawienia się Nabywcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy. W takim przypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe, geodezyjne (wraz usunięciem z działki ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją) ponosi Nabywca.

12. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

INFORMACJE DODATKOWE:

  1. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

  2. W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, co do którego wymagane będzie uzyskanie zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych, nie uzyskanie zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia jako nabywcy, skutkować będzie przepadkiem wpłaconego wadium.

  3. Nabywca przed przystąpieniem do zagospodarowania nieruchomości zobowiązany jest do uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń wymaganych przepisami prawa.

  4. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany wpłacić cenę zbycia nieruchomości, kwotę osiągniętą w przetargu, powiększoną o obowiązującą stawkę VAT, na konto Urzędu Miejskiego w Łomży Nr 23 1560 0013 2294 6771 7000 0005, przed podpisaniem aktu notarialnego. Nabywca pokryje koszty aktu notarialnego w dniu jego zawarcia.

  5. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży oraz opublikowane na stronie www.lomza.pl/bip i www.lomza.pl

  6. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o nieruchomości i warunkami przetargu w Urzędzie Miejskim w Łomży, Wydział Gospodarowania Nieruchomościami pokój 211, tel. 86 215-68-24.

  7. Prezydent Miasta ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Akceptowała: Paulina GałązkaNaczelnik -Wydział Gospodarowania Nieruchomościami – tel. 86 215 68 19

Opracował/sprawę prowadzi: Tomasz Brokowski – podinspektor –WGN – tel. 86 215 68 24

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Łomża

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

06 Listopad, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Łomży

ID Ogłoszenia:

17679