Wyszukiwarka:
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona na terenie Gminy Oleszyce
titleName

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona na terenie Gminy Oleszyce

PRZETARG

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonego na terenie gminy Oleszyce

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona na terenie Gminy Oleszyce, opisane w poniższej tabeli :

Lp.

Położenie

Nr działki

Pow. działki

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

(zł)

Minimalne postąpienie

(zł)

1

BORCHÓW

3/2

0,1869 ha

4 690 zł

470 zł

50 zł

Numer Księgi Wieczystej

PR1L/00053938/6

Opis nieruchomości:

Borchów – działka nr 3/2

Nieruchomość posiada nieregularny kształt, teren jest równinny płaski z lekkim spadkiem
w kierunku południowo – wschodnim, zachwaszczony i zakrzaczony. Położenie w sąsiedztwie terenów użytków zielonych rolnych użytkowanych rolniczo, drogi gminnej i zbiornika wodnego.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej. W bliskiej odległości z kierunku północnego znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej.

Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego:

Teren obejmujący działkę nr 3/2 nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotowe działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Obciążenie nieruchomości:

Dział III i IV w/w ksiąg wieczystych wolny jest od wpisów dotyczących obciążeń danej nieruchomości.

Nieruchomości wolne są od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.

Data i miejsce przetargu :

Przetarg na sprzedaż nieruchomości, wymienionej w ogłoszeniu, odbędzie się dniu
9 listopada 2021 r. o godz. 11.00 (wtorek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce przy ul. Rynek 1, sala ślubów.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości
z adnotacją ,,wadium – działka nr ………, położona w ………”
na konto bankowe Gminy Oleszyce w PBS Lubaczów O/Oleszyce Nr 18 9101 1026 2003 3700 1704 0013 najpóźniej
do dnia 4 listopada 2021 r. (czwartek) za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości – pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone
w terminie do 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przetargu.

Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać Komisji Przetargowej:

– dowód tożsamości,

– dowód wniesienia wadium,

– pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu

ich bez zastrzeżeń.

W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości
ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenia przez osobę
przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Całość kwoty pomniejszoną o wysokość wadium należy wpłacić przed podpisaniem aktu notarialnego.

Koszty związane z umową sprzedaży ponosi kupujący.

Nieruchomości sprzedawane na postawie danych z ewidencji gruntów i budynków.

Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce
ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej
http://bip.oleszyce.pl/, oraz http://infopublikator.pl/ogloszenie/

Informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13, telefonicznie (016) 632 87 76.

Oleszyce, dnia 06.10.2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

mgr inż. Andrzej Gryniewicz

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Oleszyce

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

06 Październik, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Oleszyce

ID Ogłoszenia:

21597