Wyszukiwarka:
Przetarg I – dzierżawa działka nr 353 (część) Borchów
titleName

Przetarg I – dzierżawa działka nr 353 (część) Borchów

PRZETARG

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

 

ogłasza I przetarg nieograniczony ustny (licytacja) na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej na terenie miejscowości Borchów na okres 5-ciu lat

 

Przetarg I – dzierżawa działka nr 353 (część) Borchów

 

Oznaczenie przedmiotu przetargu:

 

Obręb ewidencyjny Borchów, część działki nr 353 o pow. 3,50 ha , (użytek ŁIII).

– przeznaczona do użytkowania rolniczego.

 

Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Kształt działki nieregularny

Księga wieczysta PR1L/00030007/4

 

Cena wywoławcza (roczny czynsz za dzierżawę nieruchomości, brutto) : 1400 zł

 

Wadium w wysokości 140 zł należy wnieść najpóźniej do dnia 24 października 2019 r.
z dopiskiem ,, wadium – Borchów  działka 353” w kasie Banku Spółdzielczego w Lubaczowie Filia Oleszyce lub przelewem  na rachunek  bankowy Gminy Oleszyce w  PBS Lubaczów O/Oleszyce   Nr  18  9101 1026 2003 3700 1704 0013Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na ww. rachunek lub do kasy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 20.00 zł

 

Czas i miejsce przetargu:

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2019 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce, I piętro, pokój nr 13.

 

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. W przypadku osób fizycznych oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników.

Wadium wygrywającego przetarg, zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy. Wadia pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostaną nie później niż przed upływem
3 dni od dnia odwołania zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez oferentów rachunki bankowe.
W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone  wadium nie podlega zwrotowi.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Dzierżawca zobowiązany będzie do opłacania należnego podatku gruntowego w wysokości ustalonej przez organ podatkowy.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu  w przypadku zaistnienia ważnych  przyczyn.

 

Informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13, telefonicznie (016) 63 15 117 lub na stronie internetowej www.oleszyce.pl.

 

 

Oleszyce, dnia 25.09.2019 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Oleszyce

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

27 Wrzesień, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Oleszyce

ID Ogłoszenia:

12792