Wyszukiwarka:
Przetarg na sprzedaż działki przy ulicy Trylińskiego.
titleName

Przetarg na sprzedaż działki przy ulicy Trylińskiego.

34173.12.2018
PREZYDENT  OLSZTYNA

o g ł a s z a

 przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 4/6, obręb 96, o powierzchni 3252 m2, położonej przy ul. Trylińskiego, opisanej w księdze wieczystej OL1O/00035529/1, przeznaczonej pod zabudowę usługową, z funkcją dopuszczalną uzupełniającą; budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący lub lokal mieszkalny w zabudowie usługowej właściciela usługi.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi                                 550 000,00  zł

 

Cena gruntu opodatkowana zostanie podatkiem VAT w stawce 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 01 marca 2019 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II  1,  w sali numer 219 II piętro.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna, prowadzony przez PKO Bank Polski SA – numer konta  81 1020 3541 0000 5602 0290 6683   do dnia 25 lutego 2019 r.

Wpłacone wadium winno znajdować się w dniu 25 lutego 2019 r. na koncie Urzędu Miasta Olsztyna.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu na podane konto bankowe.

Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń  oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zgodnie z ustaleniami „ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna – otoczenia Jeziora Skanda” działka  o numerze ewidencyjnym 96-4/6  oznaczona jest  symbolem „8U ”, dla którego  zapis  planu brzmi: zabudowa usługowa,z funkcją dopuszczalną uzupełniającą; budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący lub lokal mieszkalny w zabudowie usługowej właściciela usługi.

Działka 96-4/6 obejmuje użytki rolne RIVa o pow. 0,3196 ha oraz użytki rolne RIVb o pow. 0,0056 ha. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 03.02.1995 r. (j.t.Dz.U.2017.1161) część ww. działki stanowiąca grunt pochodzenia organicznego podlegający ochronie, wymaga uzyskania zezwolenia na wyłączenie gruntu rolnego wydanego w drodze decyzji.

W zależności od rodzaju inwestycji i obszaru gruntu chronionego podlegającego wyłączeniu z produkcji rolnej, na inwestora może zostać nałożony obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych zgodnie z art. 12 i 12a cyt. ustawy.

Obsługa komunikacyjna nieruchomości możliwa jest od drogi 1 KDD – ul. Trylińskiego lub 2KDL.

Na terenie działki  posadowione są trzy słupy energetyczne, a nad terenem przebiega infrastruktura techniczna w postaci napowietrznych linii energetycznych średniego napięcia. Nabywca nieruchomości zobowiązany zostanie do zapewnienia dostępu eksploatacyjnego do sieci energetycznej, w celu prowadzenia bieżącej obsługi, utrzymania, konserwacji i naprawy.

O ewentualną przebudowę odcinków sieci, nabywca winien wystąpić do właściciela sieci z wnioskiem o podanie warunków jej przebudowy. Koszty z tym związane będzie ponosił wnioskujący o ich przebudowę.

Dla przedmiotowej nieruchomości sporządzona została opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo wodne, z której wynika, że grunty na działce 96-4/6  są nośne i mogą stanowić podłoże budowlane. Natomiast w miejscu występowania słabonośnych gruntów organicznych w celu posadowienia obiektów kubaturowych należy wzmocnić podłoże gruntowe poprzez wymianę gruntów. Opinia geotechniczna znajduje się do wglądu w Wydziale Geodezji   i  Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr  102). 

W miarę uzbrojenia terenu w dodatkowe urządzenia komunalne nabywca zobowiązany będzie  do uiszczania opłat adiacenckich.

            Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca zobowiązany będzie w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Olsztyn  z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po jej sprzedaży, w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty  tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą   przedłożyć  wypis z odpowiedniego  rejestru. Jeżeli uczestnik  jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika   z przepisów ustawy z dnia 16.11.2006 r.  o opłacie skarbowej (Dz.U. 2018. 1044 ze zm.).

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone przez obojga  współmałżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017.2278 j.t.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna  spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem  wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Prezydent Olsztyna  może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miasta Olsztyna  pok. 102 I piętro, tel. (89)  527-31-11 wew. 373 lub (89) 535-32-15. Ogłoszenia o przetargach organizowanych  przez Prezydenta Olsztyna  dostępne są, w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, oraz infopublikator.pl i infoinwestycje.pl  w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna, pod adresem  bip.olsztyn.eu

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Trylińskiego, Olsztyn

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

07 Styczeń, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Olsztyna

ID Ogłoszenia:

10259