Wyszukiwarka:
Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Wojska Polskiego
titleName

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Wojska Polskiego

  Burmistrz Zbąszynka

O G Ł A S Z A          

publiczny przetarg  ustny nieograniczony

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  NIEZABUDOWANEJ 

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana  stanowiąca własność Gminy Zbąszynek, położona w obrębie miasta Zbąszynek (wydzielona  w ogrodach przydomowych ul. Wojska Polskiego) w ewidencji gruntów oznaczona geodezyjnie jako  działka nr  781 o pow. 0,0023ha. Zbywana w drodze przetargu działka 781 przewidziana jest do  zabudowy budynkiem  garażowym o konstrukcji murowanej.  Nieruchomość  posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Istnieje możliwość przyłączenia do istniejących mediów. Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwościach przyłączenia się do istniejących sieci określają poszczególni gestorzy sieci przesyłowych. W Sądzie Rejonowym w Świebodzinie  V Wydziale Ksiąg Wieczystych dla opisanej nieruchomości  prowadzona  jest księga wieczysta  KW ZG1S/00029137/7.  Nieruchomość jest wolna od  obciążeń i zobowiązań.

Opisana nieruchomość położona jest w terenach  istniejącej zabudowy mieszkaniowej, z prawem zabudowy budynkiem garażowym. Sprzedaż nieruchomości  następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity Dz. U. z  2018r,  poz. 2204)

 

CENA  WYWOŁAWCZA    5600zł + 23% VAT    

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r  ( t. j. Dz. U. Nr 2017,  poz. 1221 ze  zmianami)  – nieruchomość  podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wysokość wadium   1120 zł

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, osoby fizyczne w dniu przetargu zobowiązane są okazać  dowód tożsamości, a osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ustalone  wadium należy  wpłacić w pieniądzu (PLN) w terminie  do dnia  01 lutego 2019r.  w kasie Urzędu Miejskiego   w  Zbąszynku  lub na konto  Banku Spółdzielczego w Siedlcu Filia Zbąszynek  nr konta 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060    wskazując w tytule wpłaty „wadium dot. dz. 781 –  Zbąszynek”.  W przypadku wpłaty  na konto decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto urzędu. Ustalona kwota wadium w dniu 01 lutego 2019r.  winna figurować na  rachunku bankowym gminy.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał  zaliczone zostaje  na poczet ceny nabycia.

Wpłacone  wadium  nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży. Wadia uczestników,

którzy przetargu nie wygrają wypłacane będą na wniosek wpłacającego w trzecim dniu od zamknięcia lub odwołania przetargu. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu.

Przetarg odbędzie się  dnia   05 lutego  2019r. o godz. 1130   w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

W dniu 28 grudnia 2018r. bezskutecznie upłynął termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.2204).

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku biuro nr 14,   tel. 68 3849140 wew. 37.  Wylicytowaną  należność z tytułu zakupu  nieruchomości należy wpłacić do kasy gminy lub na wskazane konto  – kwota wylicytowana  winna figurować na  rachunku bankowym gminy w  dniu zawierania aktu notarialnego.

Nabywca ponosi  koszty  notarialne  i koszty opłaty sądowej, które  określi notariusz w zawieranym akcie notarialnym.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniach od 31 grudnia 2018r. do dnia 04 lutego 2019r.  poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeniowych gminy- wewnątrz budynku  urzędu oraz na tablicach ogłoszeniowych  na zewnątrz przed budynkiem urzędu– jest to sposób zwyczajowo przyjęty i stosowany. Ponadto ogłoszenie o zorganizowanym przetargu ukazało się na stronie internetowej gminy www.bip.zbaszynek.pl w zakładce przetargi oraz ogłoszenie o zorganizowanym  przetargu ukazało się w serwisie dziennika internetowego –  infopublikator.pl.

 

Klauzula informacyjna:  Zgodnie z  art. 13  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz.U.UE.L.119.1 z 04.05.2016r) informuję iż: Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Zbąszynka. Z administratorem można skontaktować się mailowo: urząd@zbaszynek.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Dane przetwarzane są dla celów związanych z przeprowadzeniem przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych , którymi mogą być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Wojska Polskiego, Zbąszynek

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

04 Styczeń, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

10280