Wyszukiwarka:
Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Garbarskiej 10 położonym w obrębie wsi Bielawy stanowiącego własność gminy Bielawy.
titleName

Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Garbarskiej 10 położonym w obrębie wsi Bielawy stanowiącego własność gminy Bielawy.

Bielawy, dnia 05.03.2019r.

WÓJT GMINY BIELAWY

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Garbarskiej 10 położonym w obrębie wsi Bielawy stanowiącego własność gminy Bielawy.


  1. Przedmiotem ustnego przetargu jest najem lokalu użytkowego na parterze budynku mieszkalno –  usługowego usytuowanego w Bielawach przy ul. Garbarskiej 10 na działce gruntu ozn. nr 768/1 o pow. 0,16 ha, stanowiącej własność Gminy Bielawy, dla której  Sąd Rejonowy w Łowiczu prowadzi księgę wieczystą Nr LD1O/00044393/7. Lokal użytkowy składa się z dwunastu pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 186,4 m2. Lokal użytkowy jest przeznaczony do oddania w najem na okres od dnia  01.04.2019 r. do 31.12.2021 r.  na cele związane  z podstawową opieką zdrowotną.

Budynek, w którym znajduje się wskazany lokal jest 3-kondygnacyjny z podpiwniczeniem z poddaszem nieużytkowym, murowany. Nieruchomość ma zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe. Lokal posiada instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną odprowadzaną do lokalnego zbiornika, centralne ogrzewanie z kotłowni lokalnej.

Oględzin lokalu można dokonać w godzinach od 9.00 do 15.00, najpóźniej w przeddzień przetargu.

  1. Na obszarze gdzie położona jest przedmiotowa nieruchomość lokalowa Urząd Gminy w Bielawach nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Bielawy teren działki o numerze ewidencyjnym 768/1 wchodzi skład obszaru oznaczonego symbolem B1. Jest to obszar zabudowy o dominującej formie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej, usługowej i produkcyjnej. W wypisie z rejestrów gruntów dz. 768/1 oznaczona jest symbolem Bi. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
  2. Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu netto za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 13,50 zł. Do stawki czynszu naliczony będzie obowiązujący podatek VAT 23%.

Stawkę przebicia w licytacji ustala się na 0,50 zł netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.

Wadium w wysokości 2.500,00 zł w pieniądzu należy wnieść na konto w BSZŁ O/Bielawy nr 37 9288 1011 2600 1094 2000 0040 z dopiskiem przetarg Lokal użytkowy ul. Garbarska 10  nie później niż w dniu 15 marca 2019 roku (za datę wpłacenia wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy).

  1. W przetargu mogą brać udział osoby, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu oraz w tym samym terminie przedłożą do Urzędu Gminy Bielawy oświadczenie o niezaleganiu na dzień 15 marca 2019 r. w opłatach lokalnych i podatkach oraz należnościach cywilnoprawnych wobec Gminy Bielawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Za datę wpływu oświadczenia uważa  się datę wpływu oświadczenia do Urzędu Gminy Bielawy.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz oświadczenie o niezaleganiu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dokumentów takich jak:

– dowodu osobistego bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

– pełnomocnictwo do reprezentacji (jeżeli uczestnik przetargu nie działa osobiście lub w imieniu innego podmiotu).

  1. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na podany przez uczestnika rachunek bankowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 marca 2019 roku o godz. 12-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielawach ul. Garbarska 11.

  1. Wadium przepada, a organizator może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli osoba, która przetarg wygrywa nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora do zawarcia umowy najmu. Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  2. Wójt Gminy Bielawy zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bielawach, tablicy ogłoszeniowej sołectwa Bielawy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ugbielawy.nv.pl. oraz podlega opublikowaniu w serwisie prasy internetowej www.infopublikator.pl

Szczegółowe informacje dot. stanu prawnego nieruchomości, regulaminu i postępowania przetargowego można uzyskać w Urzędzie Gminy Bielawy ul. Garbarska 11, pok. 12 w godzinach pracy urzędu.

Wzór oświadczenia o niezaleganiu w opłatach

 

Wójt Gminy Bielawy
/-/ Sylwester Kubiński

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Bielawy

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

05 Marzec, 2019

Typ:

Wynajem

Instytucja:         

Urząd Gminy Bielawy

ID Ogłoszenia:

10743