Wyszukiwarka:
Przetarg nieograniczony na najem na czas nieoznaczony 4 m2 powierzchni użytkowej w budynku Dworca Cieszyn, położonym przy ul. Hajduka 10 w Cieszynie
titleName

Przetarg nieograniczony na najem na czas nieoznaczony 4 m2 powierzchni użytkowej w budynku Dworca Cieszyn, położonym przy ul. Hajduka 10 w Cieszynie

Burmistrz Miasta Cieszyna

ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na najem na czas nieoznaczony 4 m2 powierzchni użytkowej w budynku Dworca Cieszyn, położonym przy ul. Hajduka 10 w Cieszynie (dz. nr 16/7 obr. 33, objęta księgą wieczystą nr BB1C/00098681/8 Sądu Rejonowego w Cieszynie), z przeznaczeniem na lokalizację dwóch automatów sprzedażowych (vendingowych).

Powierzchnia wynajmowana z dostępem do zasilania elektrycznego, zlokalizowana jest na parterze budynku Dworca Cieszyn, w poczekalni Dworca, będącego własnością Gminy Cieszyn.

Budynek Dworca jest całodobowo monitorowany i chroniony.

Godziny otwarcia Dworca: 6.00 – 22.00.

Najemca zobowiązany będzie do przystosowania przedmiotu przetargu we własnym zakresie i na własny koszt, bez prawa zwrotu poniesionych nakładów.

Przedmiot przetargu zostanie udostępniony w celu zapoznania się z jego stanem technicznym w dniu 20 listopada 2018 r. o godz. 11.00.

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu za najem powierzchni objętej przetargiem wynosi 400 zł netto (słownie: czterysta złotych 00/100). Do wylicytowanej stawki zostanie doliczony 23% podatek VAT. Czynsz płatny będzie z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

Oprócz czynszu najmu na najemcy będzie ciążyć obowiązek opłacania podatku od nieruchomości wg stawek uchwalonych przez Radę Miasta Cieszyna zgodnie z art. 5 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.). Podatek od nieruchomości będzie naliczany od wynajętej powierzchni użytkowej. Aktualnie obowiązujące stawki podatku określają uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XXXIX/386/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia na rok 2018 wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urzędowy Woj. Śl. z 2016 r. poz. 6642) i nr XLIII/459/14 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Cieszyna zwolnień niektórych nieruchomości z podatku od nieruchomości (Dz. Urzędowy Woj. Śl. z 2014 r. poz. 3179).

Najemca będzie obciążany kosztami energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania automatów sprzedażowych (vendingowych). Koszty energii rozliczane będą w oparciu o faktyczne zużycie energii ustalone wg wskazań podlicznika.

Minimalne wymagania dotyczące automatów sprzedażowych (vendingowych) określone są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 400 zł /słownie: czterysta złotych 00/100/ na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ING Banku Śląskim S.A. w Cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169, z podaniem tytułu wpłaty „Wadium – automaty sprzedażowe (vendingowe) – Dworzec” w terminie do 23 listopada 2018 r. Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz Gminy Cieszyn. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

W przetargu mogą brać udział wyłącznie oferenci nie zalegający z płatnościami na rzecz Gminy Cieszyn (w tym gminnych jednostek organizacyjnych).

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przetargowej:

 1. dowód osobisty oraz:

 1. w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarcząaktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta,

 2. w przypadku spółki cywilnej aktualne wydruki z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) potwierdzone własnoręcznymi podpisami przez oferentów, umowę spółki,

 3. w przypadku, gdy ofertę składa osoba prawna – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta, stosowne pełnomocnictwa osoby stawającej do przetargu,

 1. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem technicznym przedmiotu przetargu,

 2. pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Gminy Cieszyn (w tym gminnych jednostek organizacyjnych),

 3. dowód wpłaty wadium,

 4. nazwę banku i numeru rachunku, na który komisja przetargowa będzie mogła dokonać zwrotu wadium w przypadkach określonych w niniejszym ogłoszeniu.

Przetarg wygrywa oferent, który zaproponuje najwyższą stawkę za najem.

Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do niezwłocznego zawarcia umowy najmu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o wynikach przetargu, pod rygorem utraty wadium.

Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wpłata kaucji w wysokości równej dwukrotnemu czynszowi najmu (brutto) na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ING Banku Śląskim S.A. w Cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169.

Dodatkowych informacji można zasięgnąć w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro, pokój nr 113) lub pod nr telefonu: 33/ 4794 255 lub 33/ 4794 256.

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do:

 1. zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,

 2. zamknięcia przetargu w przypadku, gdy żaden oferent nie zaoferował czynszu wyższego niż stawka wywoławcza,

 3. odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podawania przyczyny.

Załącznik do ogłoszenia

Minimalne wymagania dotyczące automatów sprzedażowych (vendingowych)

 1. Asortyment:

 1. Napoje ciepłe:

  a) kawa instant, kawa ziarnista,

  b) herbata,

  c) czekolada.

 2. Przekąski i napoje zimne:

  a) woda mineralna,

  b) kanapki.

 1. Wymagania techniczne:

 1. automaty nie starsze niż 6 miesięcy,

 2. obsługa następujących rodzajów płatności – gotówka, karty magnetyczne i chipowe,

 3. czytelny wyświetlacz informacyjny alfanumeryczny LCD, energooszczędne oświetlenie wewnętrzne LED,

 4. automaty obrandowane w sposób estetyczny, zgodnie z obowiązującą identyfikacją Wynajmującego,

 5. usuwanie awarii leżących po stronie Najemcy do 24 h od zgłoszenia.

Umowa najmu,

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Cieszyn

GPS:

49.749844648376, 18.635832379908

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

14 Listopad, 2018

Typ:

Wynajem

Instytucja:         

Urząd Miejski w Cieszynie

ID Ogłoszenia:

9885