Wyszukiwarka:
Przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Ustka
titleName

Przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Ustka

                     WÓJT GMINY USTKA

Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych

nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Ustka

Obręb, księga

wieczysta

Numer

działki

Powierzchnia

działki [m2]

Cena wywoławcza

działki netto [zł]

Wadium

[zł]

 

 

Dębina

KW SL1S/00040179/6

 

 

 

103/17 1192 71.550,00 7.155,00
103/18 1188 71.300,00 7.130,00
103/22 1188 71.300,00 7.130,00
103/23 1200 72.000,00 7.200,00
103/24 1557 93.500,00 9.350,00
103/25 2073 124.500,00 12.450,00
103/26 1980 119.000,00 11.900,00
103/27 1999 120.000,00 12.000,00
103/28 2000 120.000,00 12.000,00
103/29 2001 120.100,00 12.010,00
103/30 2001 120.100,00 12.010,00
103/48 1850 111.000,00 11.100,00
103/49 1407 84.500,00 8.450,00
103/50 1000 60.000,00 6.000,00
103/51 1000 60.000,00 6.000,00
103/52 1318 79.100,00 7.910,00
103/53 1393 84.000,00 8.400,00
103/99 960 58.000,00 5.800,00

 

  1. Działki Nr 103/17 oraz 103/18 obręb Dębina: symbol w planie: 13.MN: przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  2. Działki Nr 103/22 oraz 103/23 obręb Dębina: symbol w planie: 21.MN: przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  3. Działki Nr 103/24 oraz 103/25 obręb Dębina: symbol w planie: 3.U: przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej; w granicach terenu dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, związane z funkcjonowaniem usług.
  4. Działki Nr 103/26, 103/27, 103/28, 103/29 oraz 103/30 obręb Dębina: symbol w planie: 24.MN/ZP: przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze rezydencjonalnym; przeznaczenie towarzyszące: tereny zieleni urządzonej.

Część działki Nr 103/30 leży w strefie WII częściowej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej.

  1. Działka Nr 103/48 obręb Dębina: symbol w planie: 4.U: przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej; w granicach terenu dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, związanej
    z funkcjonowaniem usług.
  2. Działki Nr 103/49, 103/50, 103/51, 103/52, 103/53 obręb Dębina: symbol w planie: 20.MN: przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  3. Działka Nr 103/99 obręb Dębina: symbol w planie: 14.MN: przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Ww. działki leżą w obszarze krajobrazu chronionego „Pas pobrzeża położony na wschód od Ustki”.

Pełna informacja na temat istotnych ustaleń ogólnych, szczegółowych i końcowych dla ww. nieruchomości znajduje się w uchwale Rady Gminy Ustka Nr IX/78/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 roku (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Nr 6 poz. 153 z dnia 28.01.2008 roku), dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustka (www.bip.ustka.ug.gov.pl) w zakładce Planowanie przestrzenne – rejestr obowiązujących MPZP pod pozycją nr 47 oraz na stronie: www.portal.gison.pl/ustka.

 

Do działek Nr: 103/17, 103/18, 103/27, 103/28, 103/29, 103/30, 103/48, 103/49, 103/50, 103/51, 103/52, 103/53, 103/99 prowadzi droga gruntowa, natomiast do działek Nr 103/22, 103/23, 103/24, 103/25, 103/26 jest wytyczona droga ewidencyjna, lecz nie jest urządzona.

Istnieje możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

 

UWAGA:

Nie wyklucza się istnienia w terenie innej infrastruktury, która nie była zgłoszona do inwentaryzacji. Ewentualne kolizje z istniejącą infrastrukturą Nabywca usuwa na koszt własny zgodnie z warunkami otrzymanymi od zarządcy sieci. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT. Koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej ponosi Nabywca.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2019 roku o godz. 10-tej w Urzędzie Gminy w Ustce,
ul. Dunina 24 w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki    na konto Gminy Ustka – Bank Spółdzielczy w Ustce 69 9315 0004 0000 7054 2000 0010 do dnia
23 października 2019 roku. Wadium nie może być później na koncie Gminy Ustka niż do dnia wskazanego powyżej.

Wadium wpłacane jest odrębnie na każdą działkę.

W tytule przelewu proszę podać nr działki oraz obręb geodezyjny, na którą wpłacane jest wadium.

Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzjami o warunkach zabudowy, jak również z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/. Osoby, które wpłacą wadium zobowiązane są na przetargu okazać dowód osobisty i dowód wpłaty wadium.

Postąpienie minimum 1% wartości nieruchomości.

Wójt Gminy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości powiększonej o podatek VAT 23% do dnia zawarcia umowy, Wójt może odstąpić od podpisania umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi i przepada       na rzecz gminy.

Osobom, które przetarg wygrały wadium zaliczane jest na poczet ceny nieruchomości. Wadium przepada, jeżeli Nabywca uchyla się od wpłaty należnej ceny powiększonej o podatek VAT i podpisania umowy notarialnej.

Działki będące przedmiotem zbycia nie są obciążone na rzecz osób trzecich.

Osobom, które przetarg przegrały wadium zwracane jest w terminie 3 dni po zakończeniu przetargu –                   po pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego. Koszty umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ustce pokój Nr 1 tel. (59) 815 24 09 lub (59) 815 24 31 lub (59) 814 60 44 wew. 431 lub 409, fax. (59) 814 42 57. Osobom zainteresowanym nieruchomości będące przedmiotem zbycia, po uprzednim uzgodnieniu terminu, mogą być okazane na gruncie przed datą przetargu.

Informacje dotyczące warunków zabudowy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można uzyskać w pokoju 2 tel. (59) 815-24-56 lub 814 60 44 wew. 456.

Szczegółowe ogłoszenie zamieszczono na stronach: biuletynu informacji publicznej Gminy Ustka – bip.ustka.ug.gov.pl, w dzienniku: infopublikator.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ustka w Ustce, ul. Dunina 24 (parter) w dniu 27.09.2019 r.

Pełna informacja na temat istotnych ustaleń ogólnych i szczegółowych dla działek będących przedmiotem zbycia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustka (bip.ustka.ug.gov.pl) w zakładce Planowanie przestrzenne – rejestr obowiązujących MPZP, system informacji przestrzennej GISON i na stronie: www.portal.gison.pl/ustka/.

Adres strony Gminy Ustka: www.ustka.ug.gov.pl

 

Adresy e-mail: geodezja@ustka.ug.gov.pl, grunty@ustka.ug.gov.pl, gosp.przestrzenna@ustka.ug.gov.pl

 

Ogłoszenie w prasie dnia 27.09.2019 r.

Dane kontaktowe

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

27 Wrzesień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Ustka

ID Ogłoszenia:

12773