Wyszukiwarka:
Przetarg nieograniczony na używanie w drodze zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej
titleName

Przetarg nieograniczony na używanie w drodze zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej

Burmistrz Miasta Cieszyna

ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na używanie w drodze zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej, położonej przy ul. Sportowa 1 w Cieszynie (dz. nr 1/4 obręb 28, objęta księgą wieczystą nr BB1C/00053050/9 Sądu Rejonowego w Cieszynie), na prowadzenie bufetu/sklepu.

Lokal użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 71,13 m2 usytuowany jest na parterze budynku Hali Widowiskowo-Sportowej będącej własnością Gminy Cieszyn, składa się z sali konsumpcyjnej o pow. 41,76 m2, zaplecza kuchennego o pow. 22,27 m2, korytarza o pow. 5,4 m2 oraz WC o pow. 1,7 m2. Najemca zobowiązany będzie do przystosowania przedmiotu przetargu we własnym zakresie i na własny koszt, bez prawa zwrotu poniesionych nakładów a także uzyskać stosowne zezwolenia.

Na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej, w tym w lokalu będącym przedmiotem najmu, obowiązują zakazy:

 1. zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych (art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi),
 2. zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych (art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych).

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie (miejskie).

Lokal zostanie udostępniony w celu zapoznania się z jego stanem technicznym w dniu 3 listopada 2020 r. o godz. 11:00.

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu za najem lokalu objętego przetargiem wynosi 355,00 zł netto (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 00/100). Do wylicytowanej stawki zostanie doliczony podatek VAT. Miesięczny czynsz będzie płatny na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu miesiąca w terminie 7 dni od daty wystawienia. Najemca może zostać zwolniony z czynszu w przypadku zamknięcia Hali Widowiskowo-Sportowej ze względów na działanie siły wyższej (np. stan epidemii) w okresie co najmniej 7 kolejnych dni. Przerwy technologiczne w funkcjonowaniu obiektu (zmiana z funkcji lodowiska na rolkowisko lub odwrotnie) nie stanowią podstawy do zwolnienia z czynszu.

Oprócz czynszu najmu na najemcy będzie ciążyć obowiązek opłacania podatku od nieruchomości wg stawek uchwalonych przez Radę Miasta Cieszyna zgodnie z art. 5 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170). Podatek od nieruchomości będzie naliczany od wynajętej powierzchni użytkowej. Aktualnie obowiązujące stawki podatku określają uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XIII/141/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia na rok 2020 wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śląsk, z 2019 r. poz. 8649) i nr XLIII/459/14 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Cieszyna zwolnień niektórych nieruchomości z podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śląsk, z 2014 r. poz. 3179).

Najemca będzie obciążony kosztami mediów.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 listopada 2020 r. o godz. 11:00 w sali nr 21 w Hali Widowiskowo- Sportowej w Cieszynie (ul. Sportowa 1).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ING Banku Śląskim S.A. w Cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169, z podaniem tytułu wpłaty „Wadium – lokal użytkowy – Hala Widowiskowo-Sportowa” w terminie do 5 listopada 2020 r.. Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz Gminy Cieszyn. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

W przetargu mogą brać udział wyłącznie oferenci nie zalegający z płatnościami na rzecz Gminy Cieszyn (w tym gminnych jednostek organizacyjnych).

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty oraz:

 1. w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta,
 2. w przypadku spółki cywilnej aktualne wydruki z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) potwierdzone własnoręcznymi podpisami przez oferentów, umowę spółki,
 3. w przypadku, gdy ofertę składa osoba prawna – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta,
 4. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem technicznym przedmiotu przetargu,
 5. pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Gminy Cieszyn (w tym gminnych jednostek organizacyjnych),
 6. dowód wpłaty wadium,
 7. nazwę banku i numeru rachunku, na który komisja przetargowa będzie mogła dokonać zwrotu wadium w przypadkach określonych w niniejszym ogłoszeniu.

Przetarg wygrywa oferent, który zaproponuje najwyższą stawkę za najem. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do niezwłocznego zawarcia umowy najmu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o wynikach przetargu, pod rygorem utraty wadium. Najemca nie może bez zgody wynajmującego podnajmować lokal ani przekazywać do bezpłatnego używania.

Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wpłata kaucji w wysokości równej dwukrotnemu czynszowi najmu (brutto) na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ING Banku Śląskim S.A. w Cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169.

Burmistrz Miasta Cieszyna zastrzega sobie prawo do:

 1. zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,
 2. zamknięcia przetargu w przypadku, gdy żaden oferent nie zaoferował czynszu wyższego niż stawka wywoławcza,
 3. odwołanie przetargu w razie uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Wynik przetargu zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Dodatkowych informacji można zasięgnąć w Referacie Obiektów Sportowych Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie (ul. Sportowa 1, 43-400 Cieszyn) lub pod numerem telefonu: 33 851 00 07.

Burmistrz Miasta

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Cieszyn

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

22 Październik, 2020

Typ:

Wynajem

Instytucja:         

Urząd Miejski w Cieszynie

ID Ogłoszenia:

17483