Wyszukiwarka:
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
titleName

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Sidra, 16.08.2019 r.

BKR.6840.3.2019

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Sidra

 

            Na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna zabudowana oznaczona jako działka nr 217/1 o powierzchni 0,1300 ha, położona w obrębie Bierniki, gmina Sidra, powiat sokólski, woj. podlaskie, zabudowana garażem – pow. użyt. 71,5 m2; stodołą – pow.  użyt. 171,6 m2; szopą (drwalnia) – pow. użyt. 18,9 m2. W zasięgu nieruchomości uzbrojenie: energia, wodociąg. Nieruchomość posiada księgę wieczystą KW Nr BI1S/00019621/9. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze nie posiadającym prawomocnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sidra w/w nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę zagrodowa

            Cena wywoławcza nieruchomości: 23930,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzydzieści  złotych). Wadium wynosi: 2400,00 zł (dwa tysiące czterysta złotych). Minimalne postąpienie: 240,00 zł (dwieście czterdzieści złotych). Przetarg odbędzie się w dniu 20.09.2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Sidra w sali Ośrodka Kultury.

             Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce, w terminie do 16.09.2019 r. w kasie Urzędu Gminy Sidra lub na konto nr BS Sokółka 28 8093 0000 0000 1140 2000 0040 (z takim wyprzedzeniem by komisja przetargowa potwierdziła wniesioną wpłatę na koncie gminnym w dniu 16.09.2019 r.). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia o ile osoba przystępująca do przetargu wygra przetarg. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy jeżeli osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w wyznaczonym dniu.

            Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości, pomniejszoną o wpłacone wadium, którą należy uiścić przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży. Koszt umowy notarialnej oraz ewentualnego wznowienia granic nieruchomości  ponosi nabywca.

            Osoba pozostająca w związku małżeńskim, która zamierza przystąpić do przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości do majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową obowiązana jest złożyć komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu pisemną zgodę małżonka na nabycie nieruchomości gminnej.

            Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając przyczyny odwołania do publicznej wiadomości.

 

            Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Sidra, pok. Nr 7, tel. 85 722 09 88.

 

 

                                                                                                              Wójt

                                                                                                      Jan Hrynkiewicz

 

            Ogłoszenie niniejsze umieszczono na stronie internetowej BIP UG Sidra:  http://bip.ug.sidra.wrotapodlasia.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sidra.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Bierniki, Sidra

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

19 Sierpień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Sidra

ID Ogłoszenia:

12407