Wyszukiwarka:
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Popowie Kościelnym
titleName

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Popowie Kościelnym

Wójt Gminy Mieścisko

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

w Popowie Kościelnym

 

& 1

Przedmiot przetargu

 

 1. Działka nr 76/2 obręb geodezyjny Popowo Kościelne.
 2. KW Nr PO1B/00044597/1.
 3. Powierzchnia działki 0,1030 ha.
 4. Budynek parterowy, częściowo podpiwniczony o łącznej powierzchni  użytkowej 57,84 m2:
 • 3 pokoje,
 • korytarz wejściowy,
 • kuchnia,
 •  łazienka,
 • kotłownia,     

 

5.Własność Gminy Mieścisko.

6.Nie obciążona hipotecznie.

7.Nie posiada  aktualnego przeznaczenia / brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko/.

8.Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko działka oznaczona jest  symbolem  M – tereny zabudowy mieszkaniowej.

9.Według ewidencji gruntów nieruchomość  oznaczona jest  jako:  B – tereny mieszkaniowe.

10.Dojazd drogą gruntową utwardzoną płytami betonowymi do drogi asfaltowej.

11.Sąsiedztwo stanowią zabudowa siedliskowa i mieszkaniowa oraz pola uprawne.

12.Uzbrojona w przyłącza – energii elektrycznej, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej do bezodpływowego zbiornika.

13.Centralne ogrzewanie z pieca na paliwo stałe.

14. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 51.131,00 zł:

 • wartość nieruchomości stanowiącej budynek – 31.561,00 zł,
 • wartość rynkowa udziału w gruncie wynosi – 19.570,00 zł.

 

& 2

Warunki przetargu

 

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Mieścisko, pok. nr 18.
 2. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Gminy Mieścisko w Banku Spółdzielczym Gniezno o/Mieścisko na rachunek nr 72 9065 0006 0030 0300 0231 0002 do dnia 14 sierpnia 2019 r. – za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy,
 3. Wadium wynosi 8.000,00 zł.
 4. Oferenci przystępujący do przetargu winni okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium.
 5. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet nabycia nieruchomości, a wadia pozostałych uczestników przetargu zostają zwrócone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Osobie, która wygra przetarg, a nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wadium nie zostanie zwrócone.

 

& 3

Dodatkowe informacje

 

 1. Wartość rynkowa dla w/w nieruchomości została określona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym z dnia 10.05.2019 r.
 2. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) do ceny sprzedaży nieruchomości nie zostanie doliczony podatek VAT.
 3. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) upłynął dnia   07.2019 r.
 4. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą sprzedawanej nieruchomości oraz z Regulaminem Przetargu.
 5. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
 6. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od  zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 7. Ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów, niezwłocznie podając tę informację  do publicznej wiadomości dodatkowe  informacje można uzyskać w tutejszym Urzędzie ( pokój nr 09 ) lub telefonicznie ( 061) 429 80 10.

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Popowo Kościelne

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

10 Lipiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Mieścisko

ID Ogłoszenia:

11957