Wyszukiwarka:
Przewłoka
titleName

Przewłoka

Działając w oparciu o art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami,

WÓJT GMINY USTKA

podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niżej wymienione nieruchomości stanowiące

mienie komunalne Gminy Ustka:

Wyznacza się do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niżej wymienione nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SL1S/00065031/8, położone w obrębie geodezyjnym Przewłoka oznaczone, jako działki:

Lp.

Nr działki

Powierzchnia [m2]

Cena wywoławcza działki netto [zł]

Uwagi

Przeznaczenie w MPZP*

1.

957

1132

125.000,00 zł

Przy wschodniej granicy działki przebiega rów melioracyjny do zachowania. Dopuszcza się skanalizowanie cieku z zapewnieniem spójności swobodnego przepływu wód dla całego systemu hydrologicznego i pod warunkiem uzyskania pozytywnych decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami szczegółowymi.

Symbol w planie Up – funkcja podstawowa: teren lokalizacji zabudowy funkcji celów publicznych w zakresie usług zdrowia, oświaty i administracji. Ponadto ustala się niżej wymienione funkcje jako towarzyszące funkcji przeznaczenia podstawowego, pod warunkiem, że nie przekroczy 50% powierzchni wydzielonej liniami rozgraniczającymi:

  • zabudowa jednorodzinna o niskiej intensywności,

  • zabudowa jednorodzinna o charakterze rezydencjonalnym,

  • zabudowa mieszkaniowo – usługowa o charakterze pensjonatowym,

  • zabudowa letniskowa,

  • zabudowa mieszkaniowo- usługowa o charakterze specjalnym, skojarzona z rehabilitacją i ochroną zdrowia,

  • obiekty i urządzenia obsługi rekreacji i turystyki,

  • obiekty usług ochrony zdrowia,

  • zieleń parkowa ogólnodostępna,

  • otwarte urządzenia sportowe z zielenią towarzyszącą.

Działki leżą w strefie „B” Uzdrowiska Ustka oraz w granicy pasa ochronnego brzegu morskiego.

2.

958

1173

130.000,00 zł

Przy wschodniej granicy działki przebiega rów melioracyjny do zachowania. Dopuszcza się skanalizowanie cieku z zapewnieniem spójności swobodnego przepływu wód dla całego systemu hydrologicznego i pod warunkiem uzyskania pozytywnych decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami szczegółowymi

3.

959

1161

129.000,00 zł

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Rady Gminy Ustka Nr XII/106/2003 z dnia 10 października 2003 roku (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 145, poz. 2581 z dnia 20.11.2003 roku).

Do wszystkich w/w działek istnieje możliwość przyłączy do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innej infrastruktury, która nie była zgłoszona do inwentaryzacji Ewentualne kolizje z istniejącą infrastrukturą Nabywca usuwa na koszt własny zgodnie z warunkami otrzymanymi od zarządcy sieci. Do działek są wytyczone drogi ewidencyjne, lecz nie są urządzone.

Wykaz będzie umieszczony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Ustce, ul. Dunina 24 /parter/ w okresie od 3 grudnia 2018 roku do 24 grudnia 2018 roku.

  1. Osoby, którym w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości winny zgłosić wnioski o nabycie tej nieruchomości w terminie do dnia 14 stycznia 2019 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ustce, pokój 1 tel. (59) 8152-409 lub 8146-044 wew. 431, fax. (59) 8144-257.

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Przewłoka

GPS:

54.579977096751, 16.905378893282

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

03 Grudzień, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Ustka

ID Ogłoszenia:

10036