Wyszukiwarka:
PRZYWIDZ

Przywidz, dnia 08.07.2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. l, art.38, art. 39 ust. 1, art. 40 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. 2014 r., poz.1490) – WÓJT GMINY PRZYWIDZ OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Przywidz.

 

WÓJT GMINY PRZYWIDZ

 

uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń dnia 08.07.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu został wywieszony na okres 30 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego licytacji ustnej obejmujący działki:

 

 

Lp.

 

Nr ew. działki

 

Powierzchnia

 

Miejscowość

 

  Nr

    KW

Cena wywoławcza brutto  

 

Wadium

 

 

Minimalna wysokość postąpienia

 

m2 zł. zł. zł.
1. 444/2 527 PRZYWIDZ GD1G/00034572/0 90 000,00 9 000,00 900,00

 

I . OPIS NIERUCHOMOŚCI

 

  1. Oznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego / Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego

 

Nieruchomość położona jest na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Przywidz, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/257/2014 Rady Gminy Przywidz z dnia 18.06.2014 r. Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem:

30.U – tereny zabudowy usługowej.

 

  

 

 

  1. Stan techniczno – użytkowy:

 

Działka

 

Nr 444/2
Obszar

 

527 m2
Kształt Wielokąta.
Rzeźba terenu Płaska
Ogrodzenie Brak
Dojazd

 

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 444/1

 

Nawierzchnia drogi publicznej Nieutwardzona
Sąsiedztwo

 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa, tereny zieleni

 

 

 

Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej

 

Nieruchomość 444/2 posiada przyłącza:
Wodociągowe Nie – sieć przebiega przez teren działki
Kanalizacyjne Nie – sieć przebiega przez teren działki
Energetyczne Nie – dostęp do sieci energetycznej

 

w odległości około 50 m

 

Gazowe Nie

 

 

Stan zagospodarowania

 

Działka nr 444/2 jest nieogrodzona porośnięta trawą.

 

 

II. Działka nie jest obciążona i jest wolna od praw osób trzecich.

 

III.  Cena wywoławcza działki zawiera podatek VAT w wysokości 23 % .

Przetarg na ww. działkę odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Przywidzu, w kolejności podanej jak niżej, w dniu:

 

Data przetargu Godzina przetargu Nr działki Położenie Data wpłaty wadium
08.08.2019 r. 1200 444/2 PRZYWIDZ 05.08.2019 r.

 

 

 

IV. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.

Wadium należy wnieś w pieniądzu w wysokościach i terminie podanym w tabeli powyżej „Data wpływu wadium” dla danej działki.

Konto Urzędu Gminy Przywidz nr  65833500030112371220000002 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Gdański.

 

V. Uczestnicy przed otwarciem przetargu okazują: dowód tożsamości, oświadczenie małżonka wyrażającego zgodę na nabycie nieruchomości, dowód wniesienia wadium; ponadto osoby biorące udział w przetargu winny posiadać kopię dowodu osobistego współmałżonka, nr PESEL obojga małżonków – celem spisania danych niezbędnych do zawarcia Aktu Notarialnego w przypadku wygrania przetargu.

 

Osoby prawne: wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie do udziału w przetargu.

 

VI. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić zaoferowaną w przetargu cenę ( po uwzględnieniu wadium) w terminie 5 dni od daty doręczenia zawiadomienia (pisemnie bądź informacji telefonicznej) o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej  na 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego.

 

VII.      Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca działki.

 

VIII.    Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w  miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

IX. W uzasadnionym przypadku Wójt Gminy może odwołać ww. przetarg, o czym poinformuje publicznie.

 

X. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni robocze od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

XI. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1380 z późn. zm.).

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został również umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Przywidz www.przywidz.pl

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 058/ 682 59 92,682 59 93 lub w pokoju nr 15,16 (II piętro) Urzędu Gminy w Przywidzu

 

 

 

 

WÓJT GMINY PRZYWIDZ

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Urzędu Gminy w okresie:

od 08.07.2019  r. do 07.08.2019 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Przywidz

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

08 Lipiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Przywidz

ID Ogłoszenia:

11954