Wyszukiwarka:
Publiczny przetarg  ustny nieograniczony NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  NIEZABUDOWANEJ 
titleName

Publiczny przetarg  ustny nieograniczony NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  NIEZABUDOWANEJ 

Burmistrz Zbąszynka

O G Ł A S Z A          

publiczny przetarg  ustny nieograniczony

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  NIEZABUDOWANEJ 

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana  stanowiąca własność Gminy Zbąszynek, położona w obrębie miasta Zbąszynek (wydzielona  w ogrodach przydomowych ul. Bydgoska) w ewidencji gruntów oznaczona geodezyjnie jako  działka nr  602 o pow. 0,0023ha. Zbywana w drodze przetargu działka 602 przewidziana jest do  zabudowy budynkiem  garażowym o konstrukcji murowanej.  Nieruchomość  posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Istnieje możliwość przyłączenia do istniejących mediów. Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwościach przyłączenia się do istniejących sieci określają poszczególni gestorzy sieci przesyłowych. W Sądzie Rejonowym w Świebodzinie  V Wydziale Ksiąg Wieczystych dla opisanej nieruchomości  prowadzona  jest księga wieczysta  KW ZG1S/00028440/7.  Nieruchomość jest wolna od  obciążeń i zobowiązań.

Opisana nieruchomość położona jest w terenach  istniejącej zabudowy mieszkaniowej, z prawem zabudowy budynkiem garażowym. Sprzedaż nieruchomości  następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity Dz. U. z  2018r,  poz.121 ze zmianami)

               CENA  WYWOŁAWCZA    5500zł + 23% VAT    

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r  ( t. j. Dz. U. Nr 2017,  poz. 1221 ze  zmianami)  – nieruchomość  podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

 Wysokość wadium   1100 zł

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, osoby fizyczne w dniu przetargu zobowiązane są okazać  dowód tożsamości, a osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.   

Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ustalone  wadium należy  wpłacić w pieniądzu (PLN) w terminie  do dnia  18 grudnia 2018r.  w kasie Urzędu Miejskiego   w  Zbąszynku  lub na konto  Banku Spółdzielczego w Siedlcu Filia Zbąszynek  nr konta 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060    wskazując w tytule wpłaty „wadium dot. dz. 602 –  Zbąszynek”.  W przypadku wpłaty  na konto decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto urzędu. Ustalona kwota wadium w dniu 18 grudnia 2018r.  winna figurować na  rachunku bankowym gminy.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał  zaliczone zostaje  na poczet ceny nabycia.

Wpłacone  wadium  nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży. Wadia uczestników,

którzy przetargu nie wygrają wypłacane będą na wniosek wpłacającego w trzecim dniu od zamknięcia lub odwołania przetargu. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu.

Przetarg odbędzie się  dnia   21 grudnia 2018r. o godz. 1200   w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

W dniu 08 maja 2018r. bezskutecznie upłynął termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.121 ze zmianami).   

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku biuro nr 14,   tel. 68 3849140 wew. 37.  Wylicytowaną  należność z tytułu zakupu  nieruchomości należy wpłacić do kasy gminy lub na wskazane konto  – kwota wylicytowana  winna figurować na  rachunku bankowym gminy w  dniu zawierania aktu notarialnego.

Nabywca ponosi  koszty  notarialne  i koszty opłaty sądowej, które  określi notariusz w zawieranym akcie notarialnym.  

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniach od 19 listopada 2018r. do dnia 19 grudnia 2018r.  poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeniowych gminy- wewnątrz budynku  urzędu oraz na tablicach ogłoszeniowych  na zewnątrz przed budynkiem urzędu– jest to sposób zwyczajowo przyjęty i stosowany. Ponadto ogłoszenie o zorganizowanym przetargu ukazało się na stronie internetowej gminy www.bip.zbaszynek.pl w zakładce przetargi oraz ogłoszenie o zorganizowanym  przetargu ukazało się w serwisie dziennika internetowego –  infopublikator.pl. 

 

Udział w postępowaniu   przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych RODO oraz w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

 

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Bydgoska, Zbąszynek

GPS:

52.24989189999999, 15.819316000000072

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

20 Listopad, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

9933