Wyszukiwarka:
Rękawczynek
titleName

Rękawczynek

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 78/2020 Wójta Gminy Orchowo z dnia 27 października 2020 roku.

PPGNiOC.72241-6/10; PPGNiOC.72241-7/10; GNiOC.6840.3.2017; GNiOC.6840.13.2014; GNiOC.6840.4.2017.

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 1490 z późn. zm.) a także w wykonaniu Uchwały nr XVII/117/08 Rady Gminy Orchowo z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Orchowo (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2008 roku, nr 60 poz. 1196 ze zm.),

WÓJT GMINY ORCHOWO OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność osobom fizycznym lub prawnym nieruchomości:

1 Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

nr ew. 24 Rękawczynek, obręb ewidencyjny 0005 Myślątkowo

KW KN1S/00041661/8

Powierzchnia nieruchomości

0,2429 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/203/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Orchowo oraz rozstrzygnięcia uwag zgłoszonych do projektu ww. studium, a nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Orchowo działka nr ew. 24 znajduje się w jednej strefie: „II – Strefa rolno-przyrodnicza, tereny użytkowane rolniczo, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej”. Nieruchomość znajduje się na terenie Powidzko-Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017r. podjęła uchwałę Nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu. Dla przedmiotowej działki w dniu 03.10.2011r. Wójt Gminy Orchowo wydał decyzję Nr 23/2011 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą oraz 2 budynków gospodarczo-garażowych.

Opis nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie wsi Rękawczynek, wśród zwartej zabudowy wsi. Dojazd do działki drogą publiczną gruntową odgałęziającą się od drogi asfaltowej biegnącej przez wieś. Działka posiada dostęp do drogi publicznej gminnej, z której posiada bezpośredni wjazd. Działka od strony wschodniej i północno-wschodniej graniczy z gruntami użytkowanymi rolniczo, od strony południowej sąsiaduje z zabudową mieszkaniowo – zagrodową. Od strony zachodniej granicy działki znajduje się w/w droga gruntowa, z której działka posiada wjazd a dalej grunty leśne. Na działce wzdłuż jej zachodniej granicy zlokalizowany jest słup energetyczny z linią wysokiego napięcia, co może powodować pewne ograniczenia w przyszłym zagospodarowaniu działki. Działka o kształcie nieregularnym – wielobok, teren płaski niestwarzający problemów w jej zagospodarowaniu. Działka wg ewidencji stanowi grunt w IVa i IVb klasie bonitacji gruntu. Teren nieruchomości uzbrojony w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną (sieć w drodze gminnej asfaltowej). Poziom utrzymania nieruchomości dobry. Lokalizacja w obrębie miejscowości biorąc pod uwagę przeznaczenie nieruchomości – dobra, działka położona wśród zabudowy, praktycznie w pobliżu drogi asfaltowej, z dojazdem drogą gruntową na odcinku ok. 50 m., jednocześnie w spokojnej okolicy. Wieś Rękawczynek położona jest w odległości ok 3,5 km od Orchowa oraz ok. 40 km od Słupcy. Połączenia komunikacyjne dogodne.

Informacja o przeznaczeniu do zbycia

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości

30.600,00 zł netto

Uwagi

Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w przetargu, podlega zapłacie jednorazowej nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Przedmiotowa sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23% w myśl ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 106 z późn. zm.)

Termin i miejsce przetargu Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu

27 listopada 2020r. (piątek) o godz. 10:00 

w Urzędzie Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, biuro nr 13 – sala narad.

Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia 3.060,00 zł płatne do dnia 20 listopada 2020 roku (włącznie).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 3.060,00 zł słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy), które należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Orchowo lub na konto numer 24 8543 0000 2003 3000 0101 0002 Bank Spółdzielczy Strzałkowo oddział Orchowo,  w terminie do dnia 20 listopada 2010r.włącznie. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej bądź w formie czeku potwierdzonego. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy Orchowo lub wniesienia w Kasie Urzędu Gminy Orchowo pon. – pt. w godz. od 8:00 – 14:00. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz w nazwie należy zaznaczyć „Wadium dz. 24 obręb Myślątkowo” .

Wysokość minimalnego postąpienia 310,00 zł (o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych)
2 Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

nr ew. 117/6 Rękawczynek, obręb ewidencyjny 0005 Myślątkowo

KW KN1S/00022925/8

Powierzchnia nieruchomości

0,1324 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/203/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Orchowo oraz rozstrzygnięcia uwag zgłoszonych do projektu ww. studium, a nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Orchowo działka nr ew. 117/6 znajduje się w jednej strefie: „I – Strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej.” Nieruchomość znajduje się na terenie Powidzko-Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017r. podjęła uchwałę Nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu. Dla przedmiotowej działki w dniu 24.09.2012r. Wójt Gminy Orchowo wydał decyzję Nr 24/2012 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą oraz budynku gospodarczo-garażowego.

Opis nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie wsi Rękawczynek. Działka posiada dostęp do drogi publicznej gminnej o nawierzchni asfaltowej, z której posiada bezpośredni wjazd. Przedmiotowa nieruchomość położona jest wśród zwartej zabudowy. Działka od strony północnej i południowej graniczy z zabudową mieszkaniową i zagrodową, od strony zachodniej z gruntami użytkowanymi rolniczo, od strony wschodniej znajduje się w/w droga gminna, z której posiada bezpośredni wjazd. Działka o kształcie nieregularnym – wielobok, teren płaski niestwarzający problemów w jej zagospodarowaniu. Działka wg ewidencji stanowi grunt w IVa klasie bonitacji gruntu (RIV = 100% powierzchni). Teren działki korzystny dla zabudowy, z korzystnym sąsiedztwem z punktu widzenia przeznaczenia terenu oraz dobrym dojazdem – droga gminna asfaltowa. W sąsiedztwie narożnika południowo – wschodniego działki zlokalizowana jest przepompownia, co może powodować pewne uciążliwości. Teren nieruchomości uzbrojony w sieć energetyczną i wodociągową (sieć w drodze). Na przedmiotowej działce nie znajdują się żadne słupy energetyczne. Poziom utrzymania nieruchomości dobry. Wieś Rękawczynek położona jest w odległości ok 3,5 km od Orchowa oraz ok. 40 km od Słupcy. Połączenia komunikacyjne dogodne.

Informacja o przeznaczeniu do zbycia

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości

22.400,00 zł netto

Uwagi

Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w przetargu, podlega zapłacie jednorazowej nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Przedmiotowa sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23% w myśl ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 106 z późn. zm.)

Termin i miejsce przetargu Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu

27 listopada 2020r. (piątek) o godz. 10:30 

w Urzędzie Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, biuro nr 13 – sala narad.

Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia 2.240,00 zł płatne do dnia 20 listopada 2020 roku (włącznie).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2.240,00 zł słownie: dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych 00/100 groszy), które należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Orchowo lub na konto numer 24 8543 0000 2003 3000 0101 0002 Bank Spółdzielczy Strzałkowo oddział Orchowo,  w terminie do dnia 20 listopada 2020r.włącznie. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej bądź w formie czeku potwierdzonego. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy Orchowo lub wniesienia w Kasie Urzędu Gminy Orchowo pon. – pt. w godz. od 8:00 – 14:00. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz w nazwie należy zaznaczyć „Wadium dz. 117/6 obręb Myślątkowo” .

Wysokość minimalnego postąpienia 230,00 zł (o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych)
3 Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

nr ew. 112/1 Rękawczynek, obręb ewidencyjny 0005 Myślątkowo

KW KN1S/00018011/7

Powierzchnia nieruchomości

0,1409 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/203/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Orchowo oraz rozstrzygnięcia uwag zgłoszonych do projektu ww. studium, a nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Orchowo działka nr ew. 112/1 znajduje się w jednej strefie: „I – Strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej.” Nieruchomość znajduje się na terenie Powidzko-Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017r. podjęła uchwałę Nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu. Dla przedmiotowej działki w dniu 30.04.2010r. Wójt Gminy Orchowo wydał decyzję Nr 8/2010 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą.

Opis nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie wsi Rękawczynek. Działka posiada dostęp do drogi publicznej gminnej o nieutwardzonej nawierzchni, z której posiada bezpośredni wjazd. Przedmiotowa nieruchomość położona jest wśród zabudowy mieszkaniowo – zagrodowej. Działka od strony północnej graniczy z zabudową mieszkaniową i zagrodową, od strony zachodniej z gruntami użytkowanymi rolniczo a przeznaczonymi pod zabudowę, dalej z gruntami rolnymi, od strony południowej działki przebiega droga gruntowa, która stanowi dojazd do dalej położonych działek, natomiast od strony wschodniej znajduje się w/w droga gminna, z której działka posiada bezpośredni wjazd. Działka o kształcie regularnym zbliżonym do trapezu, teren płaski niestwarzający problemów w jej zagospodarowaniu lecz część północna działki porośnięta jest samosiejkami drzew i krzewami. Działka według ewidencji stanowi grunt w IIIb i IVa klasie bonitacji gruntu. Teren działki korzystny dla zabudowy, z korzystnym sąsiedztwem z punktu widzenia przeznaczenia terenu oraz dobrym dojazdem – dostęp z drogi gminnej nieutwardzonej. Teren nieruchomości uzbrojony w sieć energetyczną i wodociągową (sieć w drodze). Na przedmiotowej działce nie znajdują się żadne słupy energetyczne. Poziom utrzymania nieruchomości średni (część północna porośnięta roślinnością i nieuporządkowana). Wieś Rękawczynek położona jest w odległości ok 3,5 km od Orchowa oraz ok. 40 km od Słupcy. Połączenia komunikacyjne dogodne.

Informacja o przeznaczeniu do zbycia

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości

23.900,00 zł netto

Uwagi

Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w przetargu, podlega zapłacie jednorazowej nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Przedmiotowa sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23% w myśl ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 106 z późn. zm.)

Termin i miejsce przetargu Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu

27 listopada 2020r. (piątek) o godz. 11:00 

w Urzędzie Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, biuro nr 13 – sala narad.

Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia 2.390,00 zł płatne do dnia 20 listopada 2020 roku (włącznie).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2.390,00 zł słownie: dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100 groszy), które należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Orchowo lub na konto numer 24 8543 0000 2003 3000 0101 0002 Bank Spółdzielczy Strzałkowo oddział Orchowo,  w terminie do dnia 20 listopada 2020r.włącznie. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej bądź w formie czeku potwierdzonego. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy Orchowo lub wniesienia w Kasie Urzędu Gminy Orchowo pon. – pt. w godz. od 8:00 – 14:00. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz w nazwie należy zaznaczyć „Wadium dz. 112/1 obręb Myślątkowo” .

Wysokość minimalnego postąpienia 240,00 zł (o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych)
4 Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

nr ew. 112/2 Rękawczynek, obręb ewidencyjny 0005 Myślątkowo

KW KN1S/00018011/7

Powierzchnia nieruchomości

0,1181 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/203/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Orchowo oraz rozstrzygnięcia uwag zgłoszonych do projektu ww. studium, a nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Orchowo działka nr ew. 112/2 znajduje się w jednej strefie: „I – Strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej.” Nieruchomość znajduje się na terenie Powidzko-Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017r. podjęła uchwałę Nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu. Dla przedmiotowej działki w dniu 30.04.2010r. Wójt Gminy Orchowo wydał decyzję Nr 7/2010 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą.

Opis nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie wsi Rękawczynek. Działka posiada dostęp do drogi publicznej gminnej o nieutwardzonej powierzchni, poprzez krótki odcinek drogi gruntowej, który odgałęzia się od w/w drogi. Przedmiotowa nieruchomość położona jest wśród zabudowy mieszkaniowo – zagrodowej. Działka od strony północnej graniczy z zabudową mieszkaniową i zagrodową, od strony zachodniej z gruntami użytkowanymi rolniczo, od strony południowej działki przebiega droga gruntowa, z której działka posiada bezpośredni wjazd, i która stanowi dojazd do dalej położonych działek, natomiast od strony wschodniej znajduje się grunt użytkowany rolniczo a przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do trapezu, teren płaski niestwarzający problemów w jej zagospodarowaniu lecz część północna działki porośnięta samosiejkami drzew i krzewami. Działka według ewidencji stanowi grunt w IIIb i IVa klasie bonitacji gruntu. Teren działki korzystny dla zabudowy, z korzystnym sąsiedztwem z punktu widzenia przeznaczenia terenu lecz przeciętnym dojazdem – dostęp z drogi gruntowej nieutwardzonej, aktualnie porośniętej roślinnością i niewytyczonej w terenie. Teren nieruchomości uzbrojony w sieć energetyczną i wodociągową (sieć w drodze). Na przedmiotowej działce nie znajdują się żadne słupy energetyczne. Poziom utrzymania nieruchomości średni. Wieś Rękawczynek położona jest w odległości ok 3,5 km od Orchowa oraz ok. 40 km od Słupcy. Połączenia komunikacyjne dogodne.

Informacja o przeznaczeniu do zbycia

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości

20.000,00 zł netto

Uwagi

Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w przetargu, podlega zapłacie jednorazowej nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Przedmiotowa sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23% w myśl ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 106 z późn. zm.)

Termin i miejsce przetargu Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu

27 listopada 2020r. (piątek) o godz. 11:30 

w Urzędzie Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, biuro nr 13 – sala narad.

Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia 2.000,00 zł płatne do dnia 20 listopada 2020 roku (włącznie).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2.000,00 zł słownie: dwa tysiące złotych 00/100 groszy), które należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Orchowo lub na konto numer 24 8543 0000 2003 3000 0101 0002 Bank Spółdzielczy Strzałkowo oddział Orchowo,  w terminie do dnia 20 listopada 2020r.włącznie. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej bądź w formie czeku potwierdzonego. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy Orchowo lub wniesienia w Kasie Urzędu Gminy Orchowo pon. – pt. w godz. od 8:00 – 14:00. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz w nazwie należy zaznaczyć „Wadium dz.112/2 obręb Myślątkowo” .

Wysokość minimalnego postąpienia 200,00 zł (o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych)
5 Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

nr ew. 77/3 Myślątkowo, obręb ewidencyjny 0005 Myślątkowo

KW KN1S/00018011/7

Powierzchnia nieruchomości

0,2645 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/203/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Orchowo oraz rozstrzygnięcia uwag zgłoszonych do projektu ww. studium, a nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Orchowo działka nr ew. 77/3 znajduje się w jednej strefie: „I – Strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej”. Działka objęta zespołem stanowisk archeologicznych. Nieruchomość znajduje się na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017r. podjęła uchwałę Nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu. Dla przedmiotowej działki w dniu 05.01.2017r. Wójt Gminy Orchowo wydał decyzję Nr 6/2017 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, gospodarczo-garażowego oraz altany wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Opis nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie wsi Myślątkowo. Myślątkowo jest oddalone od Orchowa o około 2,2 km na północ. Działka usytuowana jest w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 262. Działka posiada dostęp do drogi publicznej gminnej o nawierzchni asfaltowej, z której posiada bezpośredni wjazd. Przedmiotowa nieruchomość położona jest wśród zwartej zabudowy. Działka od strony wschodniej graniczy z zabudową mieszkaniową oraz z w/w drogą wojewódzką, od strony północnej z gruntami użytkowanymi rolniczo, od strony zachodniej z zabudową zagrodową a od strony południowej działki znajduje się droga gminna, z której posiada bezpośredni wjazd. Przy granicy północnej i zachodniej działki przebiega rów melioracyjny. Działka o kształcie nieregularnym – wielobok, teren płaski niestwarzający problemów w jej zagospodarowaniu. Działka według ewidencji stanowi grunt w IVa klasie bonitacji gruntu (RIV – 100% powierzchni). Teren działki korzystny dla zabudowy, z korzystnym sąsiedztwem z punktu widzenia przeznaczenia terenu oraz dobrym dojazdem – droga gminna asfaltowa. Teren nieruchomości uzbrojony w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną (sieć w drodze). Na przedmiotowej działce nie znajdują się żadne słupy energetyczne. Poziom utrzymania nieruchomości dobry. Wieś Myślątkowo położona jest w odległości ok 2,2 km od Orchowa oraz ok. 40 km od Słupcy. Połączenia komunikacyjne dogodne.

Informacja o przeznaczeniu do zbycia

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości

33.300,00 zł netto

Uwagi

Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w przetargu, podlega zapłacie jednorazowej nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Przedmiotowa sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23% w myśl ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 106 z późn. zm.)

Termin i miejsce przetargu Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu

27 listopada 2020r. (piątek) o godz. 12:00 

w Urzędzie Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, biuro nr 13 – sala narad.

Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia 3.330,00 zł płatne do dnia 20 listopada 2020 roku (włącznie).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 3.330,00 zł słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści złotych 00/100 groszy), które należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Orchowo lub na konto numer 24 8543 0000 2003 3000 0101 0002 Bank Spółdzielczy Strzałkowo oddział Orchowo,  w terminie do dnia 20 listopada 2020r.włącznie. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej bądź w formie czeku potwierdzonego. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy Orchowo lub wniesienia w Kasie Urzędu Gminy Orchowo pon. – pt. w godz. od 8:00 – 14:00. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz w nazwie należy zaznaczyć „Wadium dz. 77/3 obręb Myślątkowo” .

Wysokość minimalnego postąpienia 340,00 zł (o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych)
 1. Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości budowlanych zostanie doliczony podatek VAT (w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży), zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Przetargi odbędą się dnia 27 listopada 2020 roku na sali posiedzeń nr 13, zlokalizowanej na pierwszym piętrze Urzędu Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo.

 3. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacanie ustalonego wadium w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy: LBS Strzałkowo O/Orchowo 24 8543 0000 2003 3000 0101 0002. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej bądź w formie czeku potwierdzonego. Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 20 listopada 2020r.

 4. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami nieruchomości zostanie zwrócone na podane konto bankowe w terminie trzech dni od dnia zakończenia przetargu. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży uczestnika, który przetarg wygrał. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu przez uczestnika który wygrał przetarg zostaje mu niezwłocznie zwrócone po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia.

 5. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej ceny (do której zarachowane zostanie wadium) nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy.

 6. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej a także okazanie jej granic pokrywa nabywca nieruchomości.

 7. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną – osobiście lub poprzez pełnomocników.

 8. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej do przetargu startują oboje małżonkowie lub jedno z małżonków, jeżeli posiada pełnomocnictwo do dokonania określonej czynności prawnej.

 9. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu na zasadach określonych przepisami o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W przypadku, gdy nabycie nieruchomości nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, nabywca będący cudzoziemcem będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia w tym zakresie.

 10. Wchodząc do sali przetargowej, każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

a) dowód wpłaty wadium,

b) dokument stwierdzający tożsamość,

c) w przypadku osób prawnych – aktualny dokument, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania osoby prawnej, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

d) a jeżeli uczestnika przetargu zastępuje lub reprezentuje inna osoba, winna ona przestawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczestnictwa w przetargu (zakupu nieruchomości).

 1. Pełnomocnictwa składane w przetargu winny mieć formę aktu notarialnego.

 2. Upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.)

 3. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu. Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.)

Ogłoszenie o przetargach zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Orchowo, zlokalizowanej w budynku Urzędu Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo.

Ogłoszenie o przetargach zostało opublikowane na stronie internetowej urzędu: www.orchowo.pl a także w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ogłoszenie o przetargach umieszczone zostało w prasie: „Gazeta Słupecka”, „Infopublikator.pl”.

Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Orchowo (biuro nr 8 na parterze) lub pod nr tel. (63) 26 84 090 wew. 31, na stronie internetowej urzędu www.orchowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: orchowo.nowoczesnagmina.pl

Sporządziła: Paulina Szmyt

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu dnia 27 października 2020r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:………………………………….

Wójt Gminy Orchowo

/-/ Jacek Misztal

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Orchowo

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

27 Październik, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Orchowo

ID Ogłoszenia:

17540