Wyszukiwarka:
Rokowania na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w miejscowości i obrębie Zagrzewo, gm. Nidzica
titleName

Rokowania na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w miejscowości i obrębie Zagrzewo, gm. Nidzica

GMKR.7125.5.2019 Nidzica, 14 września 2020 r.

BURMISTRZ NIDZICY

na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) ogłasza drugie rokowania na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Nidzica
, położonej w miejscowości i obrębie Zagrzewo, gm. Nidzica, KW OL1N/00020869/7, stanowiącej:

lokal nr 3 (po byłej świetlicy) z przeznaczeniem do przebudowy i zmiany sposobu użytkowania na lokal mieszkalny, o powierzchni użytkowej 88,06 m2, składający się z 2-pomieszczeń, korytarza oraz łazienki wraz z pomieszczeniem przynależnym – wiatą na opał o powierzchni użytkowej 12,00 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Nidzicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1N/00020869/7 wraz z udziałem wynoszącym 292/1000 części w nieruchomości wspólnej budynku i działce nr 16/4 o pow. 1513 m2, dla której Sąd Rejonowy w Nidzicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1N/00020038/3, opis użytku – B tereny mieszkaniowe. Lokal usytuowany w budynku nr 21 w miejscowości i obrębie Zagrzewo na pierwszej kondygnacji (parter). Budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, obejmujący 3 samodzielne lokale.

Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 213).

Do zarządu nieruchomością wspólną mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Nieruchomość położona na terenie, dla którego nie ma sporządzonego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nidzica teren oznaczony jako strefa 3 – pierścienia osadniczego okołomiejskiego, tereny zurbanizowane i predysponowane do urbanizacji, tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej – tereny zabudowane oraz o rozpoczętym procesie urbanizacji. Dla nieruchomości została wydana decyzja Nr 57/2019 z dnia 19.07.2019 r. ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku mieszkalno-usługowego tj. lokalu usługowego na lokal mieszkalny. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania przedmiotowego lokalu odbywać się będzie własnym staraniem i na koszt nabywcy oraz wiązać się będzie z koniecznością uzyskania przez niego wymaganych prawem zezwoleń.

Niezależnie od podanych wyżej informacji nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych, niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 40 000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych 00/100) brutto. Na dzień ogłoszenia rokowań sprzedaż lokalu podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). Podatek VAT obciąża kupującego według stanu prawnego na dzień sporządzenia aktu notarialnego.

Warunkiem złożenia zgłoszenia udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki w wysokości
4 000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100) tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy, na rachunek Gminy Nidzica w PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie nr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454 z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 14 października 2020 r. – pod rygorem uznania przez organizatora rokowań, że warunek wpłaty zaliczki nie został spełniony.

Cena ustalona w drodze rokowań płatna jednorazowo lub w ratach. W przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty pozostała należność stanowić będzie wierzytelność Gminy zabezpieczoną hipoteką
i podlegać będzie oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Nabywca ponosi dodatkowe koszty w postaci kosztów notarialnych i opłat sądowych, płatnych w dniu podpisania umowy notarialnej.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości lokalowej odbył się 09 czerwca 2020 r.,

II przetarg 24 lipca 2020 r., natomiast pierwsze rokowania 03 września 2020 r.

Rokowania odbędą się w dniu 20 października 2020 roku o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy,
ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pokój nr 16.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

  2. datę sporządzenia zgłoszenia;

  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

  4. proponowaną cenę i sposób zapłaty;

  5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

W przypadku, gdy uczestnikiem rokowań będą małżonkowie, zgłoszenie winno być podpisane przez obojga małżonków.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na nabycie nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości i obrębie Zagrzewo, gm. Nidzica” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1, pokój nr 1 (Biuro Obsługi Klienta) najpóźniej do dnia 14 października 2020 r.

Osoba przystępująca do rokowań powinna posiadać ze sobą: dowód tożsamości oraz w przypadku małżeństw – pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do rokowań przystępuje tylko jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

Osoba występująca w imieniu uczestnika rokowań powinna okazać się pełnomocnictwem upoważniającym ją do udziału w rokowaniach. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Firmy lub Spółki przystępujące do rokowań muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

W przypadku, gdy w wyniku rokowań, kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie wyłoniony cudzoziemiec wówczas jest on zobowiązany przed zawarciem umowy notarialnej do okazania zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i trybie określonym w ustawie
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.
W przypadku nie przedłożenia wymaganego zezwolenia wpłacona zaliczka przepada, a rokowania zostają unieważnione.

Wpłaconą zaliczkę:

1. zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania rokowań,
2. nie podlega zwrotowi w przypadku nieprzystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora rokowań,

3. podlega niezwłocznie zwrotowi – uczestnikom, którzy rokowań nie wygrają, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania bądź zamknięcia rokowań.

Rokowania zostaną przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Właściciel zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Ogłoszenia o przetargach oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach.

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 18 lub telefonicznie 89 625 07 44 do dnia 14 października 2020 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Nidzica

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

14 Wrzesień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Nidzicy

ID Ogłoszenia:

16945