Wyszukiwarka:
S p r z e d a ż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
titleName

S p r z e d a ż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

W Y K A Z

Burmistrz Zbąszynka

p o d a j e  d o  p u b l i c z n e j  w i a d o m o ś c i

 

że przeznacza do  s p r z e d a ż y   w drodze  przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Zbąszynek położoną w obrębie miasta Zbąszynek  przewidzianą  do zabudowy budynkiem garażowym o konstrukcji murowanej.

Nieruchomość przewidziana do zbycia w drodze przetargu w ewidencji gruntów oznaczona jest geodezyjnie nr  

 751  o pow. 0,0072 ha 

Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych dla wymienionej wyżej nieruchomości prowadzi księgę wieczystą KW nr  ZG1S/00028968/4.  

Zgodnie z zapisem obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynek – plan przyjęty Uchwałą Nr XXV/94/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2012r. opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Lub.dn.02.01.2013r. poz. 24  nieruchomość oznaczona jest symbolem  „UKS” tereny zabudowy usługowej związanej z obsługą komunikacji. Nieruchomość  posiada dostęp do drogi publicznej,  przewidziana jest pod budowę stacji transformatorowej.   

C e n a    r y n k o w a   nieruchomości     5 900 zł  + należny podatek VAT  (aktualnie 23%)

 

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu  podatkiem VAT zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług tekst jednolity  Dz. U. z 2018r.  poz. 2174.

W myśl art.35 ust.2 pkt.12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zmianami ) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu niniejszych nieruchomości do sprzedaży zagłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jego spadkobiercą.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku,  biuro nr 14 lub telefonicznie pod nr  68 3849140 wew. 37.

Wykaz podano do publicznej  wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty – poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeniowych gminy wewnątrz siedziby urzędu oraz na tablicach ogłoszeniowych przed budynkiem urzędu i zamieszczono na stronie internetowej gminy www.bip.zbaszynek.pl. Poza tym wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w serwisie  internetowym dziennika infopublikator.pl.

Wykaz podano do publicznej wiadomości  w dniach od  03 września 2019r.  do  dnia 15 października 2019r.

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zbąszynek

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

03 Wrzesień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

12547