Wyszukiwarka:
Smolarzyny
titleName

Smolarzyny

Żołynia, dnia 7.10.2021 r.

WÓJT GMINY ŻOŁYNIA

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. – Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Żołynia i przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

L.p.

Obręb/ położenie

Nr ewidencyjny

Działki(nieruchomości)

Nr Księgi Wieczystej

Użytki/ Powierzchnia/ha

Powierzchnia Ogółem w ha

Cena (zł)

1.

Smolarzyny

241

12472/0

R II 0,10

0,10

6500

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka 241 zlokalizowana jest obszarze oznaczonym symbolem R – obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Działka zbliżona do terenu płaskiego o kształcie nieregularnym. Teren pochylony w kierunku północnym. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Uzbrojenia brak.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Bliższe informacje o nieruchomości podanej w ww. wykazie można uzyskać w pok. 104 tut. Urzędu Gminy i pod telefonem (17) 224 30 28 (wew. 104).

Żołynia, dnia 7.10.2021 r.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. w dniach od 8 października 2021 r. do 29 października 2021r. na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

WÓJT GMINY ŻOŁYNIA

PIOTR DUDEK

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Żołynia

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

08 Październik, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Żołynia

ID Ogłoszenia:

21628