Wyszukiwarka:
Sprzedaż działki nr 17/78 obr. 31 o pow. 0,0428 ha położonej w Cieszynie przy ulicy Liburnia
titleName

Sprzedaż działki nr 17/78 obr. 31 o pow. 0,0428 ha położonej w Cieszynie przy ulicy Liburnia

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 17/78 obr. 31 o pow. 0,0428 ha położonej w Cieszynie przy ulicy Liburnia zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00058749/1 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Kształt działki jest wąski i wydłużony. Przez działkę przebiegają sieci: elektroenergetyczna, wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna oraz teletechniczna. Przy południowej granicy działki posadowione 2 słupy oświetleniowe. W większości dz. 17/78 stanowi porośnięty trawą teren oddzielający myjnię samoobsługową od ulicy Liburnia. Zachodni fragment działki jest utwardzony kostką betonową i stanowi wjazd na teren myjni. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 17/78 obr. 31 znajduje się w terenach zabudowy usługowej (28U).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 36 000,00 . Do wylicytowanej w przetargu ceny nabycia zostanie zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 października 2020 r. w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) o godz. 1000.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 3 600,00 zł. Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2020 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169. Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto (nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od zamknięcia przetargu).

Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona przez nabywcę na wskazane konto, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przetargowej pisemne oświadczenie, że nie zalega z płatnościami na rzecz Gminy Cieszyn (w tym gminnych jednostek organizacyjnych) oraz w przypadku:

  • osoby fizycznej – dowód tożsamości,

  • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – dowód tożsamości, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta,

  • osoby prawnej w tym spółki prawa handlowego – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta, stosowne pełnomocnictwa i dowód tożsamości osoby stawającej do przetargu,

  • spółki cywilnej – dowody tożsamości, umowę spółki cywilnej, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta.

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.).

Dokumentacja dotycząca sprzedaży ww. nieruchomości znajduje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie (parter, pokój nr 6).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w razie uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM w Cieszynie, tel. 33 4794 232 lub 33 4794 234.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Cieszyn

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

07 Wrzesień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Cieszynie

ID Ogłoszenia:

16866