Wyszukiwarka:
Sprzedaż działki nr 7/3 położonej w Inowrocławiu przy os. Okrężek
titleName

Sprzedaż działki nr 7/3 położonej w Inowrocławiu przy os. Okrężek

Prezydent Miasta Inowrocławia

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki nr 7/3 położonej w Inowrocławiu przy os. Okrężek

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: działka
  nr 7/3 o pow. 0,4095 ha (Bp – zurbanizowane tereny zabudowane lub w trakcie zabudowy), oznaczona geodezyjnie na arkuszu mapy 63 (obręb 5), stanowiąca własność Miasta Inowrocławia, położona w Inowrocławiu przy os. Okrężek, zapisana w księdze wieczystej nr T.29 K.1204 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
  w Inowrocławiu, w którym złożono wniosek o założenie nowej księgi wieczystej.

 1. Opis nieruchomości:

 1. działka jest niezabudowana;

 2. działka przylega do działki nr 7/1, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem 022 KD – teren drogi gminnej.

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  i sposób jej zagospodarowania: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem 16 MW:

 1. przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinnej z usługami, towarzyszącymi parkingami i urządzeniami określona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

 2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 1. usytuowanie budynków z uwzględnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy,
  z zachowaniem przepisów dotyczących odległości od granic i od innych budynków;

 2. do poszczególnych obiektów należy zapewnić dojazd pożarowy i dostęp do wody do zewnętrznego gaszenia pożaru;

 3. przy sprzedaży działek i zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić służebność, dostęp gestora do istniejących urządzeń infrastruktury technicznej;

 1. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

 1. zakaz lokalizacji przedsięwzięć szkodliwych dla zdrowia i środowiska – nie dotyczy to inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej;

 2. obowiązuje spełnienie warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie
  z przepisami odrębnymi;

 3. prowadzona na terenie działalność musi być zgodna z przepisami ustaw,
  w szczególności: prawo ochrony środowiska, prawo budowlane, obowiązującymi na dzień realizacji zamierzenia inwestycyjnego;

 1. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – tereny poza strefą ochrony archeologicznej, w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty zabytkowe, prace należy wstrzymać, a o zaistniałym fakcie powiadomić właściwy organ ochrony zabytków lub Prezydenta Miasta Inowrocławia;

 2. wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych – nie ustala się;

 3. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

 1. dopuszczalna maksymalna wysokość z urządzeniami na dachu oraz wysokość drzew, musi być zgodna z dokumentacją rejestracyjną lotniska, której elementy naniesiono na rysunku planu, z zastrzeżeniem § 7 pkt 9 lit. c uchwały
  nr XXIV/352/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2012 r.
  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Inowrocławia na terenach zarezerwowanych pod drogę łączącą ul. Dworcową
  z ul. Długą i do niej przyległych (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego
  poz. 2150) – dla obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza obowiązuje dodatkowe ograniczenie;

 2. dachy płaskie lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 90 %;

 3. szerokości elewacji frontowej budynku nie ustala się, a odległość budynku od granicy działki zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 4. intensywność zabudowy do 0,40;

 5. obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych
  w ilości 3 stanowiska postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej usług
  i 1 stanowisko postojowe na 1 mieszkanie;

 6. nakazuje się pozostawić co najmniej 40% powierzchni działki biologicznie czynnej, niezabudowanej i nieutwardzonej oraz maksymalne zachowanie istniejącej zieleni;

 1. granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – zagrożone tereny w planie nie występują;

 2. zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – nie dotyczy;

 3. szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy – zakazuje się wprowadzania funkcji sprzecznych z ustaleniami planu;

 4. zasady obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej:

 1. obsługa komunikacyjna z dróg publicznych;

 2. zasady obsługi infrastrukturą techniczną według opracowanych zasad obsługi wymienionych w § 7 pkt 10 uchwały nr XXIV/352/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Inowrocławia na terenach zarezerwowanych pod drogę łączącą ul. Dworcową z ul. Długą i do niej przyległych (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz. 2150);

 3. ogrzewanie z sieci ciepłowniczej miejskiej lub z własnych źródeł nieuciążliwych dla środowiska;

 1. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów: do chwili zainwestowania zgodnie z planem teren winien być użytkowany
  w sposób dotychczasowy.

 1. Cena wywoławcza: 600.000,00 zł brutto.

 1. Wadium: 60.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 12 stycznia 2021 r. o godz. 1015 w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36, w sali nr 107-108 (I piętro).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium do dnia 5 stycznia 2021 r. na konto Miasta Inowrocławia prowadzone przez PKO Bank Polski S.A. nr 62 1020 1462 0000 7002 0313 0200. W tytule wpłaty należy podać dane uczestnika przetargu oraz położenie nieruchomości. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i w terminie podanych w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Inowrocławia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne oraz koszty sądowe.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia www.inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Inowrocławia www.bip.inowroclaw.pl, a także w dwóch dziennikach internetowych: www.infopublikator.pl i www.infoinwestycje.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 33 w pokoju nr 32 (nr tel. 52 35 55 212).

WOJCIECH PINIEWSKI

Zastępca Prezydenta Miasta

z up. Prezydenta Miasta

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Inowrocław

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

10 Listopad, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Inowrocław

ID Ogłoszenia:

17729