Wyszukiwarka:
Sprzedaż działki nr 78/1 położonej w Inowrocławiu przy ul. Polskich Saperów 4
titleName

Sprzedaż działki nr 78/1 położonej w Inowrocławiu przy ul. Polskich Saperów 4

Prezydent Miasta Inowrocławia

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki nr 78/1 położonej w Inowrocławiu przy ul. Polskich Saperów 4

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: działka
  nr 78/1 o pow. 0,0369 ha (Bi – inne tereny zabudowane), oznaczona geodezyjnie na arkuszu mapy 251 (obręb 2), stanowiąca własność Miasta Inowrocławia, położona
  w Inowrocławiu przy ul. Polskich Saperów 4, zapisana w księdze wieczystej
  nr BY1I/00056847/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

 1. Opis nieruchomości:

 1. nieruchomość została zabudowana przez dzierżawcę pawilonem handlowo-usługowym na podstawie pozwolenia na budowę;

 2. nieruchomość jest wydzierżawiana na podstawie umowy zawartej na czas określony;

 3. na działce zlokalizowane są czynne przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne oraz energetyczne;

 4. działka przylega do nieurządzonej ulicy Polskich Saperów zaliczonej do kategorii drogi gminnej (skomunikowanie nieruchomości na warunkach zarządcy tej drogi);

 5. w dziale I-SP księgi wieczystej nr BY1I/00056847/0 wpisane jest uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III księgi wieczystej
  nr BY1I/00077765/4 następującej treści: „
  UPRAWNIENIE WYNIKAJĄCE Z NIEODPŁATNEJ SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWEJ POLEGAJĄCEJ NA PRAWIE DOJŚCIA I DOJAZDU DO WCHODZĄCEJ
  W SKŁAD NIERUCHOMOŚCI ZAPISANEJ W NINIEJSZEJ KSIĘDZE WIECZYSTEJ DZIAŁKI OZNACZONEJ NR 5/40 PRZEZ DZIAŁKĘ NR 5/36 PASEM GRUNTU O DŁUGOŚCI 15 M I SZEROKOŚCI 5 M
  ”;

 6. w dziale III księgi wieczystej nr BY1I/00056847/0 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z nieruchomością zapisaną w księdze wieczystej
  nr BY1I/00077765/4 następującej treści: „
  SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA PRZEJAZDU POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU PRZEZ WCHODZĄCĄ W SKŁAD NIERUCHOMOŚCI OBJĘTEJ NINIEJSZĄ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ DZIAŁKĘ OZNACZONĄ W EWIDENCJI GRUNTÓW NUMEREM 6/10”;

 7. w dziale III księgi wieczystej nr BY1I/00056847/0 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe następującej treści: „SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU POLEGAJĄCA NA:

1. PRAWIE DO UTRZYMYWANIA NA DZIAŁKACH OZNACZONYCH NUMERAMI: 4/22, 5/9, 6/8, 7/14, 7/15, PODZIEMNEGO PRZYŁĄCZA TELEKOMUNIKACYJNEGO O DŁUGOŚCI OK. 241 M, O SZEROKOŚCI 0,5 M, ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ MAPĄ PROJEKTOWĄ; SŁUŻEBNOŚĆ BĘDZIE REALIZOWANA W PASIE GRUNTU O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI OKOŁO 123 M2,

2. PRAWIE DO SWOBODNEGO, NIEUTRUDNIONEGO W CZASIE I MIEJSCU, BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO URZĄDZENIA, CELEM JEGO KONSERWACJI, NAPRAW, WYMIANY NA NOWE, REMONTÓW, USUWANIA AWARII, DOKONYWANIA PRZEGLĄDÓW, PROWADZENIA INWESTYCJI ZWIĄZANYCH
Z PRZEBUDOWĄ LINII, Z ZASTRZEŻENIEM OBOWIĄZKU NIEZWŁOCZNEGO POINFORMOWANIA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻONEJ, O ZAJĘCIU PASA DROGOWEGO DROGI WEWNĘTRZNEJ I ZABEZPIECZENIU ROBÓT ZGODNIE OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI,

3. OBOWIĄZKU POWSTRZYMYWANIA SIĘ PRZEZ KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻONYCH OD TAKIEGO ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI, W TYM SADZENIA DRZEW
I KRZEWÓW, KTÓRA UNIEMOŻLIWIAŁOBY SWOBODNY DOSTĘP DO URZĄDZENIA ORAZ PROWADZENIE PRAWIDŁOWEJ JEGO EKSPLOATACJI.
” na rzecz Orange Polska spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie;

 1. w dziale III księgi wieczystej nr BY1I/00056847/0 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe następującej treści: „SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU O TREŚCI OKREŚLONEJ
  W PAR. 3 AKTU STANOWIĄCEGO PODSTAWĘ WPISU NA RZECZ: ENEA OPERATOR SPÓŁKA
  Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU, REGON: 300455398,SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU POLEGAJĄCA NA:

1. PRAWIE DO UTRZYMYWANIA NA: ~ WCHODZĄCYCH W SKŁAD NIERUCHOMOŚCI ZAPISANEJ
W KSIĘDZE WIECZYSTEJ NR BY1I/00056847/0: DZIAŁCE NR 6/8, DZIAŁCE NR 7/14, DZIAŁCE
NR 7/15, ARKUSZ MAPY 251, OBR. 2 ORAZ NA ZAPISANEJ W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
NR BY1I/00078817/1 DZIAŁCE NR 113/3, ARKUSZ MAPY 262, OBR. 2 – PODZIEMNEJ SIECI KABLOWEJ O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK 177 M /STO SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM METRÓW/,
O SZEROKOŚCI OK. 0,5 M /PÓŁ METRA/, WRAZ ZE ZŁĄCZAMI KABLOWYMI, ZGODNIE
Z ZAŁĄCZONYMI DO WNIOSKU MAPAMI PROJEKTOWYMI,

2. PRAWIE DO SWOBODNEGO, NIEUTRUDNIONEGO W CZASIE I MIEJSCU BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, CELEM ICH KONSERWACJI, NAPRAW, WYMIANY NA NOWE, REMONTÓW, USUWANIA AWARII, DOKONYWANIA PRZEGLĄDÓW, PROWADZENIA INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ LINII, Z ZASTRZEŻENIEM OBOWIĄZKU NIEZWŁOCZNEGO POINFORMOWANIA MIASTA INOWROCŁAW – WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻONEJ, O ZAJĘCIU PASA DROGOWEGO DROGI WEWNĘTRZNEJ I ZABEZPIECZENIU ROBÓT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI,

3. OBOWIĄZKU POWSTRZYMYWANIA SIĘ PRZEZ KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻONEJ OD TAKIEGO ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI, W TYM SADZENIA DRZEW
I KRZEWÓW, KTÓRE UNIEMOŻLIWIAŁOBY SWOBODNY DOSTĘP DO URZĄDZEŃ ORAZ PROWADZENIE PRAWIDŁOWEJ ICH EKSPLOATACJI. SŁUŻEBNOŚĆ BĘDZIE REALIZOWANA W PASIE GRUNTU
O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI OK. 88,50 M2 (OSIEMDZIESIĄT OSIEM 50/100 METRÓW KWADRATOWYCH).

PRZEDSTAWICIEL GMINY MIASTO INOWROCŁAW OŚWIADCZA, ŻE SŁUŻEBNOŚĆ ZOSTAJE USTANOWIONA NA CZAS NIEOKREŚLONY.” na rzecz Enea Operator spółki z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Poznaniu.

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  i sposób jej zagospodarowania: 53 MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; alternatywnie dopuszcza się włączenie terenu w obszar objęty ustaleniem 54 U (teren nieuciążliwych usług) dla realizacji funkcji towarzyszących usługom:

 1. usytuowanie zabudowy w nieprzekraczalnych liniach określonych na rysunku planu;

 2. wysokość zabudowy do czterech kondygnacji nadziemnych z garażami
  w podpiwnicze­niu; zalecana zabudowa “punktowa” – o obrysie budynku zbliżonym do kwadratu;

 3. obsługa komunikacyjna z przyległych ulic: 98 KD i 89 KL; obowiązuje zabezpieczenie miejsc posto­jowych w ilości 1 stanowisko/ 1 mieszkanie; w bilansie miejsc postojowych dopusz­cza się uwzględnienie możliwości parkowania
  w przyległych ulicach KD i KL;

 4. do czasu realizacji ulic oznaczonych w planie symbolami 85 KD i 86 KZ dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenu o funk­cjach sportowo-rekreacyjnych;

 5. obowiązuje utrzymanie istniejącej podziemnej infrastruktury technicznej;

 6. podłączenie do istniejącej infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez gestorów sieci; zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanych linii kablowych, zasilających również teren 54 U, 62 MW, 80 G, które należy wyprowadzić ze stacji “800-lecia II” i projektowanej stacji objętej ustaleniem 59 EE.

 1. Cena wywoławcza: 508.089,00 zł;

w tym:

  1. wartość gruntu – 42.022,00 zł;

  2. koszty odtworzenia części składowych (budynek handlowo-usługowy, parking, przyłącza) – 466.067,00 zł.

Powyższe wartości nie zawierają podatku VAT.

 1. Wadium: 26.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 12 stycznia 2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36, w sali nr 107-108 (I piętro).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium do dnia 5 stycznia 2021 r. na konto Miasta Inowrocławia prowadzone przez PKO Bank Polski S.A. nr 62 1020 1462 0000 7002 0313 0200. W tytule wpłaty należy podać dane uczestnika przetargu oraz położenie nieruchomości. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i w terminie podanych w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Inowrocławia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne oraz koszty sądowe.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia www.inowroclaw.pl
i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Inowrocławia www.bip.inowroclaw.pl, a także
w dwóch dziennikach internetowych: www.infopublikator.pl i www.infoinwestycje.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 33 w pokoju nr 32 (nr tel. 52 35 55 212).

WOJCIECH PINIEWSKI

Zastępca Prezydenta Miasta

z up. Prezydenta Miasta

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Inwrocław

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

10 Listopad, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Inowrocław

ID Ogłoszenia:

17728